Zawód nauczyciel technik teatralnych / nauczycielka technik teatralnych

Nauczyciele technik teatralnych instruują uczniów w kontekście rekreacji w różnych rodzajach teatralnych i w formach ekspresji w teatrze, takich jak komedia, tragedia, proza, poezja, improwizacja, monologi, dialogi itp. Przekazują uczniom historię teatru, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom w eksperymentowaniu z różnymi stylami i technikami ekspresji oraz w ich opanowaniu, a także zachęcają uczniów do rozwijania własnego stylu. Prowadzą, reżyserują i produkują spektakle i inne występy oraz koordynują produkcję techniczną i scenografię, rekwizyty i korzystanie ze strojów na scenie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki operowania głosem

  Różnorodne techniki prawidłowego posługiwania się głosem bez wyczerpania lub uszkodzenia ciała przy zmianie głosu pod względem tonu i głośności.

 • Techniki aktorskie

  Różnorodne techniki aktorskie wykorzystywane w celu uzyskania realistycznych wyników, takie jak metodyczne, metoda klasyczna i technika Meisnera.

Umiejętności

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Wydobywać potencjał artystyczny wykonawców

  Motywować wykonawców do podejmowania wyzwań. Zachęcać do partnerskiego uczenia się. Tworzyć środowisko sprzyjające eksperymentowaniu przy użyciu różnych metod, takich jak improwizacja.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Organizować próby

  Zarządzanie, planowanie i przeprowadzanie prób spektaklu.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Konsultować się z uczniami w kwestiach związanych z treściami dydaktycznymi

  Brać pod uwagę opinie i preferencje uczniów przy ustalaniu treści dydaktycznych.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Określać koncepcje danego występu

  Wyjaśniać koncepcje danego występu, takie jak kwestie i partytury dla wykonawców.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Przeprowadzać dodatkowe badania na potrzeby sztuk teatralnych

  Badanie tła historycznego i koncepcji artystycznych sztuk teatralnych.

 • Stymulować kreatywność w ramach zespołu

  Stosować techniki, takie jak „burzy mózgów”, aby stymulować kreatywność w ramach zespołu.

 • Tworzyć zespół artystyczny

  Tworzyć zespół artystyczny po rozpoznaniu potrzeb, szukając kandydatów, przeprowadzając przesłuchania i dostosowując się do warunków projektu.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Wydawać polecenia członkom obsady i członkom zespołu

  Wydawać polecenia członkom obsady i członkom zespołu w przypadku filmu lub widowiska teatralnego. Informować ich o twórczej wizji oraz o tym, co muszą robić i gdzie muszą być. Zarządzać codzienną działalnością produkcyjną w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

Source: Sisyphus ODB