Zawód nauczyciel umiejętności cyfrowych / nauczycielka umiejętności cyfrowych

Nauczyciele umiejętności cyfrowych instruują uczniów w teorii i praktyce z (podstawowego) korzystania z komputerów. Uczą uczniów umiejętności cyfrowych i, opcjonalnie, bardziej zaawansowanych zasad informatyki. Przekazują uczniom wiedzę na temat programów komputerowych i zapewniają, że sprzęt komputerowy jest właściwie wykorzystywany. Nauczyciele umiejętności cyfrowych tworzą i zmieniają treść i zadania kursu oraz aktualizują je w zależności od rozwoju technologicznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • E-learning

  Strategie i metody dydaktyczne uczenia się, w których głównymi elementami są technologie ICT.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Oprogramowanie biurowe

  Charakterystyka i działanie programów do zadań biurowych, takich jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacja, poczta e-mail i baza danych.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Specyfikacje sprzętu teleinformatycznego

  Właściwości, zastosowania i działania różnych produktów sprzętowych, takich jak drukarki, monitory i laptopy.

Umiejętności

 • Opracowywać cyfrowe materiały edukacyjne

  Tworzyć zasoby i materiały instruktażowe (e-learning, edukacyjne materiały audiowizualne), wykorzystując technologie cyfrowe, w celu przekazywania wiedzy i podnoszenia świadomości z myślą o poszerzaniu fachowej wiedzy osób uczących się.

 • Rozwiązywać problemy w obszarze ICT

  Rozpoznawać problemy z serwerami, komputerami stacjonarnymi, drukarkami, sieciami i zdalnym dostępem oraz podejmować działania w celu rozwiązania tych problemów.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Projektować kursy internetowe

  Tworzyć internetowe szkolenia i kursy instruktażowe, korzystając z dynamicznych i statycznych narzędzi online, aby zapewniać efektywne nauczanie odbiorcom kursu. Stosowane tutaj narzędzia internetowe mogą obejmować streamowanie obrazu i dźwięku, transmisje internetowe na żywo, portale informacyjne, chatroomy i tablice ogłoszeń.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Nauczać umiejętności cyfrowych

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki (podstawowych) kompetencji cyfrowych i komputerowych, takich jak wydajne pisanie na klawiaturze, praca z wykorzystaniem podstawowych technologii sieciowych oraz sprawdzanie poczty elektronicznej. Obejmuje to również szkolenia dla studentów w zakresie właściwego korzystania z sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Dostosowywać metody nauczania do grupy docelowej

  Instruować uczniów w najbardziej odpowiedni sposób w danym kontekście nauczania lub grupie wiekowej, np. odróżniając formalny i nieformalny kontekst nauczania oraz uczenie rówieśników od uczenia dzieci.

 • Korzystać z wirtualnych środowisk edukacyjnych

  Wykorzystywać internetowe środowiska i platformy uczenia się w procesie nauczania.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

Source: Sisyphus ODB