Zawód obserwator wyborów

Obserwatorzy wyborów są wykwalifikowanymi i przeszkolonymi obserwatorami działającymi podczas wyborów w sprawnie funkcjonującej demokracji; ich zadaniem jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności obserwowanych wyborów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Partie polityczne

  Koncepcje i zasady przedstawiane przez partie polityczne i reprezentujących je polityków.

 • Polityka

  Metoda, proces i badanie wpływu na ludzi, przejmowania kontroli nad społecznością lub społeczeństwem oraz podział władzy w obrębie społeczności i między społeczeństwami.

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

Umiejętności

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Sporządzać sprawozdania z przebiegu procesu głosowania

  Rozmawiać z urzędnikami wyborczymi na temat procesu głosowania. Zdawać sprawozdanie z przebiegu dnia wyborów, problemów w miejscach głosowania i rodzajów problemów, które napotkano.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Wykazywać się przywiązaniem do wartości demokratycznych

  Wykazywanie zaangażowania na rzecz systemu rządów, w którym obywatele sprawują władzę bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.

 • Wykazywać się bezstronnością

  Wykonywać obowiązki osoby rozstrzygającej spór stron lub klientów na podstawie obiektywnych kryteriów i metod, bez względu na uprzedzenia lub fałszywe założenia, w celu podejmowania lub ułatwienia procesu podejmowania obiektywnych decyzji i osiągania obiektywnych wyników.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Orientować się w bieżącej sytuacji politycznej

  Czytać, wyszukiwać i analizować informacje o sytuacji politycznej regionu, traktując je jako źródło informacji do różnych celów, takich jak informowanie, podejmowanie decyzji, zarządzanie oraz inwestycje.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Wykrywać przypadki naruszenia prawa wyborczego

  Wykrywanie naruszeń prawa wyborczego, takich jak oszustwa, manipulowanie wynikami głosowania i stosowanie przemocy.

Source: Sisyphus ODB