Zawód operator procesu ekstrakcji skrobi

Operatorzy procesów ekstrakcji skrobi wykorzystują sprzęt do ekstrakcji skrobi z surowców takich jak kukurydza, ziemniaki, ryż, tapioka, pszenica itp.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania skrobi

  Procesy wytwarzania skrobi, od środków czyszczących do młynów, separatorów, sit myjących, separatorów odśrodkowych do skrobi.

 • Odmiany skrobi

  Odmiany skrobi, w tym skrobie rozcieńczone kwasem, utlenione, kationowe, bursztynianowe i fosforanowe.

Umiejętności

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Stabilizować pH skrobi

  Stabilizowanie pH skrobi, przeprowadzając badania pH i dodając substancje chemiczne w odpowiednich ilościach.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Zajmować się wężami wodnymi

  Używać węży do mycia wirówki, dbając o integralność maszyny i ograniczenie zużycia wody.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Zajmować się urządzeniami do rafinacji cukru

  Kontrolować półautomatyczne wyposażenie rafinerii do przetwarzania skrobi w cukry i koncentracji cukrów do wymaganej gęstości.

 • Pracować w ramach zespołu zajmującego się przetwórstwem spożywczym

  Współpracować w zespole z innymi pracownikami zajmującymi się przetwarzaniem żywności w przemyśle spożywczym.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Korzystać z filtrów w celu odwodnienia skrobi

  Korzystać z filtrów w celu mycia i odwadniania skrobi z zawiesiny, przygotowując ją do dalszego przetwarzania na skrobię i dekstryny, substancje słodzące i etanol.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Dodawać substancje chemiczne w procesie produkcji skrobi

  Stosowanie różnych substancji chemicznych do wytwarzania skrobi w celu uzyskania różnych rodzajów skrobi o różnym przeznaczeniu.

 • Neutralizować ulepy cukrowe

  Dodawanie kwasów lub zasad, aby zneutralizować przetworzone roztwory cukru. Sprawdzanie stężenia przy pomocy pehametru.

 • Pompować produkty

  Obsługiwać maszyny pompujące zgodnie z określonymi procedurami i w zależności od rodzaju produktu. Zapewniać prawidłowe ilości i odpowiednie podawanie produktu w trakcie tego procesu.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

Source: Sisyphus ODB