Zawód opiekun dzikich zwierząt

Opiekunowie dzikich zwierząt zajmują się zwierzętami trzymanymi w niewoli w celu ich ochrony, prowadzenia działań edukacyjnych i badań i/lub wystawiania na pokaz. Są oni zazwyczaj odpowiedzialni za karmienie i codzienną opiekę nad zwierzętami i ich dobrostan. W ramach swojej codziennej pracy opiekunowie dzikich zwierząt myją zwierzęta i zgłaszają ewentualne problemy zdrowotne. W szczególności mogą oni uczestniczyć w badaniach naukowych lub działaniach edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa, takich jak oprowadzanie wycieczek i udzielanie odpowiedzi na pytania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zoologia stosowana

  Nauki stosowania anatomii zwierząt, fizjologii, ekologii i zachowania zwierząt w określonym kontekście praktycznym.

 • żywienie zwierząt

  Aspekty dotyczące sposobu karmienia i pojenia różnych gatunków zwierząt. Różne rodzaje pasz dla zwierząt, kryteria jakości pasz dla zwierząt oraz metody żywienia i pojenia zwierząt.

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

 • Dobrostan zwierząt

  Powszechnie uznane potrzeby w zakresie dobrostanu zwierząt mające zastosowanie do gatunków, sytuacji i zawodu. Są to: potrzeba odpowiedniego środowiska potrzeba odpowiedniej diety potrzeba posiadania normalnych wzorców zachowań potrzeba zamieszkiwania z innymi zwierzętami lub z dala od nich konieczność ochrony przed bólem, cierpieniem, urazami i chorobami.

 • Ewolucja zwierząt

  Historia ewolucji zwierząt i rozwój gatunków oraz ich zachowanie poprzez udomowienie.

Umiejętności

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Opiekować się młodymi zwierzętami

  Oceniać potrzeby potomstwa i młodych zwierząt. Niezwłocznie podejmować odpowiednie działania w przypadku problemów związanych ze zdrowiem potomstwa lub młodych.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Podawać określone leki w celu zwiększenia potencjału rozrodczego

  Podawanie konkretnych leków do synchronizacji cyklów hodowli zwierząt zgodnie z instrukcjami weterynaryjnymi i wydawanymi przez właściciela. Obejmuje to bezpieczne stosowanie i przechowywanie leków i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji.

 • Pomagać w transporcie zwierząt

  Pomagać przy transporcie zwierząt, w tym przy ładowaniu i wyładowywaniu zwierząt, przygotowywaniu pojazdu transportowego oraz utrzymywaniu dobrostanu zwierząt podczas całego procesu transportu.

 • Zapewniać zwierzętom wzbogacające otoczenie

  Zapewniać zwierzętom wzbogacające środowisko umożliwiające wyrażanie naturalnych zachowań, w tym dostosowywać warunki środowiskowe, dostarczać ćwiczeń i rozrywek oraz wdrażać działania manipulacyjne, społeczne i tresurę.

 • Działać na rzecz dobrostanu zwierząt

  Promować dobre praktyki i pracować ze współczuciem dla utrzymania i promowania wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt przez cały czas poprzez dostosowywanie osobistych zachowań i zarządzanie czynnikami środowiskowymi.

 • Udzielać zwierzętom pierwszej pomocy

  Udzielać pierwszej pomocy w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu, cierpieniu i bólowi do czasu uzyskania pomocy weterynaryjnej. Przed udzieleniem pierwszej pomocy przez weterynarza pierwsza pomoc musi być zapewniona przez osobę niebędącą weterynarzem. Oczekuje się, że takie osoby udzielające pierwszej pomocy jak najszybciej uzyskają pomoc weterynarza.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ogrodzie zoologicznym

  Przestrzegać zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ogrodach zoologicznych, aby zapewniać bezpieczne środowisko pracy ze zwierzętami w ogrodach zoologicznych oraz bezpieczeństwo odwiedzających.

 • Zapewniać zwierzętom możliwość zachowywania się zgodnie z ich naturą

  Mieć świadomość naturalnego zachowania zwierząt i dostosowywać środowisko zwierząt w niewoli, aby zachęcać do takiego zachowania. Może to obejmować zmiany w środowisku, diecie, składzie grup, procedurach hodowlanych itp.

 • Utrzymywać miejsca, w których przetrzymuje się zwierzęta, w odpowiednim stanie

  Upewniać się, że pomieszczenia dla zwierząt, takie jak siedliska, terraria, klatki oraz budy, są w odpowiednim stanie i gwarantują higienę. Oczyścić pojemnik i w razie potrzeby dostarczyć nowy materiał ściółkowy.

 • Oceniać otoczenie zwierząt

  Oceniać siedzibę zwierzęcia, wliczając kwantyfikację wentylacji, przestrzeni i pomieszczeń mieszkalnych i porównywać je z „pięcioma wolnościami”: wolnością od głodu i pragnienia, wolnością od dyskomfortu, wolnością od bólu, obrażeń oraz chorób, wolnością ekspresji normalnego zachowania, wolnością od strachu i cierpienia.

 • Pomagać w wykonywaniu ogólnych weterynaryjnych procedur medycznych

  Udzielać pomocy lekarzom weterynarii, przygotowując zarówno zwierzę, jak i sprzęt do zabiegów medycznych oraz zapewniając opiekę i wsparcie zwierzęciu poddawanemu procedurze medycznej.

 • Oceniać sposób zarządzania zwierzętami

  Ocena zarządzania szeroką gamą zwierząt, obejmująca opiekę, dobrostan i warunki utrzymania zwierząt w zoo, parku dzikiej przyrody, stajni, gospodarstwie rolnym lub ośrodku badawczym.

 • Oceniać stopień odżywienia zwierząt

  Oceniać stan odżywienia zwierząt, diagnozować brak równowagi żywieniowej i zalecać korektę.

 • żywić zwierzęta

  Zapewniać zwierzętom żywność i wodę. Obejmuje to przygotowywanie żywności i wody dla zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich zmian w nawykach żywieniowych zwierząt.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Poddawać zwierzęta leczeniu

  Poddawać zwierzęta leczeniu, w tym przeprowadzać zabiegi medyczne, stosować leki oraz oceniać stan zdrowia.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

Source: Sisyphus ODB