Zawód ortoptysta

Ortoptyści diagnozują i leczą nieprawidłowości w zakresie widzenia stereoskopowego. Badają, oceniają i leczą zaburzenia wzroku, zez, niedowidzenie i zaburzenia ruchliwości wzroku. Ortoptyści stosują te metody w szczególności w dziedzinie pediatrii, neurologii, neurookulistyki, okulistyki, ortoptyki, optometrii, pleoptyki i strabologii oceniając choroby funkcyjne oczu w celu poprawy zaburzeń funkcjonalnych systemu wizualnego. Zapewniają również doradztwo, środki zapobiegawcze i działania szkoleniowe oraz mogą zalecić okulary, takie jak okulary korekcyjne.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Neurologia

  Neurologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Neurofizjologia

  Specjalność medyczna, która zajmuje się badaniem funkcjonowania układu nerwowego.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Neurookulistyka

  Choroby układu nerwowego wpływające na wzrok i kontrolę ruchu oczu.

 • Rodzaje zeza

  Charakterystyka różnych rodzajów zeza, takich jak ezotropia i hipertropia.

 • Leczenie zeza

  Sposób leczenia w przypadku zeza u pacjentów w każdym wieku.

 • Farmakologia

  Farmakologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Optyka

  Nauka, która bada elementy i reakcję światła.

 • Psychologia pediatryczna

  Badanie sposobu, w jaki aspekty psychologiczne mogą wpływać na choroby i urazy u niemowląt, dzieci i młodzieży.

 • Patologie

  Składowe choroby, przyczyna, mechanizmy rozwoju, zmiany morfologiczne i konsekwencje kliniczne tych zmian.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Metody przeprowadzania badań okulistycznych

  Techniki i metody stosowane w celu badania wzroku pacjentów i wykonywania powiązanych pomiarów.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Informatyka medyczna

  Procesy i narzędzia wykorzystywane do analizy i rozpowszechniania danych medycznych za pomocą systemów komputerowych.

 • Techniki dopasowywania soczewek kontaktowych

  Techniki i narzędzia dopasowywania soczewek kontaktowych.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Profesjonalna dokumentacja w służbie zdrowia

  Pisemne normy mające zastosowanie w środowisku zawodowym służby zdrowia do celów dotyczących dokumentacji prowadzonej działalności.

 • Anestezjologia

  Anestezjologia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie UE 2005/36/WE.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Ortoptyka

  Zasady, techniki oceny i zabiegi dotyczące praktyk ortoptycznych.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

Umiejętności

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Badać stan zdrowia

  Oceniać stan zdrowia użytkownika opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę szczegółowe informacje na temat wcześniejszych obrażeń, operacji, ogólnego stanu zdrowia, zasobów i stylu życia.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Przeprowadzać specjalistyczne testy ortoptyczne

  Przeprowadzać specjalistyczne testy, takie jak test widzenia kolorów, Ishihara, Farnsworth, D-15, kolorowe płytki pseudoizochromatyczne, fotografia okulistyczna i testy odblasków rogówkowych, analizując informacje uzyskane z tych testów, aby określić wpływ ogólnej patologii na oczy i skutki chorób oczu.

 • Rejestrować postępy w leczeniu osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Rejestrować postępy osób korzystających z opieki zdrowotnej związane z odpowiedzią na leczenie, obserwując, słuchając i mierząc wyniki.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Przeprowadzać rehabilitację wzroku

  Dbać o zachowanie jak najlepszego wzroku u osób słabowidzących poprzez strategie rehabilitacji oraz używanie okularów i wyrobów o podobnej funkcji.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Promować zdrowie oczu

  Brać udział w działaniach, które przyczyniają się do promowania zdrowia oczu i zapobiegania problemom z oczami.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Doradzać pacjentom w kwestii sposobów poprawy wzroku

  Doradzanie pacjentom z problemami dotyczącymi wzroku w zakresie strategii mających na celu poprawę ich wzroku, na przykład poprzez korzystanie z urządzeń powiększających i oświetlenia.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Sprawować nadzór nad leczeniem ortoptycznym

  Nadzorować leczenie ortoptyczne, stosując terapię okluzji w przypadku niedowidzenia, terapię pryzmatyczną oraz ćwiczenia konwergencji i zdolności fuzji, jeśli jest to wskazane.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przyjmować pacjentów cierpiących na choroby oczu

  Przyjmować pacjentów z oddziałów wypadkowych i neurologicznych, klinik okulistycznych, od lekarzy ogólnych, pielęgniarek środowiskowych i rejonowych klinik.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Przeprowadzać zabiegi ortoptyczne

  Przeprowadzanie zabiegów ortoptycznych, stosując leczenie niedowidzenia, terapię pryzmatyczną oraz ćwiczenia konwergencji i zdolności fuzji, jeśli zostały wskazane.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Diagnozować problemy związane z układem wzrokowym

  Identyfikować i diagnozować problemy z układem wzrokowym, takie jak te związane z widzeniem obuocznym, ruchliwością oka, niedowidzeniem lub leniwym okiem, zezem, jaskrą, retinopatią cukrzycową, oceniając stan sensoryczny oka.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Zapewniać terapię układu wzrokowego

  Zastosować odpowiednie metody korygujące zeza zbieżnego i rozbieżnego oraz metody leczenia wzorku, wykorzystując takie urządzenia jak soczewki („szkło treningowe”), pryzmaty, filtry, opaski na oko, cele elektroniczne lub tablice bilansowe, a także proponować i realizować opcje na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu lub możliwości radzenia sobie z życiem codziennym, nadzorować wykonywanie ćwiczeń w pomieszczeniach biurowych i instruować pacjenta do wykonywania ćwiczeń w domu.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Badać prawidłowość widzenia

  Badać prawidłowość widzenia u pacjentów, postrzeganie głębi kolorów oraz zdolność do skupienia i koordynacji oczu.

Source: Sisyphus ODB