Zawód osoba nadzorująca pracowników ochrony osób i mienia

Osoby nadzorujące pracowników ochrony osób i mienia monitorują i nadzorują czynności wykonywane przez pracowników ochrony, którzy chronią nieruchomości przed aktami wandalizmu i kradzieżami. Wyznaczają obszary, które mają być regularnie patrolowane przez strażników, przekazują policji osoby, które złapano na bezprawnym wtargnięciu na teren prywatny oraz opracowują plany bezpieczeństwa i ćwiczenia w odniesieniu do budynków i pracowników pozostających pod ich nadzorem.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo karne

  Przepisy prawne, konstytucja i regulacje mające zastosowanie do karania przestępców.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

Umiejętności

 • Przeprowadzać obchód kontrolny

  Realizować obchód w celu sprawdzenia, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte.

 • Koordynować kwestie związane z bezpieczeństwem

  Przygotowywać osobowe, techniczne i organizacyjne wymogi bezpieczeństwa.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Zatrzymywać sprawców

  Zatrzymywać sprawców i osoby wkraczające na określony obszar.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Przeprowadzać kontrole

  Przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa w obszarach budzących obawy, aby identyfikować i zgłaszać potencjalne zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa; podejmować działania w celu maksymalizacji standardów bezpieczeństwa.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa

  Podsumowywać dane na temat inspekcji, patroli i incydentów związanych z bezpieczeństwem w sprawozdaniu na potrzeby zarządzania.

 • Dbać o systemy bezpieczeństwa placówki

  Zapewniać stosowanie odpowiednich i funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa, w tym systemów alarmowych, alarmów pożarowych, tryskaczy i wyjść awaryjnych.

 • Monitorować stan urządzeń nadzoru

  Monitorować eksploatację urządzeń wykorzystywanych w ramach nadzoru i gromadzenia danych wywiadowczych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i gromadzenia wykrywanych informacji.

 • Koordynować patrole

  Koordynowanie czynności dochodzeniowych i inspekcji w określonym obszarze, przypisując osoby patrolujące na trasy i obszary, określając obszar, który potrzebuje patrolowania oraz koordynując działania podczas patroli.

 • Nadzorować bezpieczeństwo przy ręcznie obsługiwanych bramkach wejściowych

  Zapewniać, aby działania w zakresie nadzoru prowadzone przy ręcznie obsługiwanych bramkach wejściowych odbywały się w sposób jak najbardziej efektywny.

 • Zarządzać wyposażeniem ochrony

  Nadzorować i prowadzić spis narzędzi i wyposażenia ochrony.

 • Zarządzać zespołem ds. bezpieczeństwa

  Planować, organizować i sporządzać harmonogram pracy, wyposażenie i procedury, których powinien przestrzegać personel ochrony pod naszym nadzorem.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

Source: Sisyphus ODB