Zawód osoba pobierająca krew

Osoby pobierające krew pobierają próbki krwi od pacjentów do badań laboratoryjnych, dbając o bezpieczeństwo pacjenta podczas pobierania krwi. Przewożą próbki do laboratorium zgodnie ze ścisłymi instrukcjami otrzymanymi od lekarza.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Krwiodawstwo

  Procedury dotyczące pobierania próbek krwi od wolontariuszy, badań przesiewowych w kierunku choroby oraz działań następczych.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Techniki pobierania próbek krwi

  Odpowiednie techniki pobierania próbek krwi do celów badań laboratoryjnych, w zależności od docelowej grupy osób, takich jak dzieci lub osoby starsze.

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

 • Kontrola zakażeń

  Drogi przenoszenia i metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczęściej spotykanych i najistotniejszych zakażeń organizmów wraz z dostępnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji organizmów chorobotwórczych w celu zapobiegania zakażeniu.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Informatyka medyczna

  Procesy i narzędzia wykorzystywane do analizy i rozpowszechniania danych medycznych za pomocą systemów komputerowych.

Umiejętności

 • Znakować próbki w laboratoriach medycznych

  Prawidłowo znakować próbki w laboratoriach medycznych, uwzględniając dokładne informacje, zgodnie z wdrożonym systemem jakości.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Monitorować funkcje życiowe pacjentów

  Monitorować i analizować parametry życiowe serca, oddychania i ciśnienia krwi.

 • Przeprowadzać procedury wenopunkcji

  Wykonywać zabiegi nakłucia żyły, wybierając odpowiednie miejsce do nakłucia żył pacjenta, przygotowując miejsce nakłucia, wyjaśniając pacjentowi procedurę, pobierając krew i gromadząc ją w odpowiednim pojemniku.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Reagować na skrajne emocje osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Reagować odpowiednio w przypadku hipermanii, paniki, skrajnego przygnębienia oraz skłonności do agresji, przemocy lub samobójstwa osoby korzystającej z opieki zdrowotnej, po odpowiednim szkoleniu w przypadku pracy w środowisku, w którym pacjenci regularnie ulegają skrajnym emocjom.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z kontrolą zakażeń w placówce

  Wdrażać zestaw środków mających na celu zapobieganie i kontrolę zakażeń, formułowanie i ustanawianie procedur i polityk w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Przewozić próbki krwi

  Upewnić się, że pobrane próbki krwi są transportowane bezpiecznie i prawidłowo, zgodnie ze ścisłymi procedurami, w celu uniknięcia skażenia

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Znakować próbki krwi

  Znakować próbki krwi pobrane od pacjentów zgodnie z przepisami i tożsamością pacjenta.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Pobierać próbki materiału biologicznego od pacjentów

  Stosować zalecane procedury zbierania płynów ustrojowych lub próbek od pacjentów do dalszych badań laboratoryjnych, pomagać pacjentowi zgodnie z potrzebami.

 • Stosować sprzęt do przeprowadzania wenopunkcji

  Korzystanie z instrumentów i narzędzi, takich jak opaska uciskowa, chusteczki nasączone alkoholem, gąbki z gazy, sterylizowane igły i strzykawki, bandaże samoprzylepne, rękawiczki i probówki do pobierania krwi, stosowane w procedurze pobierania krwi pacjentów.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

Source: Sisyphus ODB