Zawód osoba pobierająca krew

Osoby pobierające krew pobierają próbki krwi od pacjentów do badań laboratoryjnych, dbając o bezpieczeństwo pacjenta podczas pobierania krwi. Przewożą próbki do laboratorium zgodnie ze ścisłymi instrukcjami otrzymanymi od lekarza.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Krwiodawstwo

  Procedury dotyczące pobierania próbek krwi od wolontariuszy, badań przesiewowych w kierunku choroby oraz działań następczych.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Techniki pobierania próbek krwi

  Odpowiednie techniki pobierania próbek krwi do celów badań laboratoryjnych, w zależności od docelowej grupy osób, takich jak dzieci lub osoby starsze.

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

 • Kontrola zakażeń

  Drogi przenoszenia i metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczęściej spotykanych i najistotniejszych zakażeń organizmów wraz z dostępnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji organizmów chorobotwórczych w celu zapobiegania zakażeniu.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Informatyka medyczna

  Procesy i narzędzia wykorzystywane do analizy i rozpowszechniania danych medycznych za pomocą systemów komputerowych.

Umiejętności

 • Znakować próbki w laboratoriach medycznych

  Prawidłowo znakować próbki w laboratoriach medycznych, uwzględniając dokładne informacje, zgodnie z wdrożonym systemem jakości.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Monitorować funkcje życiowe pacjentów

  Monitorować i analizować parametry życiowe serca, oddychania i ciśnienia krwi.

 • Przeprowadzać procedury wenopunkcji

  Wykonywać zabiegi nakłucia żyły, wybierając odpowiednie miejsce do nakłucia żył pacjenta, przygotowując miejsce nakłucia, wyjaśniając pacjentowi procedurę, pobierając krew i gromadząc ją w odpowiednim pojemniku.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Reagować na skrajne emocje osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Reagować odpowiednio w przypadku hipermanii, paniki, skrajnego przygnębienia oraz skłonności do agresji, przemocy lub samobójstwa osoby korzystającej z opieki zdrowotnej, po odpowiednim szkoleniu w przypadku pracy w środowisku, w którym pacjenci regularnie ulegają skrajnym emocjom.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z kontrolą zakażeń w placówce

  Wdrażać zestaw środków mających na celu zapobieganie i kontrolę zakażeń, formułowanie i ustanawianie procedur i polityk w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Przewozić próbki krwi

  Upewnić się, że pobrane próbki krwi są transportowane bezpiecznie i prawidłowo, zgodnie ze ścisłymi procedurami, w celu uniknięcia skażenia

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Znakować próbki krwi

  Znakować próbki krwi pobrane od pacjentów zgodnie z przepisami i tożsamością pacjenta.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Pobierać próbki materiału biologicznego od pacjentów

  Stosować zalecane procedury zbierania płynów ustrojowych lub próbek od pacjentów do dalszych badań laboratoryjnych, pomagać pacjentowi zgodnie z potrzebami.

 • Stosować sprzęt do przeprowadzania wenopunkcji

  Korzystanie z instrumentów i narzędzi, takich jak opaska uciskowa, chusteczki nasączone alkoholem, gąbki z gazy, sterylizowane igły i strzykawki, bandaże samoprzylepne, rękawiczki i probówki do pobierania krwi, stosowane w procedurze pobierania krwi pacjentów.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

Source: Sisyphus ODB