Zawód pielęgniarz - specjalista / pielęgniarka – specjalista

Pielęgniarze specjaliści wspierają i przywracają zdrowie ludzi oraz diagnozują i dbają o opiekę w ramach określonej gałęzi pielęgniarskiej. Przykładami takich specjalistycznych zadań pielęgniarskich są między innymi: pielęgniarka ambulatoryjna, pielęgniarka z dużą praktyką, pielęgniarka kardiologiczna, pielęgniarka stomatologiczna, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka w dziedzinie medycyny sądowej, pielęgniarka gastroenterologiczna, pielęgniarka w hospicjum i w zakresie opieki paliatywnej, pielęgniarka pediatryczna, pielęgniarka zdrowia publicznego, pielęgniarka rehabilitacyjna, pielęgniarka wyspecjalizowana w chorobach związanych z nerkami i pielęgniarka szkolna. Pielęgniarze specjaliści to pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, którzy są przygotowywani poza poziomem wykształcenia pielęgniarskiego i są uprawnieni do wykonywania zawodu specjalisty o wiedzy specjalistycznej w dziedzinie pielęgniarskiej.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wpływ kontekstów społecznych na zdrowie

  Kontekst społeczny i kulturowy zachowań osób oraz wpływ na ich zdrowie w kontekście społecznym i kulturowym.

 • Specjalistyczna opieka pielęgniarska

  Analizy złożonych problemów klinicznych, diagnostyki, inicjowania i oceny leczenia pacjentów na wielu stanowiskach, w określonej dziedzinie specjalizacji.

Umiejętności

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Działać w ramach określonej dziedziny opieki pielęgniarskiej

  Podejmowanie działań w ramach rozszerzonej praktyki w celu prowadzenia zaawansowanych terapii, diagnostyki i inwazyjnych interwencji związanych z dziedziną specjalizacji.

 • Zarządzać informacjami w sektorze opieki zdrowotnej

  Pobierać, stosować i udostępniać informacje pacjentom i pracownikom służby zdrowia oraz placówkom opieki zdrowotnej i społeczności.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Wdrażać podstawowe zasady pielęgniarstwa

  Wdrażać podstawowe teoretyczne i metodologiczne zasady pielęgniarstwa i sprawowania opieki pielęgniarskiej na podstawie dowodów naukowych i dostępnych zasobów.

 • Przekazywać informacje na temat specjalistycznej opieki pielęgniarskiej

  Formułować i komunikować złożone kwestie kliniczne pacjentom, krewnym i innym pracownikom służby zdrowia.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Przeprowadzać procedury wypisywania pacjentów ze szpitali pod nadzorem personelu pielęgniarskiego

  Inicjować i przeprowadzać proces wypisywania pacjentów ze szpitali z udziałem wszystkich właściwych specjalistów. Wspomagać zarządzanie łóżkami i wydajnością w całym szpitalu.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z elektronicznej dokumentacji medycznej przy świadczeniu usług pielęgniarskich

  Korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej do dokumentowania ocen dotyczących pielęgniarstwa, diagnostyki, interwencji i wyników opartych na porównywalnych systemach klasyfikacji w zakresie pielęgniarstwa i taksonomii pielęgniarstwa.

 • Stosować zasady zrównoważonego rozwoju w sektorze opieki zdrowotnej

  Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w opiece zdrowotnej i dążenie do racjonalnego wykorzystania zasobów.

 • Wprowadzać zasady podejmowania decyzji naukowych w sektorze opieki zdrowotnej

  Wdrażać ustalenia naukowe dotyczące praktyki opartej na wiedzy naukowej, włączanie dowodów z badań do procesu decyzyjnego poprzez sformułowanie ukierunkowanego pytania klinicznego w odpowiedzi na rozpoznaną potrzebę, poszukiwać najbardziej odpowiednich dowodów w celu zaspokojenia tej potrzeby, krytyczna ocena uzyskanych dowodów, włączać dowody do strategii działania i oceniać skutki wszelkich podejmowanych decyzji i działań.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Planować opiekę pielęgniarską w specjalistycznej dziedzinie

  Prowadzenie i koordynowanie opieki nad pacjentami w swojej dziedzinie specjalizacji w celu zapewnienia stałej opieki o wysokiej jakości.

 • Doradzać w kwestii prowadzenia zdrowego stylu życia

  Promować zdrowy styl życia, środki zapobiegawcze i dbanie o siebie poprzez wzmacnianie samodzielności, promowanie zdrowia, rozwijanie zachowań i ścisłe stosowanie terapii oraz dostarczanie pacjentom odpowiednich informacji, tak aby przestrzegali przepisanych zabiegów, stosowali leki i korzystali z opieki pielęgniarskiej.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Dostosowywać style przywództwa w opiece zdrowotnej

  Dostosowywać style przywództwa i podejścia do różnych sytuacji dotyczących praktyki pielęgniarskiej i opieki zdrowotnej.

 • Oceniać jakość opieki pielęgniarskiej

  Ocena opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do mechanizmów i sposobów stałej poprawy jakości opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem rozwoju naukowego, technicznego i etycznego.

 • Rozwiązywać problemy w sektorze opieki zdrowotnej

  Prowadzenie działań na podstawie wcześniejszego określenia i przeanalizowania problemów, które ułatwiają poszukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania dla pacjenta, rodziny i społeczności, osiąganie celów, poprawę wyników i utrzymanie jakości ich pracy.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Podejmować środki służące ratowaniu życia

  Inicjować działania mające na celu ratowanie życia poprzez podejmowanie działań w warunkach kryzysów i klęsk.

 • Wnosić wkład w rozwój specjalistycznej opieki pielęgniarskiej

  Przyczynianie się do stałego rozwoju w dziedzinie specjalizacji i praktyk opartych na badaniach, udział w programach ustawicznego rozwoju zawodowego i programach badawczych, w stosownych przypadkach.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • świadczyć usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej

  Umożliwienie promocji i rozwoju opieki pielęgniarskiej w opiece długoterminowej, współwystępowania i w sytuacjach zależności, w celu zachowania osobistej autonomii osób i stosunków ze środowiskiem w każdym przypadku procesu opieki zdrowotnej/choroby.

 • Koordynować opiekę

  Koordynować opiekę nad grupami pacjentów, być w stanie zarządzać wieloma pacjentami w określonym czasie i zapewniać optymalną opiekę zdrowotną.

 • świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

  Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

 • Promować pozytywny wizerunek pielęgniarzy i pielęgniarek

  Prezentować i zachowywać pozytywny wizerunek pielęgniarzy i pielęgniarek w określonych środowiskach opieki zdrowotnej i edukacyjnej.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Oceniać specjalistyczną opiekę pielęgniarską

  Ocena i przeprowadzenie audytu w zakresie specjalizacji w celu zapewnienia bezpiecznej opieki pielęgniarskiej.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników służby zdrowia

  Brać udział w praktycznym szkoleniu personelu medycznego na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności.

 • Promować zdrowie w kontekście opieki specjalistycznej

  Identyfikować potrzeby w zakresie promocji zdrowia i edukacji pacjentów w zakresie specjalizacji oraz odpowiednio opracować i wdrożyć strategie.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Szkolić osoby w zakresie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej

  Być na bieżąco z rozwojem technologicznym i edukować pielęgniarki, innych pracowników służby zdrowia i grupy pacjentów o postępach w dziedzinie specjalizacji.

 • Zapewniać profesjonalną opiekę pielęgniarską

  Zapewnianie profesjonalnej opieki, odpowiedniej do potrzeb związanych z opieką zdrowotną i pielęgnacyjną osób, rodzin i grup, z uwzględnieniem postępu naukowego, jak również wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa ustanowionych zgodnie z przepisami prawnymi i zawodowymi.

 • Analizować jakość opieki

  Analiza jakości opieki w celu poprawy własnej praktyki zawodowej pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Udzielać porad pielęgnacyjnych w kontekście opieki zdrowotnej

  Udzielać porad, instruować i wspierać osoby potrzebujące opieki pielęgniarskiej oraz ich bliskich.

 • Inspirować osoby fizyczne, rodziny i grupy

  Wspierać osoby, rodziny i grupy w kierunku zdrowego stylu życia i dbania o siebie.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przeprowadzać diagnozy w zakresie opieki pielęgniarskiej

  Osąd oparty na kompleksowej ocenie pielęgniarskiej. 

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Sprawować opiekę pielęgniarską

  Sprawować opiekę pielęgniarską podczas leczenia pacjentów w celu poprawy praktyki zawodowej.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

Source: Sisyphus ODB