Zawód pielęgniarz / pielęgniarka praktyki ogólnej

Pielęgniarze praktyki ogólnej zajmują się promowaniem i przywracaniem zdrowia pacjentów poprzez udzielanie fizycznego i psychologicznego wsparcia pacjentom, przyjaciołom i rodzinom. Nadzorują również przydzielony zespół członków.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Bezpieczne zarządzanie lekami

  Metody i zasady dotyczące obchodzenia się z lekami, ich przechowywania i przepisywania w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości stosowania leków.

 • Wpływ kontekstów społecznych na zdrowie

  Kontekst społeczny i kulturowy zachowań osób oraz wpływ na ich zdrowie w kontekście społecznym i kulturowym.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Dietetyka

  Odżywianie ludzi i zmiana diety w celu optymalizacji zdrowia w środowisku klinicznym i poza nim. Rola odżywiania w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom przez całe życie.

 • Chirurgia

  Podstawowe procedury w praktyce chirurgicznej, takie jak zasada bezpiecznego zabiegu chirurgicznego, patofizjologia gojenia ran, wiązanie węzłów, postępowanie z tkankami, retrakcja i wszelkie inne narzędzia i procedury stosowane w sali operacyjnej.

 • Kontrola zakażeń

  Drogi przenoszenia i metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczęściej spotykanych i najistotniejszych zakażeń organizmów wraz z dostępnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji organizmów chorobotwórczych w celu zapobiegania zakażeniu.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Kierowanie zespołem pielęgniarskim

  Zasady i metody zarządzania i przywództwa stosowane w opiece pielęgniarskiej, takie jak uznawanie i nagradzanie sukcesu w celu motywowania personelu pielęgniarskiego.

 • Psychiatria

  Psychiatria jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Choroby wewnętrzne

  Choroby wewnętrzne są specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Farmakologia

  Farmakologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Doraźna opieka medyczna

  Rodzaj opieki zapewnianej pacjentom w przypadku krótkiej i krytycznej sekwencji chorób, takich jak uraz lub powrót do zdrowia po operacji.

 • Opieka paliatywna

  Metody uśmierzania bólu i poprawy jakości życia pacjentów z poważnymi chorobami.

 • Resuscytacja

  Procedura awaryjna stosowana w przypadku osób fizycznych bez tętna w celu przywrócenia im przytomności.

 • Geriatria

  Geriatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Udział obywateli w opiece zdrowotnej

  Środki i metody niezbędne do zwiększenia poziomu partycypacji populacji w kwestiach opieki zdrowotnej i wzmocnienie ich zaangażowania.

 • Zasady pielęgniarstwa

  Etyka, kodeksy postępowania, filozofia pielęgniarstwa, filozofia praw człowieka oraz teorie i koncepcje pielęgniarstwa.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Biochemia

  Biochemia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Opieka zorientowana na potrzeby danej osoby

  Podejście ukierunkowane na opiekę nad osobami polega na traktowaniu pacjentów jako równorzędnych partnerów w zakresie planowania i rozwoju opieki nad pacjentami, których potrzeby stanowią sedno wszystkich decyzji.

 • Opieka pielęgniarska oparta na sprawdzonych danych

  Zasady pielęgniarstwa wymagające stosowania jakościowego podejmowania decyzji i opieka pielęgniarska w oparciu o udokumentowaną wiedzę kliniczną, jak również najnowsze osiągnięcia naukowe w danej dziedzinie.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Nauki z zakresu pielęgniarstwa

  Czynniki wpływające na zdrowie ludzkie i interwencje terapeutyczne promujące zdrowie w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki.

 • Podstawowa opieka zdrowotna

  Regularna, rutynowa opieka zdrowotna świadczona pacjentom, zwykle wykonywana przez lekarza lub pielęgniarkę, prowadząca do podjęcia decyzji w sprawie najbardziej odpowiedniego kierunku działań niezbędnych do rozwiązania problemu zdrowotnego pacjenta.

 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

  Szczególne metody i praktyki stosowane w celu zapewnienia opieki osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i w zakresie uczenia się.

 • Zdrowie publiczne

  Zasady zdrowia i chorób dotykających populację, w tym środki promocji zdrowia i profilaktyki oraz opieki społecznej i podstawowej.

 • Patologie

  Składowe choroby, przyczyna, mechanizmy rozwoju, zmiany morfologiczne i konsekwencje kliniczne tych zmian.

 • Innowacje w dziedzinie pielęgniarstwa

  Metody i narzędzia stosowane w celu wprowadzenia innowacyjnych zmian i poprawy jakości w dziedzinie pielęgniarstwa.

 • Socjologia

  Zachowanie grupy i jej dynamika, tendencje i czynniki społeczne, migracje ludzi, pochodzenie etniczne, kultury oraz ich historia i pochodzenie.

 • Autonomia pacjenta

  Bezpieczeństwo, autonomia i prawa pacjenta do podjęcia decyzji dotyczącej przestrzegania zaleconego leczenia.

 • Kwestie medyczne związane z wiekiem dojrzewania

  Tematy związane z okresem dojrzewania, takie jak choroby przenoszone drogą płciową, nieplanowana ciąża, antykoncepcja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia menstruacyjne, trądzik, zaburzenia odżywiania.

 • Opieka nad noworodkami

  Procedury wymagane w celu zapewnienia opieki nad noworodkami natychmiast po urodzeniu do 28 dni (WHO).

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

Umiejętności

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Inspirować osoby fizyczne, rodziny i grupy

  Wspierać osoby, rodziny i grupy w kierunku zdrowego stylu życia i dbania o siebie.

 • Zarządzać informacjami w sektorze opieki zdrowotnej

  Pobierać, stosować i udostępniać informacje pacjentom i pracownikom służby zdrowia oraz placówkom opieki zdrowotnej i społeczności.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Podejmować środki służące ratowaniu życia

  Inicjować działania mające na celu ratowanie życia poprzez podejmowanie działań w warunkach kryzysów i klęsk.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Analizować jakość opieki

  Analiza jakości opieki w celu poprawy własnej praktyki zawodowej pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Uczestniczyć w szkoleniach dla pracowników służby zdrowia

  Brać udział w praktycznym szkoleniu personelu medycznego na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Udzielać porad pielęgnacyjnych w kontekście opieki zdrowotnej

  Udzielać porad, instruować i wspierać osoby potrzebujące opieki pielęgniarskiej oraz ich bliskich.

 • Zapewniać profesjonalną opiekę pielęgniarską

  Zapewnianie profesjonalnej opieki, odpowiedniej do potrzeb związanych z opieką zdrowotną i pielęgnacyjną osób, rodzin i grup, z uwzględnieniem postępu naukowego, jak również wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa ustanowionych zgodnie z przepisami prawnymi i zawodowymi.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Rozwiązywać problemy w sektorze opieki zdrowotnej

  Prowadzenie działań na podstawie wcześniejszego określenia i przeanalizowania problemów, które ułatwiają poszukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania dla pacjenta, rodziny i społeczności, osiąganie celów, poprawę wyników i utrzymanie jakości ich pracy.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

  Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Sprawować opiekę pielęgniarską

  Sprawować opiekę pielęgniarską podczas leczenia pacjentów w celu poprawy praktyki zawodowej.

 • Promować pozytywny wizerunek pielęgniarzy i pielęgniarek

  Prezentować i zachowywać pozytywny wizerunek pielęgniarzy i pielęgniarek w określonych środowiskach opieki zdrowotnej i edukacyjnej.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Planować opiekę pielęgniarską

  Zaplanować opiekę, określając cele opieki, decydując o środkach opieki, jakie należy podjąć, zwracając uwagę na edukację zdrowotną i środki zapobiegawcze oraz zapewniając ciągłość i pełnię opieki.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Wprowadzać zasady podejmowania decyzji naukowych w sektorze opieki zdrowotnej

  Wdrażać ustalenia naukowe dotyczące praktyki opartej na wiedzy naukowej, włączanie dowodów z badań do procesu decyzyjnego poprzez sformułowanie ukierunkowanego pytania klinicznego w odpowiedzi na rozpoznaną potrzebę, poszukiwać najbardziej odpowiednich dowodów w celu zaspokojenia tej potrzeby, krytyczna ocena uzyskanych dowodów, włączać dowody do strategii działania i oceniać skutki wszelkich podejmowanych decyzji i działań.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Wdrażać podstawowe zasady pielęgniarstwa

  Wdrażać podstawowe teoretyczne i metodologiczne zasady pielęgniarstwa i sprawowania opieki pielęgniarskiej na podstawie dowodów naukowych i dostępnych zasobów.

 • Stosować zasady zrównoważonego rozwoju w sektorze opieki zdrowotnej

  Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w opiece zdrowotnej i dążenie do racjonalnego wykorzystania zasobów.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Korzystać z elektronicznej dokumentacji medycznej przy świadczeniu usług pielęgniarskich

  Korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej do dokumentowania ocen dotyczących pielęgniarstwa, diagnostyki, interwencji i wyników opartych na porównywalnych systemach klasyfikacji w zakresie pielęgniarstwa i taksonomii pielęgniarstwa.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Przeprowadzać diagnozy w zakresie opieki pielęgniarskiej

  Osąd oparty na kompleksowej ocenie pielęgniarskiej. 

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Doradzać w kwestii prowadzenia zdrowego stylu życia

  Promować zdrowy styl życia, środki zapobiegawcze i dbanie o siebie poprzez wzmacnianie samodzielności, promowanie zdrowia, rozwijanie zachowań i ścisłe stosowanie terapii oraz dostarczanie pacjentom odpowiednich informacji, tak aby przestrzegali przepisanych zabiegów, stosowali leki i korzystali z opieki pielęgniarskiej.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • świadczyć usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej

  Umożliwienie promocji i rozwoju opieki pielęgniarskiej w opiece długoterminowej, współwystępowania i w sytuacjach zależności, w celu zachowania osobistej autonomii osób i stosunków ze środowiskiem w każdym przypadku procesu opieki zdrowotnej/choroby.

 • Dostosowywać style przywództwa w opiece zdrowotnej

  Dostosowywać style przywództwa i podejścia do różnych sytuacji dotyczących praktyki pielęgniarskiej i opieki zdrowotnej.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Koordynować opiekę

  Koordynować opiekę nad grupami pacjentów, być w stanie zarządzać wieloma pacjentami w określonym czasie i zapewniać optymalną opiekę zdrowotną.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Oceniać jakość opieki pielęgniarskiej

  Ocena opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do mechanizmów i sposobów stałej poprawy jakości opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem rozwoju naukowego, technicznego i etycznego.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

Source: Sisyphus ODB