Zawód planer finansowy

Planerzy finansowi pomagają ludziom w radzeniu sobie z różnymi osobistymi problemami finansowymi. Specjalizują się w planowaniu finansowym, takim jak planowanie emerytur, planowanie inwestycji, zarządzanie ryzykiem i planowanie ubezpieczeń oraz planowanie podatkowe. Doradzają strategię dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewniają dokładność dokumentacji bankowej i innej dokumentacji finansowej przy jednoczesnym utrzymaniu podejścia zorientowanego na klienta i przestrzegania norm etycznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Analiza inwestycyjna

  Metody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynników ryzyka w celu podjęcia decyzji o inwestycji.

Umiejętności

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych

  Zapewniać współpracownikom, klientom lub innym stronom wsparcie finansowe w przypadku złożonych rejestrów lub obliczeń.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Analizować historię kredytową potencjalnych klientów

  Analizować zdolność do spłaty zobowiązań i historię kredytową potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Przekazywać informacje na temat produktów finansowych

  Udzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.

 • Oferować usługi finansowe

  Świadczenie szerokiego zakresu usług finansowych na rzecz klientów, takich jak pomoc w zakresie produktów finansowych, planowanie finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie pieniędzmi i inwestycjami.

 • Prowadzić historię kredytową klientów

  Tworzyć i utrzymywać historię kredytową klientów z odpowiednimi transakcjami, dokumentami pomocniczymi i szczegółami ich działalności finansowej. Aktualizować te dokumenty w przypadku analizy i ujawnienia informacji.

 • Sporządzać budżet służący zaspokojeniu potrzeb finansowych

  Kontrola stanu i dostępności środków finansowych z zamiarem sprawnego prowadzenia projektów lub działalności operacyjnej w celu prognozowania i oszacowania ilości przyszłych zasobów finansowych.

 • Opracowywać plan finansowy

  Opracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Oceniać ryzyko dla aktywów klientów

  Identyfikować, oceniać i ustalać rzeczywiste i potencjalne ryzyko związane z aktywami naszych klientów, uwzględniając standardy poufności.

 • Dokonywać syntezy informacji finansowych

  Gromadzić, korygować i łączyć informacje finansowe pochodzące z różnych źródeł lub departamentów w celu sporządzenia dokumentu z ujednoliconymi sprawozdaniami lub planami finansowymi.

Source: Sisyphus ODB