Zawód planista przestrzenny

Planiści przestrzenni odwiedzają zakłady w celu stworzenia projektów i planów użytkowania i rozwoju gruntów. Gromadzą i analizują dane dotyczące gruntów. Planiści przestrzenni udzielają porad na temat efektywności i bezpieczeństwa planów rozwoju.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Geografia

  Dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem lądów, zjawisk, cech charakterystycznych i mieszkańców Ziemi. Celem tej dziedziny jest zrozumienie naturalnych i spowodowanych przez człowieka zawiłości występujących na Ziemi.

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Miernictwo

  Technika określania położenia naziemnego lub trójwymiarowego punktów oraz odległości i kątów między nimi.

 • Miejskie planowanie przestrzenne

  Proces polityczny i techniczny mający na celu projektowanie środowiska miejskiego i optymalizację użytkowania gruntów poprzez uwzględnienie różnych aspektów, takich jak infrastruktura, woda oraz przestrzenie zielone i przeznaczone dla społeczności.

 • Kody podziału gruntów na strefy

  Podział gruntów na strefy, na których dozwolone są różne zastosowania i działania, takie jak gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne i działalność przemysłowa. Strefy te są regulowane przez procedury ustawodawcze i władze lokalne.

 • Topografia

  Graficzne przedstawienie cech powierzchni miejsca lub regionu na mapie, ze wskazaniem ich pozycji i wysokości.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Metody pomiarów geodezyjnych

  Znajomość metod pomiarów geodezyjnych, metod teledetekcyjnych i sprzętu do teledetekcji.

 • Przepisy dotyczące miejskiego planowania przestrzennego

  Inwestycje i umowy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, kwestii społecznych i finansowych.

Umiejętności

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Doradzać w kwestiach architektonicznych

  Udzielać porad w zakresie projektowania architektonicznego w oparciu o znajomość takich zagadnień, jak podział przestrzenny, równowaga elementów konstrukcyjnych i estetyka.

 • Przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe

  Analizować i interpretować dane pomiarowe uzyskiwane z wielu różnych źródeł, np. badania satelitarne, zdjęcia lotnicze i laserowe systemy pomiarowe.

 • Porównywać obliczenia miernicze

  Ustalanie dokładności danych poprzez porównywanie obliczeń z obowiązującymi normami.

 • Dzielić się techniczną wiedzą fachową

  Dzielić się wiedzą fachową w danej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie kwestii mechanicznych i naukowych, z osobami podejmującymi decyzje, inżynierami, personelem technicznym lub dziennikarzami.

 • Doradzać w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów

  Zalecać najlepsze sposoby wykorzystania gruntów i zasobów. Doradzać w sprawie lokalizacji dróg, szkół, parków itp.

Source: Sisyphus ODB