Zawód planista transportu

Planiści transportu opracowują i wdrażają polityki w celu poprawy systemów transportowych, biorąc pod uwagę czynniki społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Gromadzą i analizują dane o ruchu z wykorzystaniem narzędzi do modelowania statystycznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Prawo publiczne

  Część prawa regulująca relacje między jednostkami a rządem oraz relacje między jednostkami, które dotyczą bezpośrednio społeczeństwa.

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Miejskie planowanie przestrzenne

  Proces polityczny i techniczny mający na celu projektowanie środowiska miejskiego i optymalizację użytkowania gruntów poprzez uwzględnienie różnych aspektów, takich jak infrastruktura, woda oraz przestrzenie zielone i przeznaczone dla społeczności.

 • Oprogramowanie systemowe do analizy statystycznej

  Specjalny system oprogramowania (SAS) wykorzystywany do zaawansowanej analityki, wywiadu gospodarczego, zarządzania danymi i analizy predykcyjnej.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Przepisy dotyczące miejskiego planowania przestrzennego

  Inwestycje i umowy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, kwestii społecznych i finansowych.

 • Inżynieria ruchu

  Poddyscyplina inżynierii lądowej i wodnej stosująca metody inżynieryjne w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego przepływu osób i towarów na drogach, w tym na chodnikach, światłach i ścieżkach rowerowych.

 • Trasy geograficzne

  Interpretacja informacji geograficznych, takich jak miejsca i odległości między nimi.

Umiejętności

 • Analizować wzorce ruchu drogowego

  Określać najskuteczniejsze wzorce ruchu drogowego i godziny szczytu, aby zwiększyć efektywność rozkładu jazdy.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Identyfikować schematy statystyczne

  Analizować dane statystyczne, aby znaleźć wzorce i trendy w danych lub między zmiennymi.

 • Badać przepływ ruchu drogowego

  Badać synergię między pojazdami, szoferami i infrastrukturą transportową, taką jak drogi, znaki drogowe i światła, w celu stworzenia sieci drogowej, w której ruch drogowy będzie mógł się poruszać sprawnie i bez zbytnich korków.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Analizować koszty transportowe

  Identyfikować i analizować koszty transportu, poziomy usług i dostępność sprzętu; formułować zalecenia i podejmować działania zapobiegawcze/naprawcze.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Opracowywać dane w formie wizualnej

  Przygotować wykresy i schematy w celu przedstawienia danych w postaci graficznej.

 • Kierować ruchem drogowym

  Kierować ruchem drogowym, używając przypisanych sygnałów ręką, a także pomagając użytkownikom drogi oraz osobom przechodzącym przez ulicę.

 • Rozwijać badania dotyczące transportu miejskiego

  Zbadać cechy demograficzne i przestrzenne miasta, aby opracować nowe plany i strategie mobilności.

 • Posiadać umiejętności czytania treści wizualnych

  Interpretować wykresy, mapy, grafikę i inne prezentacje graficzne używane zamiast słowa pisanego. Stosowana grafika różni się w zależności od procesu; w związku z tym specjalista musi dysponować wystarczającą wiedzą z tej dziedziny w celu śledzenia i wykorzystania przedstawionych informacji.

 • Przeprowadzać ankiety środowiskowe

  Przeprowadzać ankiety w celu zbierania informacji do analizy i zarządzania ryzykiem środowiskowym w organizacji lub w szerszym kontekście.

 • Monitorować ruch drogowy

  Monitorować ruch, który przebiega przez określony punkt, np. przejścia dla pieszych. Monitorować ilość pojazdów, szybkość, z jaką się poruszają, oraz odstępy czasu między przejazdami dwóch kolejnych samochodów.

 • Analizować wyniki badań w dziedzinie transportu

  Interpretować dane pochodzące z badań w dziedzinie transportu, które dotyczą planowania transportu, zarządzania, eksploatacji i inżynierii.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Analizować sieci transportowe

  Analizować różne sieci przedsiębiorstw transportowych w celu zorganizowania najbardziej efektywnego sposobu wyznaczania środków transportu. Analizować sieci mające zapewnić najniższy koszt i największą skuteczność.

Source: Sisyphus ODB