Zawód Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym

Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym
Credits: Shutterstock.com

Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym uczestniczy w zajęciach związanych z hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, owce, trzoda chlewna, konie, drób itp. Do jego obowiązków może należeć: karmienie, pojenie, wypasanie, doglądanie zwierząt i oporządzanie, warzenie, wyłapywanie, załadowywanie do przewozu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania pomocnik w gospodarstwie hodowlanym

 • Wyprowadza zwierzęta na pastwisko lub do innego miejsca, np. do ciężarówek, boksów podróżnych, miejsc w których waży się i strzyże zwierzęta.
 • Waży i odmierza składniki pokarmowe, przygotowuje mieszanki żywieniowe lub zdrowotne według odpowiednich procedur.
 • Monitoruje stan pożywienia i wody, karmi i poi zwierzęta.
 • Obsługuje sprzęt znajdujący się w gospodarstwie, np. traktor, ciężarówka i in.
 • Czy ści pomieszczenia, boksy, obej ścia i sprzęt używając w tym celu odpowiednich narzędzi.
 • Oporządza, strzyże, znakuje, kastruje zwierzęta.
 • Doi zwierzęta (krowy, kozy), zbiera jaja, miód itp.
 • Bada zwierzęta w celu wykrycia chorób, uszkodzeń, zranień oraz analizuje aspekty fizyczne w celu okre ślenia np. masy mię śniowej.
 • Opiekuje się chorymi zwierzętami, leczy drobne dolegliwo ści, podaje odpowiednie lekarstwa, szczepionki, itp.
 • Wykonuje niezbędne czynno ści związane z odpowiednim kojarzeniem, reprodukcją i rozrodem zwierząt, pomaga przy narodzinach.
 • Zbiera i przechowuje dane o zwierzętach, np. dotyczące karmienia, rozmnażania, chorób i in.
 • Dba o sprzęt i budynki znajdujące się w gospodarstwie.

Powiązane zawody inwentarz żywy

 • Asystent weterynarza
 • Doradca ds. rolnictwa
 • Gospodarz hodowli zwierząt
 • Handlarz w gospodarstwie hodowli zwierząt
 • Hodowca bydła
 • Hodowca poz.
 • Hodowca trzody chlewnej
 • Inny producent inwentarza żywego
 • Inseminator
 • Inspektor weterynarski
 • Instalator szprętu hodowli zwierząt
 • Kierownik centrum hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa upraw ornych
 • Kontroler jakości / inspektor, bydło, mięso, ryby
 • Małorolny hodowca zwierząt
 • Pasterz bydła lub owiec
 • Pomocnik stacji hodowli bydła
 • Pracownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Producent artykułów mleczarskich
 • Producent drobiu
 • Technyk szprętu hodowli zwierząt
 • Weterynarz

Source: Sisyphus ODB