Zawód porządkowy / porządkowa

Porządkowi/porządkowe stale monitorują zachowanie tłumu podczas określonych wydarzeń, takich jak publiczne przemówienia, imprezy sportowe lub koncerty, w celu zapobiegania incydentom i szybkiego reagowania na nie. Kontrolują wejście na teren obiektu, monitorują zachowanie tłumu, reagują w przypadku zachowań agresywnych i prowadzą ewakuacje w nagłych przypadkach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

Umiejętności

 • Obezwładniać osoby

  Krępowanie lub kontrolowanie siłą osób naruszających przepisy w zakresie akceptowalnego zachowania, stanowiących zagrożenie dla innych i dokonujących aktów przemocy, w celu zapewnienia, że osoba taka nie będzie w stanie postępować w sposób negatywny, a także w celu chronienia innych.

 • Patrolować wyznaczony obszar

  Patrolowanie wyznaczonego obszaru, obserwacja podejrzanych i niebezpiecznych sytuacji oraz reagowanie na nie, a także komunikacja z organizacjami reagowania kryzysowego.

 • Zarządzać mechanizmami przeciwdziałania kradzieżom

  Wprowadzać mechanizmy przeciwdziałania kradzieżom i napadom; monitorować sprzęt do nadzoru bezpieczeństwa; w razie potrzeby egzekwować procedury bezpieczeństwa.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Czuwać nad bezpieczeństwem i potrzebami gości

  Nadzorować dostęp gości, upewniając się, że potrzeby gości są zaspokojone i zapewnić gościom bezpieczeństwo przez cały czas.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa publiczności lub odwiedzających. Przygotować działania w sytuacji nadzwyczajnej. Udzielać pierwszej pomocy i przeprowadzać ewakuację w sytuacjach awaryjnych.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Zarządzać awaryjnymi planami ewakuacji

  Monitorować plany szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji awaryjnej.

 • Wykrywać zagrożenia terrorystyczne

  Określać możliwość wystąpienia działań terrorystycznych stanowiących zagrożenie i niebezpieczeństwo w określonym obszarze poprzez monitorowanie działalności potencjalnie niebezpiecznych grup osób, ocenianie ryzyka na różnych obszarach oraz gromadzenie informacji wywiadowczych.

 • Kontrolować tłum

  Kontrolować tłum lub zamieszki, dbając, aby ludzie nie wchodzili do stref, do których nie wolno im wchodzić, monitorując zachowanie tłumu i reagując na podejrzane i agresywne zachowania.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Radzić sobie z agresywnym zachowaniem

  Szybko reagować na niekorzystne zachowania poprzez podejmowanie odpowiednich i prawnych działań zapobiegających dalszej agresji, takich jak słowne upomnienie, zgodne z prawem usunięcie z pomieszczeń lub zatrzymanie osoby zaangażowanej. Podawać szczegółowe informacje dotyczące zachowania niepożądanego zgodnie z procedurami organizacji.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Wykonywać kontrole bezpieczeństwa

  Monitorowanie i sprawdzanie bagażu lub przedmiotów osobistych w celu upewnienia się, że dane osoby nie stanowią zagrożenia oraz że ich zachowanie jest zgodne z prawem.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

Source: Sisyphus ODB