Zawód pracownik do spraw wsparcia osób z uzależnieniami

Pracownicy do spraw wsparcia osób z uzależnieniami zapewniają pomoc i doradztwo osobom z problemami związanymi z nadużywaniem substancji odurzających. Monitorują ich postępy, opowiadają się za nimi, prowadzą interwencje kryzysowe i terapię grupową. Pomagają im również w zakresie konsekwencji nadużywania tytoniu, alkoholu lub narkotyków rekreacyjnych, które mogą spowodować problemy, takie jak bezrobocie, zaburzenia fizyczne lub psychiczne oraz ubóstwo.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria pracy społecznej

  Rozwój i cechy teorii pracy społecznej w oparciu o nauki społeczne i humanistyczne.

 • Nielegalne substancje

  Zakazane substancje, które nie mogą być przewożone z jednego obszaru do innego lub posiadane przy sobie przez osobę fizyczną, jak również ich rodzaj i sposób obchodzenia się z nimi.

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  Uzależnienie od substancji takich jak alkohol, leki na receptę lub kokaina i ich wpływ na mózg i organizm ludzki.

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Nauki społeczne

  Rozwój i cechy teorii socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, politycznych i polityki społecznej.

 • Rozwój psychologiczny młodzieży

  Zrozumienie rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, obserwując zachowanie i relacje przywiązania w celu wykrycia opóźnienia rozwojowego.

 • Wymogi prawne w sektorze społecznym

  Określone wymogi ustawowe i wykonawcze w sektorze socjalnym.

Umiejętności

 • Radzić sobie z kwestiami etycznymi przy świadczeniu usług społecznych

  Stosowanie zasad etycznych w zakresie pracy społecznej w celu ukierunkowania praktyk i zarządzania złożonymi problemami etycznymi, dylematami i konfliktami zgodnie z praktyką zawodową, ontologią oraz kodeksem etycznym zawodów dotyczących usług społecznych, angażując się w podejmowanie decyzji etycznych poprzez stosowanie norm krajowych i – stosownie do przypadku – międzynarodowych kodeksów etyki lub deklaracji zasad.

 • Budować konstruktywne relacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Rozwijać współpracę, która pomaga w nawiązywaniu relacji, zajmować się wszelkimi problemami w ramach tych stosunków, tworzyć więzi i budować zaufanie użytkowników usług w drodze empatii, słuchania, opieki, ciepła i autentyczność.

 • Przeciwdziałać problemom społecznym

  Zapobiegać rozwojowi problemów społecznych, określając i wdrażając działania, które mogą zapobiegać problemom społecznym, dążąc do poprawy jakości życia wszystkich obywateli.

 • Komunikować się z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Korzystanie z komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisemnej i elektronicznej. Zwracanie uwagi na konkretne potrzeby użytkowników usług społecznych, cechy, umiejętności, preferencje, wiek, stadium rozwojowe oraz kulturę.

 • Komunikować się z kolegami z innych dziedzin w kwestiach zawodowych

  Porozumiewać się w sposób profesjonalny i współpracować z reprezentantami innych zawodów w sektorze usług zdrowotnych i społecznych.

 • Kierować osoby korzystające z usług społecznych do innych podmiotów

  Przekazywanie spraw innym specjalistom i organizacjom, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników usług społecznych.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Rozważać skutki społeczne działań dla osób korzystających z usług

  Działać zgodnie z politycznym, społecznym i kulturowym kontekstem użytkowników usług społecznych, biorąc pod uwagę wpływ niektórych działań na ich sytuację społeczną.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • świadczyć usługi społeczne w zróżnicowanych społecznościach kulturowych

  Dostarczać usługi uwzględniające różne tradycje kulturowe i językowe, wykazując szacunek i uznanie dla społeczności oraz zgodnie z polityką dotyczącą praw człowieka oraz równości i różnorodności.

 • Promować prawa usługobiorców

  Wspierać prawo klienta do kontrolowania własnego życia poprzez świadomy wybór usług, z których korzystają, szanując i w stosownych przypadkach promując indywidualne poglądy i wolę zarówno klienta, jak i jego opiekunów.

 • Stosować holistyczne podejście do świadczenia usług społecznych

  Brać pod uwagę użytkownika usług społecznych w każdej sytuacji, określając powiązania między problemami społecznymi, rozwojem społecznym i politykami społecznymi w wymiarze mikro, mezo i makro.

 • Przeprowadzać rozmowy z pracownikami służb społecznych

  Motywować klientów, współpracowników, kadrę kierowniczą lub urzędników do mówienia w sposób otwarty, swobodny i uczciwy, aby poznać ich doświadczenia, postawy i opinie.

 • Stosować techniki rozwiązywania problemów przy świadczeniu usług społecznych

  Systematycznie stosować proces rozwiązywania problemów krok po kroku w świadczeniu usług społecznych.

 • Współpracować z członkami społeczności

  Ustanawiać projekty społeczne mające na celu rozwój społeczności i aktywne uczestnictwo obywateli.

 • Prowadzić negocjacje z zainteresowanymi stronami w obszarze usług społecznych

  Prowadzić negocjacje z instytucjami rządowymi, innymi pracownikami społecznymi, członkami rodziny i opiekunami, pracodawcami i właścicielami nieruchomości w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

 • Angażować usługobiorców i opiekunów w działania związane z planowaniem opieki

  Oceniać potrzeby osób w związku z ich opieką, zaangażować rodziny lub opiekunów we wspieranie opracowywania i wdrażania planów wsparcia. Zapewniać przegląd i monitorowanie tych planów.

 • Przekazywać informacje na temat ryzyka związanego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu

  Informowanie społeczności o ryzykach i zagrożeniach związanych z nadużywaniem substancji odurzających oraz alkoholu.

 • Działać na rzecz osób korzystających z usług społecznych

  Wypowiadać się w imieniu użytkowników usług, korzystając z umiejętności komunikacyjnych i wiedzy w odpowiednich dziedzinach, aby pomóc osobom mniej uprzywilejowanym.

 • Podejmować decyzje przy wykonywaniu pracy społecznej

  Podejmowanie decyzji na wniosek, pozostając w granicach przyznanych uprawnień i biorąc pod uwagę wkład użytkownika usług oraz innych opiekunów.

 • Zwiększać przejrzystość prawodawstwa dla osób korzystających z usług społecznych

  Informować i wyjaśniać przepisy użytkownikom usług socjalnych, aby pomóc im zrozumieć implikacje, jakie dla nich mają, i jak wykorzystać je na swoją korzyść.

 • Udzielać porad w kwestiach socjalnych

  Pomagać i prowadzić użytkowników usług społecznych w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Prowadzić negocjacje z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Prowadzić rozmowy z klientem w celu ustalenia uczciwych warunków, opierając się na zaufaniu, przypominając klientowi, że praca jest dla niego korzystna, i zachęcając do współpracy.

 • Oceniać własną działalność zawodową

  Rutynowo oceniać własną działalność zawodową, krytycznie oceniając i monitorując metody i wyniki praktyki w spójny i właściwy sposób, znając odpowiednie metody i wykorzystując informacje zwrotne od kierowników, przełożonych, innych pracowników oraz pacjentów/klientów w celu adekwatnego skorygowania sposobu wykonywania zawodu.

 • Planować procesy świadczenia usług społecznych

  Planować proces świadczenia usług społecznych, określając cel i rozważając metody wdrażania, wskazując możliwe zasoby, takie jak czas, budżet i personel, uzyskując do nich dostęp oraz wyznaczając wskaźniki do oceny wyników.

 • Promować zmiany społeczne

  Promować zmiany w relacjach między osobami, rodzinami, grupami, organizacjami i społecznościami, biorąc pod uwagę i radząc sobie z nieprzewidywalnymi zmianami, na poziomie mikro, makro i mezo.

 • świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

  Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

 • Stosować praktyki antyopresyjne

  Identyfikowanie przypadków ucisku w społeczeństwach, gospodarkach, kulturach i grupach, działając jako specjalista w sposób nieopresyjny, umożliwianie usługobiorcom podejmowania działań mających na celu poprawę ich życia i umożliwienie obywatelom zmiany swojego otoczenia zgodnie z ich własnymi interesami.

 • Stosować środki ostrożności w ramach praktyk opieki społecznej

  Dbać o przestrzeganie higieny podczas wykonywania pracy, uwzględniając bezpieczeństwo środowiska w placówkach dziennej opieki, domach opieki i w ramach opieki w domu.

 • Przygotowywać młodzież do dorosłego życia

  Współpracować z dziećmi i młodzieżą w celu określenia umiejętności i zdolności, które będą im potrzebne, aby stać się pożytecznymi obywatelami i dorosłymi oraz przygotować ich do niezależności.

 • Wykazywać się zdolnościami przywódczymi w sprawach związanych z usługami społecznymi

  Odgrywać kierowniczą rolę w praktycznych aspektach spraw związanych z sytuacjami i działaniami społecznymi.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Stosować techniki zarządzania poszczególnymi przypadkami

  Oceniać, planować, ułatwiać, koordynować i promować opcje i usługi w imieniu osoby.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Wnosić wkład w ochronę osób przed zagrożeniem

  Stosować ustalone procesy i procedury, aby badać i zgłaszać niebezpieczne, obraźliwe, dyskryminujące lub wyzyskujące zachowania i praktyki, zwracając na takie zachowanie uwagę pracodawcy lub odpowiedniego organu.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Przekazywać informacje na temat rozwoju społecznego

  Raportowanie wyników i wniosków dotyczących rozwoju społecznego społeczeństwa w sposób zrozumiały, prezentować je ustnie i w formie pisemnej szerokiemu gronu od laików poczynając, a na ekspertach kończąc.

 • Spełniać normy w zakresie świadczenia usług społecznych

  Zapewniać opiekę społeczną i pracę socjalną w sposób zgodny z prawem, bezpieczny, skuteczny i zgodny ze standardami.

 • Dokonywać przeglądu planu w zakresie usług społecznych

  Dokonywanie przeglądu planów usług społecznych, uwzględniając opinie i preferencje użytkowników usług. Prowadzenie działań następczych w odniesieniu do planu, ocena ilości i jakości świadczonych usług.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować normy jakości przy świadczeniu usług społecznych

  Stosować normy jakości usług socjalnych, przestrzegając wartości i zasad pracy socjalnej.

 • Przygotowywać pakiety pracy socjalnej

  Tworzenie pakietu usług wsparcia społecznego w zależności od potrzeb użytkownika i zgodnie z określonymi normami, regulacjami i terminami.

 • Działać we współpracy z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Pomagać użytkownikom usług społecznych zidentyfikować i wyrazić ich oczekiwania i mocne strony, udzielając im informacji i porad w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich okoliczności. Współpracować z osobami, rodzinami, grupami, społecznościami, aby osiągnąć zmiany i poprawić szanse życiowe.

 • Oceniać sytuację osób korzystających z usług społecznych

  Oceniać sytuację społeczną użytkowników usług, równoważąc ciekawość i szacunek w dialogu, biorąc pod uwagę ich rodziny, organizacje i społeczności oraz związane z nimi ryzyko oraz określając potrzeby i zasoby, aby zaspokajać potrzeby fizyczne, emocjonalne i społeczne.

 • Zarządzać stresem w organizacji

  Radzić sobie ze źródłami stresu i wzajemną presją w ramach własnego życia zawodowego, takich jak stres związany z pracą zawodową i zarządzaniem, instytucjonalny i osobisty oraz pomagać innym w realizacji tego zadania, tak aby promować dobre samopoczucie współpracowników i unikać wypalenia.

 • Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu w dziedzinie pracy socjalnej

  Poddawać się ustawicznemu rozwojowi zawodowemu (URZ) w celu stałego aktualizowania i rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach jednego z praktycznych aspektów pracy socjalnej.

 • Chronić osoby szczególnie wrażliwe korzystające z usług społecznych

  Interweniować, aby zapewniać wsparcie fizyczne, moralne i psychiczne osobom znajdującym się w niebezpiecznych lub trudnych sytuacjach oraz w razie potrzeby przenosić je w bezpieczne miejsce.

 • Stosować zasady wykonywania pracy zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej

  Pracować zgodnie z zasadami i wartościami zarządzania i organizacji, koncentrując się na prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej.

 • Zarządzać kryzysami społecznymi

  Określanie, reagowanie i motywowanie osób w sytuacjach kryzysu społecznego w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem wszystkich zasobów.

 • Współpracować z innymi specjalistami

  Współpracować z osobami z innych sektorów w zakresie świadczenia usług socjalnych.

 • Prowadzić rejestr pracy z usługobiorcami

  Prowadzić dokładną, zwięzłą, aktualną i terminową ewidencję pracy z usługobiorcami przy jednoczesnym przestrzeganiu prawodawstwa i polityki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Wykazywać się empatią

  Rozpoznawać, rozumieć i dzielić się emocjami i spostrzeżeniami doświadczanymi przez inną osobę.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Inspirować korzystających z usług społecznych do większej samodzielności

  Umożliwiać jednostkom, rodzinom, grupom i społecznościom większą kontrolę nad swoim życiem i środowiskiem, samodzielnie lub z pomocą innych osób.

 • Przeprowadzać interwencje kryzysowe

  Reagować metodologicznie na zakłócenia lub załamania normalnego lub zwykłego funkcjonowania osoby, rodziny, grupy bądź społeczności.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Promować ochronę osób młodych

  Rozumieć ochronę oraz to, co należy zrobić w przypadku rzeczywistych lub potencjalnych szkód oraz nadużyć.

 • Oceniać stopień uzależnienia klientów od narkotyków i alkoholu

  Przeprowadzać wywiady z klientami i oceniać ich uzależnienia, aby ustalić odpowiedni plan działania.

 • Wypracowywać profesjonalną postawę w pracy socjalnej

  Starać się zapewniać odpowiednie usługi klientom w pracy socjalnej, pozostając w ramach profesjonalnej struktury, rozumiejąc, co oznacza praca w stosunku do innych specjalistów i biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby klientów.

 • Kształtować pozytywne nastawienie wśród młodzieży

  Pomagać dzieciom i młodzieży oceniać ich potrzeby społeczne, emocjonalne i tożsamości oraz rozwijać pozytywny wizerunek siebie, zwiększać poczucie własnej wartości i poprawiać samodzielność.

Source: Sisyphus ODB