Zawód pracownik dydaktyczny w ZOO

Pracownicy dydaktyczni w zoo opowiadają zwiedzającym o zwierzętach mieszkających w ogrodzie zoologicznym/oceanarium, a także o innych gatunkach i siedliskach. Udzielają oni informacji na temat prowadzenia ogrodu zoologicznego, znajdującej się w nim kolekcji zwierząt oraz ochrony dzikich gatunków. Pracownicy dydaktyczni w zoo mogą być zaangażowani zarówno w formalne, jak i nieformalne działania edukacyjne, począwszy od przygotowania znaków informacyjnych na ogrodzenia po prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach programów nauczania w szkołach lub na uniwersytetach. W zależności od wielkości organizacji zespół pracowników dydaktycznych może być jedno- lub wieloosobowy. W związku z tym wymagane umiejętności dodatkowe są bardzo szerokie i różnią się w zależności od organizacji.  Pracownicy dydaktyczni w zoo również promują działania na rzecz ochrony środowiska. Może to wiązać się z pracą w zoo, ale również w terenie w ramach projektów zewnętrznych z udziałem ogrodów zoologicznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Społeczność związana z ogrodami zoologicznymi

  Społeczność związana z ogrodami zoologicznymi i akwariami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Stowarzyszenia zrzeszające członków społeczności związanej z ogrodami zoologicznymi, ich główne zasady i sposób, w jaki może to wpłynąć na zarządzanie poszczególnymi instytucjami w szerszej społeczności.

 • Zoologia stosowana

  Nauki stosowania anatomii zwierząt, fizjologii, ekologii i zachowania zwierząt w określonym kontekście praktycznym.

 • Ewolucja zwierząt

  Historia ewolucji zwierząt i rozwój gatunków oraz ich zachowanie poprzez udomowienie.

Umiejętności

 • Tworzyć sieci edukacyjne

  Tworzyć trwałą sieć użytecznych i produktywnych partnerstw edukacyjnych w celu badania możliwości biznesowych i współpracy, a także orientowania się w trendach w dziedzinie edukacji i tematów istotnych dla danej organizacji. W najlepszym wypadku sieci są rozwijane w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 • Opracowywać działania edukacyjne

  Opracowywać przemówienia, działania i warsztaty w celu wspierania dostępu i zrozumienia procesów twórczości artystycznej. Może dotyczyć konkretnego wydarzenia kulturalnego i artystycznego, takiego jak przedstawienie lub wystawa, lub może być powiązane z określoną dyscypliną (teatr, taniec, rysunek, muzyka, fotografia itp.). Współpracuj z gawędziarzami, rzemieślnikami i artystami.

 • Prowadzić działalność edukacyjną

  Planować, wykonywać i nadzorować działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, na przykład w odniesieniu do uczniów, studentów uczelni wyższych, grup specjalistów oraz członków społeczeństwa.

 • Budować relacje w ramach społeczności

  Nawiązywać serdeczne i długotrwałe relacje ze społecznościami lokalnymi, np. organizując specjalne programy dla przedszkoli, szkół oraz osób niepełnosprawnych i starszych, podnosząc świadomość i zyskując w zamian uznanie społeczności.

 • Sprawdzać w internecie

  Przeprowadzać skuteczne wyszukiwanie w internecie w celu gromadzenia odpowiednich informacji i udostępniania ich innym osobom.

 • Komunikować się z przedstawicielami społeczności docelowej

  Określać i wdrażać najlepsze kanały komunikacji ze społecznością, z którą zamierza się pracować.

 • Opracowywać materiały edukacyjne

  Tworzyć i rozwijać zasoby edukacyjne dla odwiedzających, grup szkolnych, rodzin i zainteresowanych grup.

 • Koordynować wydarzenia

  Kierować wydarzeniami, zarządzając budżetem, logistyką, wsparciem, bezpieczeństwem, planami ratowniczymi oraz działaniami następczymi.

 • Koordynować programy edukacyjne

  Planować i koordynować edukacyjne i publiczne programy informacyjne, takie jak warsztaty, wycieczki, wykłady i zajęcia.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Ustalać harmonogram spotkań

  Ustalać i planować spotkania zawodowe lub spotkania z klientami lub przełożonymi.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

 • Edukować innych w kwestiach związanych z przyrodą

  Rozmawiać z różnymi odbiorcami na temat np. informacji, pojęć, teorii i/lub działań związanych z przyrodą i jej ochroną. Przedstawiać informacje na piśmie. Informacje te mogą być prezentowane w różnych formach, np. jako tablice wystawowe, arkusze informacyjne, plakaty, tekst na stronie internetowej itp.

Source: Sisyphus ODB