Zawód pracownik ekip awaryjnych

Pracownicy ekip awaryjnych pracują na misjach pomocowych w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe lub wycieki ropy naftowej. Usuwają pozostałości lub odpady powstałe w wyniku zdarzenia, dbają, aby osoby dotknięte katastrofą uzyskały schronienie, zapobiegają dalszym szkodom oraz przewożą towary, takie jak żywność i artykuły medyczne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Sprzęt do usuwania skutków powodzi

  Eksploatacja niezbędnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w działaniach związanych ze szkodami powodziowymi i środkami zaradczymi, takich jak wypompowywanie wody z zalanych nieruchomości.

 • Strategie działania w sytuacjach wyjątkowych

  Cechy i procedury taktyki działania w przypadku reagowania w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza w przypadku poważnych zdarzeń i katastrof.

Umiejętności

 • Oszacowywać szkody

  Oszacowywać szkody w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych.

 • Usuwać szkody spowodowane powodziami

  Usuwać szkody spowodowane powodziami, używając niezbędnych narzędzi i sprzętu oraz zapewniając bezpieczeństwo ludności podczas działań naprawczych.

 • Usuwać wycieki ropy naftowej

  Bezpieczne usuwanie rozlanego oleju i jego unieszkodliwianie.

 • Naprawiać szkody w środowisku

  Prowadzić działania zapewniające usunięcie ze środowiska źródeł zanieczyszczeń i skażeń zgodnie z przepisami dotyczącymi naprawy szkód w środowisku.

 • Koordynować działania z innymi służbami ratunkowymi

  Koordynować pracę strażaków z działaniami służb ratownictwa medycznego i policji.

 • Przeprowadzać ewakuację osób z budynków

  Ewakuować osobę z niebezpiecznego budynku lub sytuacji w celu ochrony, upewniając się, że poszkodowany dotrze w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby uzyska opiekę medyczną.

 • Przeprowadzać ewakuację osób z obszarów zalanych

  Ewakuować ludzi z obszarów silnie dotkniętych powodzią i zniszczeniami powodziowymi i upewnić się, że dotrą w bezpieczne miejsce, w którym w razie potrzeby będą mieli dostęp do opieki lekarskiej.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Usuwać gruz

  Usuwać odpady z placu budowy lub rozbiórki bądź gruz powstały w wyniku klęski żywiołowej, aby zabezpieczyć teren i ułatwić dalsze operacje.

 • Realizować dostawy w sytuacjach wyjątkowych

  Określać zapotrzebowanie na pomoc nadzwyczajną, np. specjalistycznego sprzętu do usuwania odpadów i ich transportu, lub dostaw dla ofiar pomocy, a także zapewniać dostawy niezbędnych zapasów.

Source: Sisyphus ODB