Zawód projektant hurtowni danych

Projektanci hurtowni danych są odpowiedzialni za planowanie, łączenie, projektowanie, ustalenie harmonogramu i wdrażanie systemów hurtowni danych. Opracowują, monitorują i utrzymują procesy ETL, aplikacje do tworzenia raportów i strukturę hurtowni danych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Struktura informacji

  Rodzaj infrastruktury, która określa format danych: częściowo ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane.

 • System zarządzania bazą danych

  Narzędzia do tworzenia, aktualizacji i zarządzania bazami danych, takie jak Oracle, MySQL i Microsoft SQL Server.

 • Baza danych

  Klasyfikacja baz danych, w tym ich cel, cechy, terminologia, modele i stosowanie, takich jak bazy danych XML, bazy dokumentacyjne i bazy danych pełnotekstowe.

 • Języki zapytań

  Zakres standardowych języków komputerowych do wyszukiwania informacji z bazy danych i dokumentów zawierających potrzebne informacje.

 • Język zapytań RDF

  Języki zapytań, takie jak SPARQL, używane do wyszukiwania danych w formacie Resource Description Framework Format (RDF) i ich wykorzystywania.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Teoria systemów

  Zasady, które można stosować do wszystkich rodzajów systemów na wszystkich poziomach hierarchii, opisujące wewnętrzną organizację systemu, jego mechanizmy utrzymywania tożsamości i stabilności oraz osiągania adaptacji i samoregulacji, a także jego zależności i interakcje z otoczeniem.

 • Narzędzia do projektowania baz danych

  Metody i narzędzia wykorzystywane do tworzenia logicznej i fizycznej struktury baz danych, takie jak struktury logiczne danych, schematy, metodologie modelowania i stosunki jednostkowe.

 • Hurtownia danych

  System przechowywania danych, który analizuje i sporządza sprawozdania na temat danych, taki jak data mart.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

Umiejętności

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Tworzyć schematy baz danych

  Opracować modele i schematy baz danych tworzące strukturę bazy danych, używając komputerowych narzędzi do modelowania, do wdrożenia w dalszych procesach.

 • Przenosić dane zastane

  Zastosować metody migracji i konwersji istniejących danych, aby przesyłać lub konwertować dane między formatami, pamięcią masową lub systemami komputerowymi.

 • Obsługiwać system zarządzania relacyjną bazą danych

  Wydobywać, przechowywać i weryfikować informacje za pomocą systemów zarządzania bazami danych opartych na modelu relacyjnej bazy danych, który porządkuje dane w tabelach wierszy i kolumn, takich jak Oracle Database, Microsoft SQL Server i MySQL (Oracle Corporation).

 • Zarządzać bazą danych

  Stosować schematy i modele projektowania baz danych, definiować zależności danych, używać języków zapytań i systemów zarządzania bazami danych (DBMS) do tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

 • Tworzyć zestawy danych

  Tworzyć zbiór nowych lub istniejących powiązanych zestawów danych, które składają się z oddzielnych elementów, ale można nimi manipulować jak jedną jednostką.

 • Projektować układ bazy danych

  Projektować układ bazy danych, postępując zgodnie z regułami Relational Database Management System (RDBMS), aby utworzyć logicznie uporządkowaną grupę obiektów, takich jak tabele, kolumny i procesy.

 • Opracować metody automatycznego przenoszenia informacji

  Zapewnić automatyczne przesyłanie informacji ICT między typami, formatami i systemami pamięci, aby oszczędzić ludziom pracy przy ręcznym wykonywaniu zadania.

 • Oceniać stan wiedzy z zakresu ICT

  Oceniać zdolności wykwalifikowanych ekspertów w systemie ICT, aby wyraźnie wskazać je do dalszej analizy i użytkowania.

 • Stosować teorię systemów teleinformatycznych

  Wdrażać zasady teorii systemów ICT w celu wyjaśnienia i udokumentowania cech systemu, które mogą być powszechnie stosowane do innych systemów

 • Przygotowywać dokumentację bazy danych

  Opracowywać dokumentację zawierającą informacje o bazie danych, które są istotne dla użytkowników końcowych.

 • Tworzyć projekt oprogramowania

  Przenosić szereg wymogów na przejrzysty i zorganizowany projekt oprogramowania.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Zarządzać normami wymiany danych

  Opracowywać i utrzymywać normy w zakresie przekształcania danych ze schematów źródłowych w niezbędną strukturę danych schematu wynikowego.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

Source: Sisyphus ODB