Zawód projektant inteligentnych systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Projektanci inteligentnych systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych stosują metody sztucznej inteligencji w dziedzinie inżynierii, robotyki i informatyki w celu opracowania programów symulujących zachowania inteligentne, w tym modele myślenia, systemy kognitywne i systemy bazujące na wiedzy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Zajmują się oni również wykorzystaniem ustrukturyzowanej wiedzy w systemach komputerowych (ontologie, podstawy wiedzy) w celu rozwiązywania złożonych problemów, które zazwyczaj wymagają wysokiego poziomu wiedzy fachowej lub sztucznej inteligencji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Język zapytań RDF

  Języki zapytań, takie jak SPARQL, używane do wyszukiwania danych w formacie Resource Description Framework Format (RDF) i ich wykorzystywania.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Podstawy sztucznej inteligencji

  Teorie sztucznej inteligencji, stosowane zasady, architektury i systemy, takie jak inteligentni agenci, systemy wieloagentowe, systemy eksperckie, systemy oparte na regułach, sieci neuronowe, ontologie i teorie poznawcze.

 • Struktura informacji

  Rodzaj infrastruktury, która określa format danych: częściowo ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane.

 • Narzędzia do projektowania baz danych

  Metody i narzędzia wykorzystywane do tworzenia logicznej i fizycznej struktury baz danych, takie jak struktury logiczne danych, schematy, metodologie modelowania i stosunki jednostkowe.

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Technologie umożliwiające urządzeniom ICT rozumienie i interakcję z użytkownikami za pomocą ludzkiego języka.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Teoria systemów

  Zasady, które można stosować do wszystkich rodzajów systemów na wszystkich poziomach hierarchii, opisujące wewnętrzną organizację systemu, jego mechanizmy utrzymywania tożsamości i stabilności oraz osiągania adaptacji i samoregulacji, a także jego zależności i interakcje z otoczeniem.

Umiejętności

 • Projektować interfejsy aplikacji

  Tworzyć i programować interfejsy aplikacji, ich operacje, dane wejściowe i wyjściowe i podstawowe typy.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Zarządzać bazą danych

  Stosować schematy i modele projektowania baz danych, definiować zależności danych, używać języków zapytań i systemów zarządzania bazami danych (DBMS) do tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Oceniać stan wiedzy z zakresu ICT

  Oceniać zdolności wykwalifikowanych ekspertów w systemie ICT, aby wyraźnie wskazać je do dalszej analizy i użytkowania.

 • Projektować układ bazy danych

  Projektować układ bazy danych, postępując zgodnie z regułami Relational Database Management System (RDBMS), aby utworzyć logicznie uporządkowaną grupę obiektów, takich jak tabele, kolumny i procesy.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Stosować teorię systemów teleinformatycznych

  Wdrażać zasady teorii systemów ICT w celu wyjaśnienia i udokumentowania cech systemu, które mogą być powszechnie stosowane do innych systemów

 • Zarządzać semantyczną integracją w ICT

  Nadzorować integrację publicznych lub wewnętrznych baz danych i innych danych przy użyciu technologii semantycznych w celu wytwarzania strukturyzowanego produktu semantycznego.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

Source: Sisyphus ODB