Zawód projektant inteligentnych systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Projektanci inteligentnych systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych stosują metody sztucznej inteligencji w dziedzinie inżynierii, robotyki i informatyki w celu opracowania programów symulujących zachowania inteligentne, w tym modele myślenia, systemy kognitywne i systemy bazujące na wiedzy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Zajmują się oni również wykorzystaniem ustrukturyzowanej wiedzy w systemach komputerowych (ontologie, podstawy wiedzy) w celu rozwiązywania złożonych problemów, które zazwyczaj wymagają wysokiego poziomu wiedzy fachowej lub sztucznej inteligencji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Język zapytań RDF

  Języki zapytań, takie jak SPARQL, używane do wyszukiwania danych w formacie Resource Description Framework Format (RDF) i ich wykorzystywania.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Podstawy sztucznej inteligencji

  Teorie sztucznej inteligencji, stosowane zasady, architektury i systemy, takie jak inteligentni agenci, systemy wieloagentowe, systemy eksperckie, systemy oparte na regułach, sieci neuronowe, ontologie i teorie poznawcze.

 • Struktura informacji

  Rodzaj infrastruktury, która określa format danych: częściowo ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane.

 • Narzędzia do projektowania baz danych

  Metody i narzędzia wykorzystywane do tworzenia logicznej i fizycznej struktury baz danych, takie jak struktury logiczne danych, schematy, metodologie modelowania i stosunki jednostkowe.

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Technologie umożliwiające urządzeniom ICT rozumienie i interakcję z użytkownikami za pomocą ludzkiego języka.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Teoria systemów

  Zasady, które można stosować do wszystkich rodzajów systemów na wszystkich poziomach hierarchii, opisujące wewnętrzną organizację systemu, jego mechanizmy utrzymywania tożsamości i stabilności oraz osiągania adaptacji i samoregulacji, a także jego zależności i interakcje z otoczeniem.

Umiejętności

 • Projektować interfejsy aplikacji

  Tworzyć i programować interfejsy aplikacji, ich operacje, dane wejściowe i wyjściowe i podstawowe typy.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Zarządzać bazą danych

  Stosować schematy i modele projektowania baz danych, definiować zależności danych, używać języków zapytań i systemów zarządzania bazami danych (DBMS) do tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Oceniać stan wiedzy z zakresu ICT

  Oceniać zdolności wykwalifikowanych ekspertów w systemie ICT, aby wyraźnie wskazać je do dalszej analizy i użytkowania.

 • Projektować układ bazy danych

  Projektować układ bazy danych, postępując zgodnie z regułami Relational Database Management System (RDBMS), aby utworzyć logicznie uporządkowaną grupę obiektów, takich jak tabele, kolumny i procesy.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Stosować teorię systemów teleinformatycznych

  Wdrażać zasady teorii systemów ICT w celu wyjaśnienia i udokumentowania cech systemu, które mogą być powszechnie stosowane do innych systemów

 • Zarządzać semantyczną integracją w ICT

  Nadzorować integrację publicznych lub wewnętrznych baz danych i innych danych przy użyciu technologii semantycznych w celu wytwarzania strukturyzowanego produktu semantycznego.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

Source: Sisyphus ODB