Zawód projektant interfejsu użytkownika

Projektanci interfejsu użytkownika są odpowiedzialni za projektowanie interfejsów użytkownika z przeznaczeniem do aplikacji i systemów. Projektują układ, grafikę i okna dialogowe i wykonują działania dostosowawcze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Użyteczność aplikacji

  Proces, w którym można określić i zmierzyć przyswajalność, wydajność, użyteczność i łatwość użytkowania aplikacji.

 • Edytory graficzne

  Dziedzina graficznych narzędzi ICT, które umożliwiają cyfrową edycję i komponowanie grafiki, takich jak GIMP, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, do tworzenia grafiki rastrowej 2D lub grafiki wektorowej 2D.

 • Oprogramowanie do projektowania interakcji

  Metodologie projektowania interakcji między użytkownikami a oprogramowaniem lub usługą w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji większości osób, które będą miały styczność z produktem, oraz w celu uproszczenia komunikacji między produktem a użytkownikiem, np. projektowanie ukierunkowane na cele.

 • Normy dostępności ICT

  Zalecenia dotyczące udostępnienia treści i aplikacji ICT szerszemu kręgowi osób, głównie z niepełnosprawnościami, takimi jak utrata wzroku i słaby wzrok, głuchota i utrata słuchu oraz ograniczenia poznawcze. Obejmują one takie normy jak wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG).

 • Interakcja człowiek-komputer

  Badanie zachowania i interakcji między urządzeniami cyfrowymi a ludźmi.

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Standardy World Wide Web Consortium

  Normy, specyfikacje techniczne i wytyczne opracowane przez międzynarodowe konsorcjum organizacji World Wide Web Consortium (W3C), które umożliwiają projektowanie i opracowywanie aplikacji internetowych.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Wzorce projektowe interfejsu użytkownika

  Rozwiązania wielokrotnego użytku i sformalizowane najlepsze praktyki w celu rozwiązania wspólnych zadań interfejsu użytkownika w opracowywaniu i projektowaniu oprogramowania.

Umiejętności

 • Oceniać interakcje użytkowników z aplikacjami ICT

  Oceniać, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacjami ICT w celu analizy ich zachowania, wyciągania wniosków (na przykład na temat motywów, oczekiwań i celów) i poprawy funkcjonalności aplikacji.

 • Wykorzystywać metodologie projektowania zorientowanego na użytkownika

  Stosować metodologie projektowania, w których potrzeby, życzenia i ograniczenia użytkowników końcowych produktu, usługi bądź procesu są przedmiotem dużej uwagi na każdym etapie procesu projektowania.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Zarządzać treściami online

  Dbać o aktualizację treści stron internetowych, ich organizację, atrakcyjność oraz zaspokajanie przez nie potrzeb odbiorców docelowych, wymagań przedsiębiorstwa i międzynarodowych standardów poprzez sprawdzanie łączy oraz ustalanie ram czasowych i kolejność publikacji.

 • Komunikować się z użytkownikami w celu zbierania danych o ich oczekiwaniach

  Komunikowanie się z użytkownikami w celu identyfikacji ich potrzeb i pozyskiwania danych na ich temat. Określenie wszystkich odpowiednich wymagań użytkowników i udokumentowanie ich w sposób zrozumiały i logiczny dla dalszej analizy i specyfikacji.

 • Tworzyć makietę strony internetowej

  Opracowywać obraz lub zestaw obrazów przedstawiających elementy funkcjonalne witryny internetowej lub strony, zwykle wykorzystywanych do planowania funkcji i struktury strony internetowej.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Testować dostępność systemu dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Sprawdzać, czy interfejs oprogramowania jest zgodny z normami i przepisami tak, aby system mógł być stosowany przez osoby o specjalnych potrzebach.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Projektować interfejs użytkownika

  Tworzyć oprogramowanie lub elementów urządzenia, które umożliwiają interakcje między człowiekiem a systemami lub maszynami, przy użyciu odpowiednich technik, języków i narzędzi w celu usprawnienia współdziałania przy użyciu systemu lub maszyny.

Source: Sisyphus ODB