Zawód projektant krajobrazu

Projektanci krajobrazu projektują i tworzą zewnętrzne obszary publiczne, charakterystyczne punkty, konstrukcje, parki, ogrody i ogrody prywatne w celu osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i behawioralnych lub estetycznych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Analiza krajobrazu

  Metody analizy i obliczeń stosowane w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych.

 • Architektura krajobrazu

  Zasady i praktyki stosowane w architekturze i projektowaniu obszarów zewnętrznych.

 • Topografia

  Graficzne przedstawienie cech powierzchni miejsca lub regionu na mapie, ze wskazaniem ich pozycji i wysokości.

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Narzędzia architektury krajobrazu

  Instrumenty, narzędzia, symbole i terminologia dotyczące rysunku i specyfikacji architektury krajobrazu; prawa i kodeksy dotyczące architektury krajobrazu i projektu.

 • Metody pomiarów geodezyjnych

  Znajomość metod pomiarów geodezyjnych, metod teledetekcyjnych i sprzętu do teledetekcji.

Umiejętności

 • Przeprowadzać badania i kontrole w terenie

  Planować i przeprowadzać badania i kontrole w terenie zgodnie z wymogami. Kontrolować krajobrazy, w których stosuje się ustanowione techniki i procedury.

 • Sporządzać dokładne rysunki

  Sporządzać dokładne rysunki techniczne w stosownej skali na podstawie szkiców, rysunków i instrukcji ustnych.

 • Przeprowadzać kontrole szkodników

  Przeprowadzanie oprysków roślin w ramach kontroli szkodników i chorób zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klientów. Rozlewanie gnojówki i nawozu zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska

 • Doradzać wykonawcom

  Doradzać wykonawcom w kwestii interpretacji planów, a w razie konieczności zalecać wprowadzenie zmian.

 • Wykonywać operacje niszczenia chwastów

  Przeprowadzać opryski upraw pod kątem chwastów i chorób roślin zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klienta.

 • Doradzać osobom nadzorującym

  Doradzać osobie nadzorującej w sprawie problemów, zmian lub propozycji skuteczniejszych praktyk nadzoru lub działań rozwojowych.

 • Zarządzać projektami w zakresie kształtowania krajobrazu

  Przygotowywanie do tworzenia parków, obszarów rekreacyjnych i krajobrazu. Przygotowywanie projektów, rysunków i specyfikacji dla takich projektów oraz oszacowanie kosztów.

 • Opracowywać plany architektoniczne

  Opracowywać ogólny plan placów budowy i nasadzeń krajobrazowych. Przygotowywać szczegółowe plany rozwoju i specyfikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizować prywatne plany zagospodarowania pod kątem ich dokładności, adekwatności i zgodności z przepisami.

 • Kontrolować projekty pod kątem zgodności z przepisami

  Kontrolować projekty pod kątem zgodności z przepisami i specyfikacją. Formułować zalecenia dotyczące istniejących specyfikacji i planów.

 • Dokonywać przeglądu planów pod kątem zgodności z pozwoleniami na budowę

  Przegląd planów zgodności z kodami i zatwierdzenie budowy.

 • Opracowywać nowe projekty krajobrazu

  Wykorzystywanie kreatywnych koncepcji w celu opracowywania projektów krajobrazowych poprzez przedstawienie projektów, rysunków i szkiców. Projekty te dotyczą parków, dróg lub chodników oraz mają na celu stworzenie publicznych obszarów funkcjonalnych.

Source: Sisyphus ODB