Zawód projektant materiałów szkoleniowych

Projektanci materiałów szkoleniowych opracowują materiały instruktażowe na potrzeby szkoleń z wykorzystaniem technologii multimedialnych i narzędzi projektowych. Ich celem jest stworzenie doświadczeń instruktażowych, które sprawią, że zdobywanie wiedzy i umiejętności stanie się bardziej wydajne, skuteczne i atrakcyjne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy opracowywania treści

  Specjalistyczne techniki stosowane do projektowania, pisania, kompilowania, edycji i organizacji treści cyfrowych, takich jak tekst, grafika i materiały wideo do celów wydawniczych.

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Systemy zarządzania nauczaniem

  Platforma e-learningowa służąca do tworzenia, administrowania, organizowania, sprawozdawczości i realizacji programów nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych lub programów szkoleniowych.

 • Oprogramowanie do authoringu

  Oprogramowanie zapewniające wstępnie zaprogramowane elementy, które umożliwiają tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych w celu edycji, struktury i rozmieszczenia treści przeznaczonych do publikacji.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Standardy e-learningu opartego na rozwiązaniach internetowych

  Standardy i specyfikacje stosowane w e-learningu internetowym, takie jak SCORM (Sharable Content Object Reference Model), określające komunikację między treściami po stronie klienta a systemem hosta obsługiwanym przez system zarządzania nauczaniem.

 • Instruktażowe modele projektowe

  Wytyczne lub strategie projektowania i opracowywania instrukcji w celu zapewnienia uczniom zamierzonych efektów uczenia się.

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Strategia wydawnicza

  Metody, reguły, media i narzędzia publikowania treści z systemów zarządzania treścią w pojedynczych źródłach lub w różnych mediach.

Umiejętności

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Stosować programowanie w językach skryptowych

  Korzystać ze specjalistycznych narzędzi ICT, aby tworzyć kod komputerowy interpretowany w odpowiednich środowiskach uruchomieniowych, w celu rozwijania aplikacji i automatyzacji typowych operacji komputerowych. Używać języków programowania obsługujących tę metodę, np. skryptów Unix Shell, JavaScript, Python i Ruby.

 • Stosować terminologię ICT

  Systematycznie i spójnie stosować określoną terminologię i słownictwo ICT do celów dokumentacji i komunikacji.

 • Prowadzić działalność edukacyjną

  Planować, wykonywać i nadzorować działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, na przykład w odniesieniu do uczniów, studentów uczelni wyższych, grup specjalistów oraz członków społeczeństwa.

 • Stosować narzędzia do opracowywania treści

  Używać specjalistycznych narzędzi do opracowywania treści, takich jak systemy zarządzania treścią i terminologią, systemy pamięci tłumaczeń, moduł sprawdzania języka i edytory, aby generować, kompilować i przekształcać treści zgodnie z określonymi standardami.

 • Robić korektę tekstu

  Przeczytać dokładnie tekst, wyszukać, przejrzeć i poprawić błędy, aby upewnić się, że treść nadaje się do publikacji.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Kompilować treści

  Pobierać, wybierać i organizować treści z określonych źródeł zgodnie z wymaganiami nośników wyjściowych, takich jak materiały drukowane, wnioski online, platformy, strony internetowe i wideo.

 • Tworzyć pakiety w standardzie SCORM

  Opracowywać pakiety edukacyjne dla platform e-learningowych przy użyciu standardowego modelu SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Identyfikować potrzeby użytkownika ICT

  Określanie potrzeb i wymagań użytkowników ICT w ramach konkretnego systemu poprzez zastosowanie metod analitycznych, takich jak analiza grup docelowych.

 • Przekładać koncepcje wymagań na treść

  Opracowywanie treści cyfrowych poprzez zastosowanie określonych wymogów i wytycznych.

 • Porządkować informacje

  Uporządkowywać informacje przy zastosowaniu systematycznych metod, takich jak modele psychiczne i zgodnie z określonymi normami, w celu ułatwienia przetwarzania i zrozumienia informacji przez użytkownika w odniesieniu do szczegółowych wymogów i cech charakterystycznych nośników wyjściowych.

 • Zarządzać zawartością metadanych

  Stosować metody i procedury zarządzania zawartością, aby zdefiniować i wykorzystywać koncepcje metadanych, takie jak dane tworzenia w celu opisywania, organizowania i archiwizowania treści, takich jak dokumenty, pliki wideo i audio, aplikacje i obrazy.

 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe

  Analizować problemy szkoleniowe i określać potrzeby szkoleniowe organizacji lub osób fizycznych, aby zapewnić im szkolenie dostosowane do ich stopnia zaawansowania, profilu, środków i problemu.

 • Tworzyć scenariusz na potrzeby produkcji artystycznej

  Opracowywać scenariusze opisujące sceny, działania, sprzęt, zawartość i sposób realizacji gry, filmu lub programu.

 • Prowadzić kontrolę jakości treści

  Dokonywać walidacji treści, sprawdzając ją pod względem jakości formalnej i funkcjonalnej, użyteczności i obowiązujących standardów.

 • Zarządzać projektami opracowywania treści

  Opracowywanie i wdrożenie procesu tworzenia, dostarczania treści cyfrowych lub drukowanych oraz zarządzanie nimi, opracowanie systemu, który opisuje cały proces redagowania treści i ich publikacji oraz wykorzystywanie narzędzi ICT do wspierania tego procesu.

 • Przygotowywać treści multimedialne

  Opracowywanie materiałów multimedialnych, takich jak zrzuty ekranowe, grafiki, slajdy, animacje i materiały wideo, które mają być wykorzystane jako zintegrowane treści w szerszym kontekście informacyjnym.

 • Uczyć pisania

  Uczyć podstawowych lub zaawansowanych zasad pisania w różnych grupach wiekowych w obrębie zorganizowanej instytucji edukacyjnej lub prowadząc prywatne warsztaty.

 • Opracowywać cyfrowe materiały edukacyjne

  Tworzyć zasoby i materiały instruktażowe (e-learning, edukacyjne materiały audiowizualne), wykorzystując technologie cyfrowe, w celu przekazywania wiedzy i podnoszenia świadomości z myślą o poszerzaniu fachowej wiedzy osób uczących się.

 • Projektować kursy internetowe

  Tworzyć internetowe szkolenia i kursy instruktażowe, korzystając z dynamicznych i statycznych narzędzi online, aby zapewniać efektywne nauczanie odbiorcom kursu. Stosowane tutaj narzędzia internetowe mogą obejmować streamowanie obrazu i dźwięku, transmisje internetowe na żywo, portale informacyjne, chatroomy i tablice ogłoszeń.

 • Identyfikować wymagania klientów

  Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

Source: Sisyphus ODB