Zawód projektant sieci informacyjno-telekomunikacyjnej

Projektanci sieci informacyjno-telekomunikacyjnej projektują topologię i łączność sieci TIK, np. sprzęt, infrastrukturę, komunikację i elementy sprzętu komputerowego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Trasowanie sieci ICT

  Procesy i techniki wyboru najlepszych ścieżek w ramach sieci ICT, przez które może się przemieszczać paczka.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Sprzęt sieciowy ICT

  Sprzęt sieci teleinformatycznej lub komputerowe urządzenia sieciowe, takie jak systemy UPS, systemy elektryczne, urządzenia sieciowe i strukturalne systemy okablowania.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci ICT

  Czynniki ryzyka dla bezpieczeństwa, takie jak elementy sprzętu i oprogramowania, urządzenia, interfejsy i polityki w zakresie sieci ICT, techniki oceny ryzyka, które można zastosować w celu oceny dotkliwości i skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz plany awaryjne dla każdego współczynnika ryzyka dla bezpieczeństwa.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

Umiejętności

 • Dbać o sprzęt wykorzystywany w ramach sieci informatycznej

  Oceniać funkcjonalność i identyfikować usterki w infrastrukturze sieci informacyjnej, wykonywać rutynowe zadania konserwacyjne zapobiegające awariom oraz naprawy w celu zapewnienia stałej dostępności użytkownikom systemu.

 • Dostosować wydajność systemu ICT

  Zmieniać zakres systemu ICT poprzez dodanie lub ponowne przydzielenie dodatkowych elementów systemu ICT, takich jak elementy sieci, serwery lub pamięć masowa w celu zaspokojenia potrzeb pod względem wydajności lub ilości.

 • Stosować narzędzia diagnostyczne dla sieci ICT

  Używać narzędzi lub składników oprogramowania monitorujących parametry sieci ICT, takie jak wydajność i przepustowość, dostarczać danych i statystyk, diagnozować błędy, awarie lub zatory oraz wspierać podejmowanie decyzji.

 • Zachowywać konfigurację protokołu internetowego

  Stosować konfigurację protokołu internetowego (ipconfig), aby uzyskać dane dotyczące konfiguracji protokołu TCP/IP w celu identyfikacji urządzeń i ich adresów IP.

 • Tworzyć plan rozmieszczenia sprzętu ICT

  Opisywać i planować, w jaki sposób kable i powiązane elementy sprzętowe zostaną rozmieszczone w całym budynku.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Analizować wymogi szerokości pasma sieci

  Badanie wymagań w zakresie zdolności przesyłowej sieci ICT lub innego systemu telekomunikacyjnego.

 • Oceniać stan wiedzy z zakresu ICT

  Oceniać zdolności wykwalifikowanych ekspertów w systemie ICT, aby wyraźnie wskazać je do dalszej analizy i użytkowania.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Wskazywać dostawców

  Określenie potencjalnych dostawców do dalszych negocjacji. Brać pod uwagę takie aspekty, jak jakość produktu, zrównoważony rozwój, lokalne zaopatrzenie, sezonowość i zasięg danego obszaru. Ocena prawdopodobieństwa uzyskania korzystnych umów z nimi.

 • Projektować sieć komputerową

  Opracowywać i planować sieci ICT, takie jak sieci rozległe i lokalne, które łączą komputery za pomocą kabli lub połączeń bezprzewodowych i umożliwiają wymianę danych oraz ocenę niezbędnej pojemności.

 • Definiować strategie projektowania sieci ICT

  Określać zasady polityki, reguły, przepisy, procesy i kryteria projektowania, planowania i realizacji sieci ICT.

 • Prognozować przyszłe potrzeby sieci ICT

  Identyfikować bieżący ruch danych i szacować, jak wzrost wpłynie na sieć teleinformatyczną.

Source: Sisyphus ODB