Zawód psycholog zdrowia

Psycholodzy zdrowia zajmują się różnymi aspektami związanych ze zdrowiem zachowań osób i grup, pomagając im zapobiegać chorobom i promować zdrowy styl życia, także przez świadczenie usług doradztwa. Realizują zadania służące rozwojowi działań i projektów w zakresie promocji zdrowia, bazując na nauce, odkryciach, teoriach, metodach i technikach psychologicznych. Angażują się również w badania związane z kwestiami zdrowotnymi, które mają wpłynąć na politykę publiczną w zakresie opieki zdrowotnej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody stosowane w doradztwie psychologicznym

  Różne metody doradztwa psychologicznego, szkolenia i coachingu dla osób w każdym wieku, grup i organizacji z uwzględnieniem aspektów medycznych.

 • Psychopatologia

  Kryteria diagnostyki psychiatrycznej, stosowanie systemu klasyfikacji chorób oraz teorie psychopatologii. Wskaźniki zaburzeń czynnościowych i organicznych oraz rodzaje leków psychofarmakologicznych.

 • Terapia w zakładach opieki zdrowotnej

  Zasady, metody i procedury diagnozowania, leczenia oraz rehabilitacji dysfunkcji fizycznych i umysłowych.

 • Sprawozdania kliniczne

  Metod, praktyki oceny, dane uwierzytelniające i procedury gromadzenia opinii niezbędnych do pisania sprawozdań z badań klinicznych.

 • Diagnostyka psychologiczna

  Psychologiczne strategie, metody i techniki diagnostyczne dotyczące doświadczeń i zachowań związanych ze zdrowiem, a także zaburzeń psychicznych

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Konsultacje

  Teorie, metody i koncepcje dotyczące konsultacji i komunikacji z klientami.

 • Ocena sprawności psychologicznej

  Cechy metod stosowanych do oceny parametrów psychologicznych.

 • Interwencje psychologiczne

  Charakterystyka metod i procedur mających na celu zainicjowanie zmiany zachowań ludzkich.

 • Koncepcje psychologiczne

  Psychologiczne koncepcje ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

 • Psychologia ratunkowa

  Metody wykorzystywane w celu radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami lub klęskami żywiołowymi.

 • środki psychologiczne stosowane podczas pracy z innymi pracownikami służby zdrowia

  Różne środki psychologiczne uwzględniające aspekty medyczne w kontekście współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Opieka psychologiczna

  Charakterystyka usług psychologicznej opieki zdrowotnej w sektorze ambulatoryjnym i szpitalnym.

 • środki stosowane w leczeniu psychologicznym

  Środki leczenia psychologicznego dla osób w każdym wieku oraz grup, mające na celu poprawę umiejętności leczenia oraz zapewnienie aspektów międzykulturowych i płciowych.

 • Psychologia zdrowia

  Opracowywanie, wdrożenie i ocena pojęć dotyczących psychologii.

 • Warunki prowadzenia praktyki zawodowej w dziedzinie psychologii zdrowia

  Instytucjonalne, prawne i psychospołeczne warunki dla profesjonalnej praktyki psychologii zdrowotnej mające na celu ich zastosowanie w wykonywaniu zawodu psychologa w opiece zdrowotnej.

 • Interwencja kryzysowa

  Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, które umożliwiają osobom fizycznym przezwyciężenie problemów lub obaw oraz uniknięcie stresu psychologicznego i załamania.

 • Neurologia

  Neurologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Psychiatria

  Psychiatria jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Psychofarmakologia

  Świadomość różnych skutków, jakie leki wywierają na zachowanie, nastrój i sposób myślenia pacjenta lub klienta.

Umiejętności

 • Opracowywać koncepcje zdrowia psychicznego

  Opracowywanie, wdrażanie i ocena koncepcji psychologicznych zdrowia.

 • Stawiać diagnozy w zakresie zdrowia psychicznego

  Analizować osoby i grupy osób w każdym wieku, stosujących metody psychologiczne z punktu widzenia zdrowia, w odniesieniu do różnych aspektów zachowania zdrowia i przyczyn.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Analizować psychologiczne aspekty choroby

  Analizować psychologiczny wpływ choroby na osoby, bliskich i opiekunów i stosować interwencje psychologiczne w celu promowania samozarządzania, pomagania pacjentom w radzeniu sobie z bólem lub chorobą, poprawy ich jakości życia oraz łagodzenia skutków niepełnosprawności i upośledzeń.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Stosować myślenie koncepcyjne

  Identyfikować wzorce i powiązania między sytuacjami; identyfikować kluczowe kwestie w złożonych sytuacjach.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Analizować wzorce emocjonalne

  Rozpoznawać wzorce emocji poszczególnych osób, stosując różne testy, aby zrozumieć przyczyny tych emocji.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia

  Zachęcać do przyjmowania zdrowych zachowań, takich jak ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta, higiena jamy ustnej, kontrole zdrowia i profilaktyczne badania lekarskie.

 • Interpretować wyniki testów psychologicznych

  Interpretować wyniki testów psychologicznych w celu uzyskania informacji na temat inteligencji, osiągnięć, zainteresowań i osobowości pacjenta.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Sprzyjać rozwojowi psychologicznemu osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wspierać proces samokształcenia osób korzystających z opieki zdrowotnej, pomagając im w zdobywaniu wiedzy na temat ich stanu oraz zwiększeniu świadomości nastroju, uczuć, myśli, zachowań i ich pochodzenia, jak i możliwości ich kontrolowania. Pomagać takim osobom w uczeniu się sposobów radzenia sobie z problemami i trudnościami i uodporniania się na tego rodzaju sytuacje.

 • Oceniać środki w zakresie zdrowia psychicznego

  Oceniać dostępne środki w zakresie zdrowia psychicznego w celu oceny ich skutków i ich wyników.

 • Oceniać stopień narażenia osób korzystających z opieki zdrowotnej na ryzyko

  Ocena możliwości, z jaką osoba korzystająca z opieki zdrowotnej może wyrządzić krzywdę sobie lub innym, podejmowanie skutecznych działań w celu zminimalizowania ryzyka i wdrażanie metod zapobiegania.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Oddziaływać psychologicznie w zakresie promocji zdrowia

  Stosować środki psychologiczne dotyczące zdrowia ludzi w każdym wieku i grupie w odniesieniu do zachowań zdrowotnych, zwłaszcza w odniesieniu do zachowań związanych z zagrożeniem dla zdrowia, takich jak dieta, ćwiczenia, palenie tytoniu, w tym doradztwo związane z promocją i utrzymywaniem zdrowia oraz zapobieganiem zagrożeniom dla zdrowia, przy uwzględnieniu czasu wolnego i pracy.

 • Opracowywać zindywidualizowany model terapii

  Opracować zindywidualizowany plan leczenia we współpracy z osobą, starając się dopasować do jej potrzeb, sytuacji i celów leczenia, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo korzyści terapeutycznej; biorąc pod uwagę wszelkie możliwe bariery osobiste, społeczne i systemowe, które mogłyby osłabić leczenie.

 • Udzielać porad zdrowotnych

  Doradztwo w zakresie zdrowia, szkolenia i coaching dla osób w każdym wieku, grup i organizacji.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Promować edukację psychospołeczną

  Objaśniać problemy ze zdrowiem psychicznym w prosty i zrozumiały sposób, pomagać w depatologizacji i destygmatyzacji powszechnych stereotypów w zakresie zdrowia psychicznego oraz potępiać szkodliwe lub dyskryminacyjne zachowania, systemy, instytucje, praktyki i postawy, które są wyraźnie separatystyczne, będące nadużyciem lub szkodliwe dla zdrowia psychicznego lub włączenia społecznego.

 • Przeprowadzać ocenę psychologiczną

  Oceniać zachowanie i potrzeby pacjenta poprzez obserwacje i spersonalizowane wywiady, administrowanie i interpretację ocen psychometrycznych i idiosynkratycznych.

 • Doradzać klientom

  Pomoc i wskazówki dla klientów w celu przezwyciężenia ich problemów osobistych, społecznych lub psychologicznych.

 • Doradzać decydentom w kwestii opieki zdrowotnej

  Przedstawiać badania decydentom politycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz dydaktykom w celu poprawy stanu zdrowia publicznego.

 • Udzielać porad w zakresie zdrowia psychicznego

  Dostarczać ekspertyz psychologicznych, opinii i porad w zakresie ryzykownych zachowań związanych ze zdrowiem i ich przyczyn.

 • Zarządzać działaniami służącymi promowaniu zdrowia

  Planować, wdrażać i oceniać działania i projekty związane z promocją zdrowia w różnych środowiskach, takich jak przedszkole i szkoła, miejsce pracy i przedsiębiorstwo, środowisko życia społecznego i podstawowa opieka zdrowotna, szczególnie w kontekście projektów.

 • Zajmować się wzorcami zachowań psychologicznych

  Pracować z wzorcami zachowań psychicznych pacjenta lub klienta, które mogą znajdować się poza ich świadomością, takimi jak wzorce niewerbalne i przedwerbalne, procesy kliniczne mechanizmów obronnych, oporności, przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

 • Pomagać osobom korzystającym z opieki zdrowotnej wypracować umiejętności społeczne

  Zapewniać strategie i wsparcie osobom korzystającym z opieki zdrowotnej mającym trudności o charakterze społecznym, pomagając im w zrozumieniu komunikatów werbalnych oraz zachowań i działań niewerbalnych, a także w nauce interpretowania słów, tonu głosu, języka ciała, gestów i wyrazu twarzy ludzi przy jednoczesnym wzmacnianiu pewności siebie w sytuacjach społecznych.

 • Stosować techniki służące zwiększeniu motywacji pacjentów

  Zachęcanie pacjentów do zmiany i propagowania przekonania, że terapia może przynieść im pomoc, stosując w tym celu techniki i procedury dotyczące podnoszenia poziomu zaangażowania.

 • Badać wzorce zachowań

  Określać wzorce zachowań osób poprzez użycie różnych testów w celu zrozumienia przyczyn ich zachowania.

 • Reagować na skrajne emocje osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Reagować odpowiednio w przypadku hipermanii, paniki, skrajnego przygnębienia oraz skłonności do agresji, przemocy lub samobójstwa osoby korzystającej z opieki zdrowotnej, po odpowiednim szkoleniu w przypadku pracy w środowisku, w którym pacjenci regularnie ulegają skrajnym emocjom.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Analizować zachowania szkodliwe dla zdrowia

  Badać zachowania, które mogą być szkodliwe dla zdrowia danej osoby, takie jak palenie tytoniu, nadużywanie narkotyków czy złe odżywianie. Stosować teorie psychologiczne i interwencje na rzecz profilaktyki pierwotnej i zmiany zachowań związanych ze zdrowiem.

 • Opracowywać strategie w zakresie oceny zdrowia psychicznego

  Zapewnienie strategii, metod i technik oceny zdrowia psychicznego w określonych obszarach działalności, takich jak ból, choroba i zarządzanie stresem.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przeprowadzać sesje terapeutyczne

  Praca podczas sesji z udziałem osób indywidualnych lub grup w celu przeprowadzenia leczenia w kontrolowanym środowisku.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Udzielać porad w kwestii leczenia chorób psychicznych

  Udzielanie doradztwa w zakresie leczenia osobom i grupom osób w każdym wieku w odniesieniu do różnych aspektów zachowań związanych z zagrożeniem zdrowia psychicznego, takich jak dieta, ćwiczenia, nadużywanie substancji, zarządzanie stresem.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Przeprowadzać analizę zdrowia psychicznego

  Doradzać organizacjom i instytucjom w odniesieniu do warunków zdrowotnych, środków promocji zdrowia, opieki zdrowotnej i rehabilitacji poprzez zapewnienie im analizy psychologicznej dotyczącej zdrowia.

 • Analizować procesy wywierające wpływ na świadczenie usług opieki zdrowotnej

  Badać komunikację między pracownikami służby zdrowia a pacjentami, obserwując interwencje psychologiczne w celu poprawy komunikacji, przestrzegania zaleceń, przygotowania do stresujących procedur medycznych i innych ważnych tematów.

 • Doradzać w kwestii zdrowia psychicznego

  Doradzać osobom w każdym wieku i grupom w zakresie prozdrowotnych aspektów indywidualnych zachowań i instytucji w odniesieniu do czynników osobistych, społecznych i strukturalnych dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Stosować techniki oceny klinicznej

  Stosować techniki wnioskowania klinicznego i oceny klinicznej, stosując szereg odpowiednich technik oceny, takich jak ocena stanu psychicznego, diagnoza, dynamiczne formułowanie i planowanie potencjalnego leczenia.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Analizować dane gromadzone na szeroką skalę w sektorze opieki zdrowotnej

  Przeprowadzać gromadzenie danych na dużą skalę, np. ankiety, i analizować uzyskane dane.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Stosować techniki leczenia poznawczo-behawioralnego

  Stosowanie technik leczenia poznawczego dla osób, których leczenie obejmuje szkolenie poznawcze, reagowanie na dysfunkcyjne emocje, nieprzystosowane zachowania oraz procesy poznawcze oraz treści przy pomocy różnych procedur systematycznych.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

Source: Sisyphus ODB