Zawód publicysta / publicystka

Publicyści sprawdzają i piszą felietony na temat wydarzeń informacyjnych dla gazet, czasopism, magazynów i innych mediów. Mają pewien obszar zainteresowań i można ich rozpoznać po stylu pisania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Standardy redagowania tekstów

  Wytyczne dotyczące sposobu postępowania w związku z prywatnością, dziećmi i śmiercią oraz informowania o nich zgodnie z zasadą bezstronności oraz inne normy.

 • Retoryka

  Sztuka dyskursu, która ma na celu poprawę zdolności autorów i mówców do informowania, przekonywania lub motywowania ich odbiorców.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

Umiejętności

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Pisać w wyznaczonych terminach

  Opracowywanie harmonogramów i zapewnienie dotrzymywania krótkich terminów, zwłaszcza w przypadku projektów teatralnych, ekranów i radiowych.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Przedstawiać argumenty w przekonujący sposób

  Przedstawiać argumenty podczas negocjacji bądź debaty lub w formie pisemnej w przekonujący sposób, aby uzyskać jak największe poparcie dla sprawy, którą reprezentuje mówca lub autor.

 • Postępować zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej

  Przestrzegać kodeksu etycznego postępowania dziennikarzy, w tym postanowień dotyczących wolności słowa, prawa do odpowiedzi, obiektywności i innych zasad.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

 • Brać udział w posiedzeniach kolegium redakcyjnego

  Brać udział w spotkaniach z innymi redaktorami i dziennikarzami, aby omówić możliwe tematy oraz podzielić zadania i obciążenie pracą.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Tworzyć sieć kontaktów w celu zapewnienia przepływu wiadomości

  Nawiązywanie kontaktów w celu utrzymania przepływu wiadomości, na przykład służb policyjnych i służb ratowniczych, samorządów lokalnych, grup społecznych, funduszy powierniczych, rzeczników prasowych różnych organizacji, ogółu społeczeństwa itp.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • śledzić media społecznościowe

  Być na bieżąco z trendami i osobami w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram.

 • Oceniać dzieła w odpowiedzi na informacje zwrotne

  Redagować i dostosowywać utwory w odpowiedzi na uwagi kolegów i wydawców.

Source: Sisyphus ODB