Zawód rybak

Rybacy prowadzą prace na statkach rybackich, gdzie wykonują działalność związaną z połowami. Podejmują oni szeroki zakres działalności połowowej i morskiej na lądzie i na morzu, takiej jak obsługa narzędzi połowowych i połowów, łączność, zaopatrzenie, praktyka morska, usługi hotelarskie i magazynowe.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

  Podstawowe zasady i wymogi określone w międzynarodowym rozporządzeniu w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL): Przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu przez ropę naftową, rozporządzenia w sprawie kontroli zanieczyszczenia przez szkodliwe substancje ciekłe, zapobieganie zanieczyszczeniu powodowanemu przez szkodliwe substancje przewożone drogą morską w formie pakowanej, zapobieganie zanieczyszczaniu przez ścieki pochodzące ze statków, zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.

 • Przepisy dotyczące rybołówstwa

  Badanie i analiza różnych podejść do zarządzania rybołówstwem z uwzględnieniem traktatów międzynarodowych i norm branżowych w celu analizy przepisów dotyczących zarządzania rybołówstwem. 

 • Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu

  Podstawowe aspekty międzynarodowych regulacji mających na celu zapobieganie kolizjom na morzu, takie jak prowadzenie statków z wzajemną widocznością, światła i znaczniki nawigacyjne, podstawowe sygnały świetlne i akustyczne, sygnalizacja morska oraz boje.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Jakość produktów rybnych

  Czynniki wpływające na jakość wyrobów rybnych. Na przykład różnice między gatunkami, wpływ narzędzi połowowych i wpływ pasożytów na zachowanie jakości.

 • Zagrożenia związane z prowadzeniem operacji połowowych

  Ogólne czynniki ryzyka występujące w pracy na kutrach rybackich oraz szczególne ryzyko występujące tylko w przypadku niektórych sposobów połowu. Zapobieganie zagrożeniom i wypadkom.

 • Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa oraz wytyczne dla zawodowych rybaków.

 • Psucie się produktów rybnych

  Proces rozkładu i psucia się produktów rybnych: procesy fizyczne, enzymatyczne, mikrobiologiczne i chemiczne zachodzące po odłowieniu.

 • Narzędzia połowowe

  Identyfikacja różnych narzędzi wykorzystywanych w połowach i ich zdolności funkcjonalnych.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Statki rybackie

  Określenie różnych elementów i wyposażenia statków rybackich.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

Umiejętności

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Przestrzegać zasad higieny w działalności połowowej

  Przestrzegać odpowiednich przepisów i praktyk dotyczących higienicznego obchodzenia się z zadaniami i obowiązkami związanymi z rybołówstwem.

 • Przygotowywać sprzęt pokładowy

  Zajmować się szeroką gamą sprzętu pokładowego obejmującego m.in. wodoszczelne drzwi pokładowe, włazy, wciągarki, pompy, knagi, prowadnice lin, iluminatory burtowe, szekle, krętliki, pokrywy zbiorników, kotwice i pachołki. Przygotowywać i organizować sprzęt w wymaganych miejscach i ilości na pokładzie statku.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Zabezpieczać statki przy użyciu liny

  Użycie lin w celu zacumowania i odcumowania statku przed wypłynięciem lub po przybyciu.

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Udzielać wsparcia przy zakotwiczaniu statku

  Udzielać wsparcia przy czynnościach mających na celu zakotwiczenie statku; obsługiwać sprzęt i pomagać w manewrach kotwiczących.

 • Obchodzić się z ładunkiem

  Bezpiecznie obsługiwać elementy mechaniczne podczas załadunku i rozładunku towarów i zapasów. Sztauowanie i rozsztauowanie produktów zgodnie z instrukcjami.

 • Posługiwać się urządzeniami zamontowanymi na statku rybackim

  Przygotowywać sprzęt rybacki i pokład statku, aby zapewnić udany połów według wskazówek przełożonego. Uruchamiać operacje strzelania i holowania w celu uzyskania optymalnej wydajności.

 • Pracować w warunkach zewnętrznych

  Zdolność radzenia sobie z różnymi warunkami klimatycznymi, takimi jak ciepło, deszcz, zimno lub silny wiatr.

 • Udzielać wsparcia w nagłych wypadkach

  Podejmować natychmiastowe działania w razie wypadku lub nagłych przypadków medycznych na pokładzie. Identyfikować urazy i powiadamiać personel pogotowia ratunkowego. Dążyć do zapobiegania dalszym szkodom/urazom.

 • Odcumowywać statki

  Stosować standardowe procedury w odniesieniu do odcumowywania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a lądem.

 • Przetrwać na morzu w przypadku opuszczenia statku

  Rozpoznawać sygnały zbiórki i jakie sytuacje awaryjne one sygnalizują. Zachowywać zgodność z ustalonymi procedurami. Założyć kamizelkę ratunkową lub kombinezon ratunkowy i je używać. Bezpiecznie skakać do wody z wysokości. Pływać przewróconą tratwę ratunkową i obracać nią, mając na sobie kamizelkę ratunkową. Utrzymywać się na wodzie bez kamizelki ratunkowej. Wchodzić na pokład jednostki ratunkowej ze statku lub z wody w kamizelce ratunkowej. Podejmować wstępne działania na pokładzie jednostki ratunkowej, aby zwiększyć szansę na przetrwanie. Wypuścić spadochron hamujący lub kotwicę morską. Obsługiwać sprzęt ratowniczy. Obsługiwać urządzenia lokalizacyjne, w tym urządzenia radiowe.

 • Przygotowywać łodzie ratunkowe

  Przygotowywać łodzie ratunkowe na statkach przed wypłynięciem, zapewniając pełną funkcjonalność w nagłych wypadkach, postępując zgodnie z instrukcjami dla łodzi ratunkowych.

 • Konserwować produkty rybne

  Umieszczać i klasyfikować produkty rybne w celu właściwej konserwacji. Utrzymywać odpowiednie warunki ochrony produktów rybołówstwa.

 • Zajmować się produktami rybnymi

  Obchodzić się z rybami ostrożnie i higienicznie, aby zachować ich jakość. Odpowiednio przygotowywać produkty rybne do przechowywania.

 • Prowadzić wachty nawigacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa

  Przestrzegać zasad dotyczących trzymania wachty nawigacyjnej. Przejmować, przyjmować i przekazywać wachtę. Sterować statkiem i realizować rutynowe obowiązki wykonywane podczas wachty. Stosować się do procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych. Przestrzegać środków ostrożności podczas wachty i podejmować natychmiastowe działania w razie pożaru lub wypadku.

 • Obsługiwać wyposażenie statku

  Obsługiwać wyposażenie statku, takie jak silniki i generatory, wciągarki oraz systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ponosić odpowiedzialność za wszystkie urządzenia zewnętrzne, a także za niektóre urządzenia wewnętrzne. Zapewniać bezpieczne użytkowanie urządzeń pokładowych.

 • Myć pokłady statków

  Czyścić pokład statku poprzez dokładne zamiatanie i mycie. Usuwać zbędną sól i wodę w celu uniknięcia utleniania.

 • Cumować statki

  Postępować zgodnie ze standardowymi procedurami podczas cumowania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a nabrzeżem.

 • Obsługiwać echosondę

  Obsługiwanie sprzętu technologicznego służącego do pomiaru głębokości oceanu. Obliczanie i interpretacja wyników oraz przekazywanie ich kierownictwu.

 • Udzielać wsparcia przy konserwacji statków

  Przyczynianie się do utrzymania i naprawy na statku przy użyciu materiałów do malowania, smarów i środków czyszczących oraz sprzętu. Wykonywanie rutynowych procedur konserwacji i naprawy. Bezpieczne unieszkodliwianie materiałów odpadowych. Stosowanie, utrzymywanie i wykorzystywanie narzędzi ręcznych i elektrycznych.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Zapewniać wsparcie podczas manewrów statku

  Uczestniczenie w manewrach w porcie: cumowanie, kotwiczenie i inne operacje cumownicze. Przyczynianie się do bezpieczeństwa obserwacji nawigacyjnych.

Source: Sisyphus ODB