Zawód sędzia Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego orzekają w sądach wyższej instancji i zajmują się skomplikowanymi sprawami karnymi i cywilnymi. Rozpatrują sprawę w trakcie rozpraw, żeby sformułować orzeczenie lub pomóc ławie przysięgłych dokonać podsumowania, oraz podejmują decyzje w sprawie nałożenia kar w przypadku stwierdzenia winy sprawcy. Prowadzą postępowanie i zapewniają sprawiedliwy i zgodny z prawem proces.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo cywilne

  Przepisy prawne i ich zastosowanie w sporach między różnymi stronami.

 • Procedury sądowe

  Przepisy obowiązujące podczas dochodzenia w sprawie sądowej i podczas rozprawy sądowej oraz dotyczące tego, jak te zdarzenia mają się odbywać.

 • Zarządzenie wydane w procesie cywilnym

  Postępowania sądowe i normy stosowane przez sądy w sprawach cywilnych.

 • Terminologia prawnicza

  Specjalne terminy i zwroty stosowane w dziedzinie prawa.

 • Prawo karne

  Przepisy prawne, konstytucja i regulacje mające zastosowanie do karania przestępców.

 • Procedury w zakładach poprawczych i więzieniach

  Regulacje prawne i zasady dotyczące funkcjonowania zakładów poprawczych oraz inne procedury poprawcze.

Umiejętności

 • Podejmować decyzje prawne

  Podejmować decyzje w sprawach prawnych, aby dojść do oficjalnego wniosku, który należy egzekwować, tworząc decyzję, która jest prawnie wiążąca dla stron zaangażowanych w sprawę.

 • Utrzymywać porządek na sali sądowej

  Zapewnić porządek na sali sądowej w trakcie przesłuchania.

 • Wykazywać się bezstronnością

  Wykonywać obowiązki osoby rozstrzygającej spór stron lub klientów na podstawie obiektywnych kryteriów i metod, bez względu na uprzedzenia lub fałszywe założenia, w celu podejmowania lub ułatwienia procesu podejmowania obiektywnych decyzji i osiągania obiektywnych wyników.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Kierować działaniami ławy przysięgłych

  Kierować działaniami ławy przysięgłych w trakcie rozprawy sądowej i w procesie podejmowania decyzji w celu zapewnienia, aby działała w sposób bezstronny oraz wysłuchiwała wszystkich dowodów, argumentów i zeznań stosownych świadków podczas rozprawy, tak aby mogli oni podjąć najlepszą decyzję, na podstawie której sędzia może oprzeć wyrok.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Przyjmować zeznania świadków

  Wysłuchiwanie zeznań świadków w ramach przesłuchania sądowego lub w trakcie dochodzenia mającego na celu ocenę znaczenia składanych zeznań, ich wpływu na sprawę będącą przedmiotem dochodzenia lub postępowania wyjaśniającego oraz pomoc w zakresie wyciągania wniosków.

 • Wykazywać się odpowiedzialnością

  Przyjmować i ponosić odpowiedzialność za decyzje zawodowe podejmowane samodzielnie lub przez inne podmioty w ramach wykonywania zadań lub pełnienia określonej roli.

 • Nadzorować przebieg rozpraw sądowych

  Nadzorować procedury podczas rozprawy sądowej w celu upewnienia się, że są one zgodne z przepisami oraz przebiegają w sposób uporządkowany i uczciwy oraz w celu upewnienia się, że podczas przesłuchania lub przedstawienia argumentów prawnych nie przekroczono granic moralnych lub etycznych.

 • Wysłuchiwać argumentów prawnych

  Wysłuchać argumentów prawnych przedstawionych podczas rozprawy sądowej lub w innym kontekście, gdzie sprawy sądowe są rozpatrywane i rozstrzygane w sposób zapewniający obu stronom równe szanse przedstawienia swoich argumentów oraz podejmować decyzje w oparciu o argumenty w sposób uczciwy i bezstronny.

Source: Sisyphus ODB