Zawód sanitariusz szpitalny

Sanitariusze szpitalni to profesjonalni opiekunowie medyczni, którzy transportują osoby na noszach na terenie szpitala, a także przenoszą różne przedmioty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Zasady praktyki paramedycznej

  Teorie i nauka, leżące u podstaw teorii i zasad ratownictwa medycznego.

 • Metody transportu

  Znajomość zasad i metod przemieszczania ludzi lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub lądową, w tym związane z tym koszty i optymalne strategie pracy.

 • Strategie działania w sytuacjach wyjątkowych

  Cechy i procedury taktyki działania w przypadku reagowania w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza w przypadku poważnych zdarzeń i katastrof.

 • Przypadki krytyczne

  Przypadki krytyczne z różnymi wzorcami i zespołami chorobowymi, szczególne przypadki krytyczne i odpowiadające im interwencje.

 • Zaburzenia funkcji życiowych

  Charakterystyka i zaburzenia funkcji życiowych, przytomności i nieprzytomności, układu oddechowego oraz układu krążenia, wykrwawiania, wstrząsów, sztucznego oddychania.

 • Nauki kliniczne

  Badania i rozwój technik i sprzętu wykorzystywanego przez personel medyczny w celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

Umiejętności

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Dostosowywać się do warunków świadczenia pomocy w nagłych wypadkach

  Dostosowywać praktyki w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów w nagłych wypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych.

 • Unieruchamiać pacjentów przy interwencjach w nagłych przypadkach

  Unieruchamianie pacjenta przy użyciu wyposażenia do unieruchamiania kręgosłupa, przygotowując pacjenta do przeniesienia na noszach i transportu karetką.

 • Przeprowadzać badania fizykalne w nagłych przypadkach

  Przeprowadzać dokładne i szczegółowe badania fizykalne pacjenta w nagłych przypadkach, wykorzystując takie umiejętności oceny, jak obserwacja, badanie dotykiem oraz osłuchiwanie, oraz stawiając diagnozę we wszystkich przedziałach wiekowych, a następnie wzywając specjalistę, o ile jest to możliwe.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Układać pacjentów poddawanych zabiegom w odpowiedniej pozycji

  Prawidłowe układanie lub unieruchamianie pacjentów w celu zapewnienia bezpiecznych i skutecznych zabiegów.

 • Oceniać charakter obrażeń w nagłych przypadkach

  Oceniać charakter i zakresu urazu lub choroby w celu wskazania i ustalenia priorytetów planu leczenia.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Stosować określone techniki paramedyczne w ramach opieki pozaszpitalnej

  Stosowanie odpowiednich technik w praktyce paramedycznej, np. terapii IV, podawania leków, kardiowersji i pilnych technik chirurgicznych.

 • Ustalać hierarchię pilnych przypadków

  Określać poziom ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej oraz odpowiednio równoważyć wysyłki ambulansów do obsługi sytuacji nadzwyczajnych.

 • Stosować dobre praktyki kliniczne

  Zapewnienie przestrzegania i stosowania etycznych i naukowych norm jakości do prowadzenia, rejestrowania i zgłaszania badań klinicznych, które wiążą się z udziałem ludzi, na szczeblu międzynarodowym.

 • Monitorować funkcje życiowe pacjentów

  Monitorować i analizować parametry życiowe serca, oddychania i ciśnienia krwi.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Obsługiwać specjalistyczny sprzęt w nagłych przypadkach

  Obsługiwać urządzenia, takie jak zewnętrzne defibrylatory i resuscytatory z maską, szyny oraz kroplówki dożylne w zaawansowanych środowiskach podtrzymywania życia, wykonując w razie potrzeby elektrokardiogramy.

 • Przewozić pacjentów do placówki służby zdrowia

  Pomoc w podnoszeniu i przenoszeniu pacjenta do pojazdu ratunkowego na czas transportu i do przyjmującej placówki medycznej po przybyciu.

 • Przenosić pacjentów

  Stosować najbardziej odpowiednie techniki do poruszania się i przemieszczania pacjentów z karetki, łóżka szpitalnego, wózka inwalidzkiego itp.

 • Obsługiwać system łączności wykorzystywany w nagłych sytuacjach

  Efektywne obsługiwać wspólne systemy łączności wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, takie jak mobilne nadajniki i odbiorniki stacji bazowych, przenośne nadajniki i odbiorniki, wzmacniaki, telefony komórkowe, pagery, automatyczne lokalizatory pojazdów i telefony satelitarne, w zależności od potrzeb.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Dobierać środki kontroli zagrożeń

  Odpowiednio dobierać środki kontroli zagrożeń i zarządzania ryzykiem

Source: Sisyphus ODB