Zawód sejsmolog

Sejsmolodzy badają ruch płytek tektonicznych na Ziemi, który powoduje rozprzestrzenianie się fal sejsmicznych i trzęsień ziemi. Badania te są zgodne z różnymi źródłami wywołującymi trzęsienia ziemi, takimi jak aktywność wulkaniczna, zjawiska atmosferyczne czy zachowanie oceanów. Przedstawiają swoje uwagi naukowe w celu zapobiegania niebezpieczeństwom w budownictwie i infrastrukturze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Sejsmologia

  Dziedzina nauki, która zajmuje się powstawaniem fal elastycznych i ruchu na skorupie ziemskiej i innych ciałach niebieskich.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Geofizyka

  Obszar nauki, który zajmuje się fizycznymi procesami i właściwościami oraz środowiskiem przestrzennym otaczającym Ziemię. Geofizyka zajmuje się również analizą ilościową takich zjawisk jak pola magnetyczne, wewnętrzna struktura Ziemi i cykl hydrologiczny.

 • Modelowanie naukowe

  Działalność naukowa polegająca na wyborze odpowiednich aspektów sytuacji i dążeniu do przedstawienia procesów fizycznych, obiektów i zjawisk empirycznych, aby umożliwić lepsze zrozumienie, wizualizację lub kwantyfikację oraz umożliwić symulację pokazującą, jak zachowałby się konkretny podmiot w danych okolicznościach.

Umiejętności

 • Interpretować dane geofizyczne

  Interpretować dane o charakterze geofizycznym: dotyczące kształtu Ziemi, jej pól grawitacyjnych i magnetycznych, jej budowy i składu oraz dynamiki geofizycznej i jej odzwierciedlenia na powierzchni w tektonice płyt.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Korzystać z sejsmometrów

  Obsługiwać sejsmometry w celu mierzenia zmian w skorupie ziemskiej, takich jak ruch wywoływany przez trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkanów.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

Source: Sisyphus ODB