Zawód specjalista arteterapii

Specjaliści arteterapii pomagają pacjentom w pokonaniu trudności psychologicznych i emocjonalnych dzięki procesowi artystycznemu, który odzwierciedla emocje i uczucia, koncentrując się na pacjentach, którzy cierpią z powodu różnych problemów, takich jak zaburzenia psychiczne, psychologiczne i zachowania, aby ułatwić ich zrozumienie i świadomość.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Psychopatologia

  Kryteria diagnostyki psychiatrycznej, stosowanie systemu klasyfikacji chorób oraz teorie psychopatologii. Wskaźniki zaburzeń czynnościowych i organicznych oraz rodzaje leków psychofarmakologicznych.

 • Teorie psychologiczne

  Historyczny rozwój poradnictwa i teorii psychologicznych, a także perspektywy, zastosowania oraz strategie wywiadu i poradnictwa.

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Teoria arteterapii

  Historia i teoria terapii sztuką, wydarzenia i praktycy, a także rozwój terapii sztuką jako odrębnej praktyki terapeutycznej, przegląd teorii psychoterapeutycznych istotnych dla terapii sztuką, teorii kreatywności i teoretycznych podstaw terapii sztuką.

 • Terapia behawioralna

  Cechy charakterystyczne i podstawy terapii behawioralnej, skupiającej się na zmieniających się niepożądanych lub negatywnych zachowaniach pacjentów. Obejmuje badanie aktualnego zachowania i środki, za pomocą których można się go oduczyć.

 • Rozwój psychologiczny człowieka

  Rozwój psychologiczny człowieka w całym okresie życia, teorie rozwoju osobowości, wpływy kulturowe i środowiskowe, zachowanie człowieka, w tym kryzysy rozwojowe, niepełnosprawność, wyjątkowe zachowania i uzależnienia.

 • Techniki praktyczne w terapii sztuką

  Bezpośrednie doświadczenie terapeutycznej użyteczności i psychologicznego wpływu procesów i materiałów artystycznych oraz terapeutycznego efektu tworzenia sztuki, prowadzące do ustalenia celów terapeutycznych i strategii interwencji.

 • Socjologia

  Zachowanie grupy i jej dynamika, tendencje i czynniki społeczne, migracje ludzi, pochodzenie etniczne, kultury oraz ich historia i pochodzenie.

 • Sztuki piękne

  Teoria i techniki niezbędne do tworzenia, produkcji i wykonywania dzieł sztuki wizualnej w postaci rysunku, obrazu, rzeźby i innych form sztuki.

Umiejętności

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Oceniać potrzeby terapeutyczne pacjentów

  Obserwacja i ocena zachowania pacjenta, jego postaw i emocji, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób potrzeby terapeutyczne mogą być zaspokojone za pomocą konkretnego rodzaju terapii, gromadząc i analizując informacje na temat sposobu, w jaki dany klient reaguje na bodźce o charakterze artystycznym i odnosi się do nich. Wykorzystywanie tych informacji w odniesieniu do innych aspektów życia pacjenta.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Opracowywać materiały edukacyjne poświęcone arteterapii

  Opracowywać materiały edukacyjne, aby edukować pacjentów, rodziny, personel i opinię publiczną na temat arteterapii.

 • Przyjmować pacjentów ze skierowaniem

  Przyjmowanie pacjentów skierowanych przez innych specjalistów, takich jak nauczyciele, psycholodzy, terapeuci i psychiatrzy.

 • Leczyć schorzenia za pomocą arteterapii

  Wydobywać nieodłączną zdolność do tworzenia sztuki w celu poprawy dobrostanu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego klientów w leczeniu osób cierpiących na zaburzenia rozwojowe, medyczne, edukacyjne oraz społeczne lub psychologiczne.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Zapewniać pacjentom możliwość analizowania dzieł sztuki

  Zapewniać pacjentom możliwość odkrywania i eksplorowania dzieł sztuki i procesu artystycznego.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Zachowywać poufność danych osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Zachowywać i dbać o poufność informacji na temat choroby i leczenia osób korzystających z opieki zdrowotnej.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Stosować techniki służące zwiększeniu motywacji pacjentów

  Zachęcanie pacjentów do zmiany i propagowania przekonania, że terapia może przynieść im pomoc, stosując w tym celu techniki i procedury dotyczące podnoszenia poziomu zaangażowania.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Wpływać na zachowanie pacjenta przy wykorzystaniu sztuki

  Konstruktywnie wpływać na zachowanie, postawę i sposób myślenia pacjentów poprzez sesje arteterapii.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Opracowywać zindywidualizowany model terapii

  Opracować zindywidualizowany plan leczenia we współpracy z osobą, starając się dopasować do jej potrzeb, sytuacji i celów leczenia, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo korzyści terapeutycznej; biorąc pod uwagę wszelkie możliwe bariery osobiste, społeczne i systemowe, które mogłyby osłabić leczenie.

 • Prowadzić zajęcia arteterapeutyczne

  Leczyć dzieci, młodzież, dorosłych, pary i rodziny w programach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, częściowego i pooperacyjnego za pomocą zabiegów arteterapii, badając komunikację werbalną, behawioralną i artystyczną, planować leczenie, podejście do leczenia i dynamikę relacji.

 • Posługiwać się sztuką w celach terapeutycznych

  Pracować kreatywnie z różnymi grupami pacjentów w otoczeniu terapeutycznym.

 • Przygotowywać plany leczenia arteterapią

  Opracować plan leczenia, przedstawiający możliwe strategie w zakresie terapii sztuką, takie jak rysunek, malowanie, rzeźba i kolaż z pacjentami, od małych dzieci po osoby starsze, poszukując form terapii sztuką, które mogą być pomocne w zaspokajaniu potrzeb pacjenta.

 • Zachęcać osoby korzystające z opieki zdrowotnej do samodzielnego monitorowania swojego stanu

  Zachęcać osoby korzystające z opieki zdrowotnej do angażowania się w samodzielne monitorowanie swojego stanu zdrowia poprzez ocenę swojej sytuacji i swojego rozwoju. Pomagać osobom korzystającym z opieki zdrowotnej w rozwijaniu samokrytyki i samooceny w odniesieniu do własnego zachowania, działań, relacji i samoświadomości.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Zapobiegać nawrotom

  Pomagać pacjentowi lub klientowi w identyfikacji i przewidywaniu sytuacji wysokiego ryzyka lub zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń o charakterze wyzwalającym. Wspierać ich w opracowywaniu lepszych strategii radzenia sobie z problemami i planów awaryjnych w przypadku przyszłych trudności.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Opracowywać harmonogram działań artystycznych

  Planować, projektować i ułatwiać działania artystyczne dla osób i grup.

 • Oceniać sesje arteterapii

  Oceniać skuteczność sesji arteterapii w celu ułatwienia planowania kolejnych sesji.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

Source: Sisyphus ODB