Zawód specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy wykonują plany poprawy otoczenia i kultury pracy. Dokonują oceny ryzyka i przeprowadzają wywiady z pracownikami w celu zapewnienia, by środowisko pracy było zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także aby zapewnić pozytywny i produktywny charakter interakcji w miejscu pracy. Jeżeli specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy jest zatrudniony w placówce służby zdrowia, musi zbadać infekcje rozprzestrzeniające się po placówce oraz zasięgnąć porady wszystkich pracowników, w jaki sposób zwalczać i zapobiegać zakażeniom. Ponadto fizyka zdrowia jest stosowana w obiektach, w których osoby narażone są na promieniowanie jonizujące, takie jak elektrownie jądrowe i instytucje badawcze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ocena czynników ryzyka i zagrożeń

  Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa oraz wszelkie komunikaty i informacje związane z bezpieczeństwem.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

Umiejętności

 • Informować o środkach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Informować o obowiązujących przepisach, wytycznych i środkach, aby uniknąć wypadków i zagrożeń w miejscu pracy.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych

  Przestrzegać procedur i norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych, głównie w przypadku maszyn.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Kształcić pracowników w kwestii zagrożeń w miejscu pracy

  Udzielać informacji i porad pracownikom dotyczących ewentualnych zagrożeń zawodowych, takich jak rozpuszczalniki przemysłowe, promieniowanie, hałas i wibracje.

 • Przeprowadzać ocenę ryzyka

  Oceniać rodzaje ryzyka, proponować ulepszenia i opisywać środki, jakie należy zastosować na szczeblu organizacyjnym.

 • Doradzać w kwestii zarządzania konfliktami

  Doradzać organizacjom prywatnym lub publicznym w zakresie monitorowania możliwego ryzyka i rozwoju konfliktu oraz w zakresie metod rozwiązywania konfliktów specyficznych dla zidentyfikowanych konfliktów.

 • Monitorować zmiany w przepisach

  Monitorować zmiany zasad, procedur i przepisów oraz określać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na organizację, aktualne operacje lub konkretny przypadek bądź sytuację.

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem

  Udzielać porad na temat polityk zarządzania ryzykiem i strategii zapobiegania i ich wdrażania, mając świadomość różnych rodzajów ryzyka dla konkretnej organizacji.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

Source: Sisyphus ODB