Zawód specjalista chiropraktyk

Specjaliści chiropraktycy posiadają zaawansowaną wiedzę i zrozumienie na temat konkretnego obszaru chiropraktyki, zdobywając umiejętności w zakresie podejmowania złożonych decyzji i kompetencji klinicznych wchodzących w zakres zawodu chiropraktyka. Specjaliści chiropraktycy mogą podjąć zaawansowany kurs w celu zdobycia niezbędnych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Specjalistów chiropraktyków można znaleźć w różnych specyficznych dziedzinach, takich jak: edukacja, neurologia funkcjonalna, ortopedia, pediatria, badania, radiologia, sport.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geriatria

  Geriatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Neurologia

  Neurologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Informatyka medyczna

  Procesy i narzędzia wykorzystywane do analizy i rozpowszechniania danych medycznych za pomocą systemów komputerowych.

 • Choroby wewnętrzne

  Choroby wewnętrzne są specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Farmakologia

  Farmakologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Położnictwo i ginekologia

  Położnictwo i ginekologia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Biomechanika

  Użycie środków mechanicznych w celu zrozumienia funkcji i struktury organizmów biologicznych.

 • Rehabilitacja

  Metody i procedury stosowane w celu pomocy chorym lub rannym dla przywrócenia utraconych umiejętności oraz odzyskania samowystarczalności i kontroli.

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  Ortopedia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Zarządzanie personelem medycznym

  Zadania w zakresie zarządzania i obowiązki związane z opieką zdrowotną.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Neuroanatomia

  Różne części układu nerwowego.

Umiejętności

 • Zapewniać kręgarską opiekę zdrowotną na rzecz matek

  Stosować techniki i zasady chiropraktyki, aby zapewniać kobietom w ciąży opiekę o bezpiecznych, klinicznie odpowiednich i wysoce profesjonalnych standardach.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Oceniać skuteczność świadczonych usług

  Stosować podejście rozwiązywania problemów, aby opracować i ocenić zalecenia dotyczące poprawy jakości praktyki zawodowej w coraz bardziej nieprzewidywalnych kontekstach, przyczyniając się do zmian i rozwoju w zawodzie lub służbie na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

 • Przeprowadzać badanie kręgarskie

  Przeprowadzać ocenę kręgarską, obejmującą dane z badań, proces oceny obiektywnych ustaleń anatomicznych poprzez obserwację, badanie palpacyjne, opukiwanie oraz osłuchiwanie, badanie kręgarskie oraz informacje pochodzące z innych odpowiednich źródeł.

 • Sprawować nadzór nad osobami uczącymi się technik kręgarskich

  Nadzorowanie studentów chiropraktyki w miejscu pracy i dzielenie się z nimi swoją wiedzą; szkolenie ich, aby mogli dobrze sobie radzić w miejscu pracy.

 • Rejestrować postępy w leczeniu osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Rejestrować postępy osób korzystających z opieki zdrowotnej związane z odpowiedzią na leczenie, obserwując, słuchając i mierząc wyniki.

 • świadczyć usługi w zakresie kręgarskiej neurologii klinicznej

  Wykorzystywanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie neurologii klinicznej w odniesieniu do technik chiropraktyki oraz zasad świadczenia usług specjalisty w dziedzinie chiropraktyki na rzecz pacjenta w sposób bezpieczny, klinicznie odpowiedni i wysoce profesjonalny.

 • Interpretować wyniki medyczne

  Interpretować, integrować i stosować wyniki obrazowania diagnostycznego, badań laboratoryjnych i innych badań w ramach oceny klienta, w porozumieniu z innymi pracownikami służby zdrowia.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Zarządzać ryzykiem klinicznym

  Poprawiać jakość i bezpieczeństwo świadczenia opieki zdrowotnej, kładąc szczególny nacisk na identyfikację sytuacji, w których klienci, ich rodziny i opiekunowie, pracownicy, studenci i inni, narażeni są na ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu oraz kładąc nacisk na działania mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolowanie.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z zaawansowanych umiejętności klinicznych

  Wykorzystywanie zaawansowanych umiejętności klinicznych w określonych kontekstach, na podstawie konkretnych szkoleń, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Opracowywać plany związane z procesem wypisywania pacjentów

  Organizowanie, w stosownych przypadkach, procedur wypisywania pacjentów w różnych placówkach opieki zdrowotnej, skuteczne informowanie i zapewnienie, aby klient i opiekunowie byli zaangażowani w proces podejmowania decyzji.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Stosować techniki leczenia poznawczo-behawioralnego

  Stosowanie technik leczenia poznawczego dla osób, których leczenie obejmuje szkolenie poznawcze, reagowanie na dysfunkcyjne emocje, nieprzystosowane zachowania oraz procesy poznawcze oraz treści przy pomocy różnych procedur systematycznych.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Stawiać diagnozę kręgarską

  Zapewniać odpowiednią diagnostykę roboczą/różnicową oraz odpowiednie leczenie interdyscyplinarne lub w oparciu o chiropraktykę/odpowiedni plan zarządzania poprzez zebranie wywiadu, współpracę z pacjentami w celu zidentyfikowania problemów zdrowotnych i trudności wynikających z chorób, urazów, niepełnosprawności lub wieku oraz poprzez przeprowadzenie właściwego/określonego badania lekarskiego, neurologicznego i ortopedycznego.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Pełnić rolę przywódczą

  Przewodzić i wywierać wpływ na innych, aby promować i przyczyniać się do rozwoju polityki, rzecznictwa, poszerzania granic i strategii na różnych poziomach.

 • Rozwijać relacje terapeutyczne

  Utrzymywać indywidualne relacje terapeutyczne, aby zaangażować wrodzone zdolności lecznicze danej osoby, osiągnąć aktywną współpracę w edukacji zdrowotnej i procesie leczenia oraz zmaksymalizować potencjał zdrowych zmian.

 • Przeprowadzać badanie stanu zdrowia

  Prowadzić badania w dziedzinach związanych ze zdrowiem i przekazywać wyniki ustnie w formie publicznych prezentacji lub na piśmie w formie sprawozdań i innych publikacji.

 • Gromadzić ogólne dane o osobach korzystających z opieki zdrowotnej

  Gromadzić dane jakościowe i ilościowe dotyczące osób korzystających z opieki zdrowotnej, udzielać wsparcia w zakresie wypełniania kwestionariusza dotyczącego bieżącego stanu i historii choroby oraz rejestrować środki/badania wykonane przez lekarza.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Korzystać z wiedzy kręgarskiej w sporcie

  Stosować specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie technik i zasad chiropraktyki w celu zapewnienia opieki w przypadku wszystkich sportów i urazów sportowych, utrzymując bezpieczny, klinicznie stosowny i wysoce profesjonalny standard, wykazując umiejętności związane z interakcją, koordynacją i pracą w zespole ds. sportowej opieki zdrowotnej.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Zapewniać pediatryczną kręgarską opiekę zdrowotną

  Stosować specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie technik i zasad kręgarstwa w celu zapewnienia opieki dla nastolatków, dzieci i małych dzieci, przy zachowaniu bezpiecznej, właściwej z klinicznego punktu widzenia i wysoko profesjonalnej normy.

 • Opracowywać plany związane z procesem przenoszenia pacjenta

  W stosownych przypadkach organizować przenoszenie pacjenta między placówkami opieki zdrowotnej, efektywnie informując i zapewniając udział pacjenta/klienta i opiekunów w procesie podejmowania decyzji.

 • Promować politykę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w ramach świadczeń zdrowotnych

  Promować przestrzeganie lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych przepisów, polityk, wytycznych i protokołów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Wnosić wkład w proces rehabilitacji

  Przyczyniać się do procesu rehabilitacji w celu zwiększenia aktywności, funkcjonowania i uczestnictwa przy użyciu podejścia skoncentrowanego na osobie i opartego na wiedzy naukowej.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Przestrzegać zasad zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa

  Przestrzegać i stosować główne zasady polityki i procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z polityką pracodawcy. Zgłaszać wykryte zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami w razie wypadku lub obrażeń.

 • Działać na rzecz zdrowia

  Działać na rzecz promocji zdrowia, dobrego samopoczucia i zapobiegania chorobom lub urazom w imieniu klientów i grup zawodowych w celu poprawy zdrowia społeczności, społeczeństwa i ludności.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Poddawać klientów procedurze triage

  Udział w procesie selekcji, aby kierować klientów do najodpowiedniejszej ścieżki zarządzania w zależności od ich stanu, we współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Zarządzać personelem kręgarskim

  Rekrutować, szkolić i zarządzać personelem chiropraktyki w oddziale i zespole opieki, zapewniając klinicznie skuteczną obsługę wszystkim pacjentom kierowanym na oddział.

 • Zapewniać wsparcie w zakresie uczenia się w sektorze opieki zdrowotnej

  Zapewniać niezbędne wsparcie w zakresie uczenia się klientów, opiekunów, studentów, rówieśników, pracowników pomocniczych i innych pracowników służby zdrowia poprzez ocenę potrzeb i preferencji dotyczących rozwoju osób uczących się, opracowując uzgodnione formalne i nieformalne efekty uczenia się oraz dostarczając materiały ułatwiające naukę i rozwój.

 • Przekazywać informacje na temat skutków leczenia kręgarskiego

  Przekazywać informacje o wynikach leczenia i wszelkich związanych z nim zagrożeniach, dbając o to, by klient dobrze je zrozumiał, a jeżeli klient nie posiada zdolności do zrozumienia, działać zgodnie z zasadami etyki i regułami ustanowionymi na szczeblu lokalnym/krajowym.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Opracowywać plan leczenia

  Opracowywać plan leczenia i oceny (analizy) na podstawie zebranych danych po dokonaniu oceny z wykorzystaniem procesu analizy klinicznej.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Przepisywać wyroby lecznicze

  Jeśli to wskazane, przepisywać produkty zdrowotne w celu uzyskania skuteczności terapeutycznej, odpowiedniej do potrzeb klienta i zgodnie z praktyką opartą na dowodach, protokołami krajowymi i praktykami oraz w zakresie praktyki.

Source: Sisyphus ODB