Zawód specjalista do spraw członkowskich

Specjaliści do spraw członkowskich nadzorują i koordynują plan członkostwa, wspierają obecnych członków i kontaktują się z ewentualnymi nowymi członkami. Analizują sprawozdania dotyczące tendencji rynkowych i opracowują odpowiednie plany marketingowe. Specjaliści do spraw członkowskich monitorują procesy, systemy i strategie oraz dbają o ich skuteczność.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Zasady komunikacji

  Zbiór wspólnych zasad w odniesieniu do komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, budowanie relacji, dostosowanie rejestru oraz respektowanie interwencji innych osób.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Zarządzanie obsługą klienta

  Podejście do zarządzania zorientowane na klienta i podstawowe zasady udanych relacji z klientami, koncentrujące się na interakcjach z klientami, takich jak wsparcie techniczne, obsługa klienta, obsługa posprzedażna i bezpośrednia komunikacja z klientem.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

Umiejętności

 • Przestrzegać norm przedsiębiorstwa

  Prowadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

 • Nadzorować prace

  Kierować i nadzorować bieżącą działalność podległych pracowników.

 • Rekrutować członków

  Przeprowadzać ocenę i rekrutację członków.

 • Analizować strukturę członkostwa

  Określać trendy dotyczące członkostwa i obszary potencjalnego wzrostu liczby członków.

 • Udzielać informacji

  Zapewniać jakość i poprawność dostarczanych informacji, w zależności od rodzaju odbiorców i kontekstu.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Planować procedury w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Ustanawiać procedury zachowania i poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Opracowywać strategie członkostwa

  Opracowywać propozycje strategii członkostwa, takie jak alternatywne modele członkostwa, zasady członkostwa i modelowanie finansowe.

 • Zarządzać bazą danych dotyczącą członkostwa

  Dodawać i aktualizować informacje o członkostwie, analizować statystyki członkostwa oraz składać sprawozdania na ten temat.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Zarządzać członkostwem

  Zapewnienie skutecznych wewnętrznych procesów i systemów w celu zarządzania członkami i nadzorowania związanych z nimi czynności.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Nadzorować zarządzanie placówką

  Prowadzić zarząd przedsiębiorstwa i zapewniać, że dbamy o wszystkie potrzeby płynnego przebiegu operacji.

 • Koordynować działania związane z członkostwem

  Zapewniać wewnętrzną koordynację prac związanych z członkostwem, na przykład nadzorować wdrażanie wydajnych procesów członkowskich, systemów i strategii oraz zapewniać, że informacje o partnerach są dokładne i aktualne.

 • świadczyć usługi na rzecz członków

  Zapewnienie prawidłowych usług wszystkim członkom poprzez regularne monitorowanie skrzynek pocztowych, rozwiązywanie pojawiających się kwestii związanych z członkostwem i doradzanie członkom w sprawie świadczeń i odnawiania.

Source: Sisyphus ODB