Zawód specjalista do spraw studenckich

Specjaliści do spraw studenckich pomagają studentom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla tych studentów. Zapewniają oni dodatkowe nauczanie i programy edukacyjne dla osób, które mają gorsze wyniki w kwestiach akademickich lub osobistych. Organizują również szereg działań społecznych przez cały rok akademicki.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

Umiejętności

 • Koordynować programy edukacyjne

  Planować i koordynować edukacyjne i publiczne programy informacyjne, takie jak warsztaty, wycieczki, wykłady i zajęcia.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Wykazywać się zrozumieniem dla sytuacji uczniów

  Brać pod uwagę osobistą sytuację uczniów podczas nauczania, okazywać empatię i szacunek.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Nadzorować zajęcia pozalekcyjne

  Nadzorowanie i ewentualne organizowanie zajęć edukacyjnych lub rekreacyjnych dla uczniów poza zajęciami obowiązkowymi.

 • Sprawować opiekę dydaktyczną nad studentami

  Zapewniać prywatne, dodatkowe instrukcje dla studentów indywidualnie, aby poprawić ich wyniki w nauce. Wspierać i mentorować uczniów, którzy mają problemy z określonym przedmiotem lub mają trudności z nauką.

 • Doradzać uczniom

  Zapewniać pomoc uczniom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem, opieką nad dzieckiem lub kwestiami osobistymi, takimi jak wybór kursu, dostosowanie szkoły, integracja społeczna, poszukiwanie i planowanie kariery zawodowej oraz problemy rodzinne.

 • Rozwiązywać problemy hamujące rozwój akademicki

  Rozwiązywać problemy, które mogą blokować postępy uczniów w szkole, takich jak trudności społeczne, psychologiczne, emocjonalne lub fizyczne, poprzez doradztwo i metody interwencji.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Zarządzać programami umożliwiającymi dostęp do szkolnictwa wyższego

  Monitorować i regulować dostęp do kursów oferowanych niedostatecznie reprezentowanym studentom, aby rozwijać ich umiejętności przygotowujące ich do podjęcia studiów. Analizować skuteczność tych programów edukacyjnych i w razie potrzeby wprowadzać w nich zmiany.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Powoływać przedstawicieli uczniów

  Oceniać, rekrutować i szkolić nowych przedstawicieli uczniów, którzy działają jako łącznik między instytucją edukacyjną a innymi społecznościami.

 • Udzielać wsparcia przy organizowaniu imprez szkolnych

  Zapewnianie pomocy w planowaniu i organizowaniu wydarzeń szkolnych, takich jak dni otwarte, zawody sportowe lub pokaz talentów.

Source: Sisyphus ODB