Zawód specjalista do spraw studenckich

Specjaliści do spraw studenckich pomagają studentom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla tych studentów. Zapewniają oni dodatkowe nauczanie i programy edukacyjne dla osób, które mają gorsze wyniki w kwestiach akademickich lub osobistych. Organizują również szereg działań społecznych przez cały rok akademicki.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

Umiejętności

 • Koordynować programy edukacyjne

  Planować i koordynować edukacyjne i publiczne programy informacyjne, takie jak warsztaty, wycieczki, wykłady i zajęcia.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Wykazywać się zrozumieniem dla sytuacji uczniów

  Brać pod uwagę osobistą sytuację uczniów podczas nauczania, okazywać empatię i szacunek.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Nadzorować zajęcia pozalekcyjne

  Nadzorowanie i ewentualne organizowanie zajęć edukacyjnych lub rekreacyjnych dla uczniów poza zajęciami obowiązkowymi.

 • Sprawować opiekę dydaktyczną nad studentami

  Zapewniać prywatne, dodatkowe instrukcje dla studentów indywidualnie, aby poprawić ich wyniki w nauce. Wspierać i mentorować uczniów, którzy mają problemy z określonym przedmiotem lub mają trudności z nauką.

 • Doradzać uczniom

  Zapewniać pomoc uczniom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem, opieką nad dzieckiem lub kwestiami osobistymi, takimi jak wybór kursu, dostosowanie szkoły, integracja społeczna, poszukiwanie i planowanie kariery zawodowej oraz problemy rodzinne.

 • Rozwiązywać problemy hamujące rozwój akademicki

  Rozwiązywać problemy, które mogą blokować postępy uczniów w szkole, takich jak trudności społeczne, psychologiczne, emocjonalne lub fizyczne, poprzez doradztwo i metody interwencji.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Zarządzać programami umożliwiającymi dostęp do szkolnictwa wyższego

  Monitorować i regulować dostęp do kursów oferowanych niedostatecznie reprezentowanym studentom, aby rozwijać ich umiejętności przygotowujące ich do podjęcia studiów. Analizować skuteczność tych programów edukacyjnych i w razie potrzeby wprowadzać w nich zmiany.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Powoływać przedstawicieli uczniów

  Oceniać, rekrutować i szkolić nowych przedstawicieli uczniów, którzy działają jako łącznik między instytucją edukacyjną a innymi społecznościami.

 • Udzielać wsparcia przy organizowaniu imprez szkolnych

  Zapewnianie pomocy w planowaniu i organizowaniu wydarzeń szkolnych, takich jak dni otwarte, zawody sportowe lub pokaz talentów.

Source: Sisyphus ODB