Zawód specjalista ds. akwakultury w systemie recyrkulacji wody

Specjaliści ds. akwakultury w systemie recyrkulacji wody kontrolują produkcję organizmów wodnych w naziemnych systemach recyrkulacji, zarządzają procesami ponownego wykorzystania wody i nadzorują skomplikowany obieg, napowietrzanie i systemy filtra biologicznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Identyfikacja i klasyfikacja ryb

  Procesy umożliwiające identyfikację i klasyfikację ryb.

 • Systemy filtrów biologicznych

  Techniki stosowane do kontroli zanieczyszczeń za pomocą procesów biofiltracji.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Przepisy o dobrostanie ryb

  Zbiór przepisów mających zastosowanie do metod pozyskiwania ryb, które zapewniają dobrostan ryb.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Ponowne wykorzystanie wody

  Zasady procesów ponownego wykorzystania wody w złożonych systemach obiegu.

 • Selekcja ryb

  Sposób klasyfikacji ryb w zależności od ich różnych cech charakterystycznych: specyfikacja, wielkość, jakość i stan.

 • Systemy recyrkulacji

  Charakterystyka i funkcjonowanie złożonego obiegu, napowietrzania i systemów filtra biologicznego.

 • Metody odławiania ryb

  Znajomość najnowszych metod połowu ryb.

 • Analiza składu chemicznego wody

  Zasady złożonej chemii wody.

Umiejętności

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Prowadzić badania dotyczące śmiertelności ryb

  Gromadzić dane na temat śmiertelności ryb. Identyfikować przyczyny śmiertelności i zapewniać rozwiązania.

 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe

  Analizować problemy szkoleniowe i określać potrzeby szkoleniowe organizacji lub osób fizycznych, aby zapewnić im szkolenie dostosowane do ich stopnia zaawansowania, profilu, środków i problemu.

 • Monitorować tempo wzrostu hodowanych gatunków ryb

  Monitorować i oceniać tempo wzrostu i biomasę hodowanych gatunków ryb z uwzględnieniem śmiertelności. Obliczać i prognozować tempo wzrostu. Monitorować i oceniać śmiertelność.

 • Opracowywać plany zarządzania zdrowiem i dobrostanem ryb

  Opracowywać plan, wyszczególniający ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak drapieżniki i szkodniki.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Utrzymywać systemy recyrkulacji

  Monitorować i utrzymywać obieg wody w zbiornikach. Monitorować stan urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.

 • Nadzorować systemy biofiltrów

  Nadzorować systemy biofiltrów.

 • Kontrolować choroby ryb

  Określanie objawów chorób ryb. Stosowanie odpowiednich środków w celu leczenia lub wyeliminowania zdiagnozowanych warunków.

 • Interpretować dane naukowe w celu oceny jakości wody

  Analiz i interpretacja danych, takich jak właściwości biologiczne, aby poznać jakość wody.

 • Uczestniczyć w organizowaniu ćwiczeń na wypadek zagrożenia

  Uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji ćwiczeń na wypadek zagrożenia. Kierować działaniami zaradczymi na miejscu zdarzenia. Pomagać w prawidłowej rejestracji sprawozdań z miejsca zdarzenia. Upewniać się, że cały personel dokładnie przestrzega zaplanowanych procedur awaryjnych w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

 • Prowadzić szkolenia w zakładach akwakultury

  Prowadzić szkolenia w zakładach akwakultury, poprzez instruowanie i demonstrowanie umiejętności. Prowadzić, wdrażać i nadzorować plan rozwoju szkoleń.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Utrzymywać systemy bezpieczeństwa

  Prowadzenie działań na rzecz konserwacji systemów przeciwpożarowych i związanych z nimi systemów bezpieczeństwa.

 • Wdrażać system żywienia ryb

  Wprowadzenie w życie dziennych systemów karmienia ryb w celu uwzględnienia różnic w środowisku. Dokładne wprowadzanie w życie procedur karmienia po sprawdzeniu systemów karmienia. Wprowadzanie dostosowań w systemach żywienia w celu uwzględnienia wahań w wydajności produkcji oraz zmian w warunkach środowiskowych. Kontrolowanie specjalistycznych systemów żywienia w celu wsparcia określonych wymogów produkcyjnych. Badanie zmian w sposobie żywienia w celu określenia przyczyn i wymaganych działań naprawczych.

 • Zarządzać systemami recyrkulacji

  W razie potrzeby zarządzać pompowaniem, napowietrzaniem, ogrzewaniem i oświetleniem w systemach recyrkulacji.

 • Kontrolować zasoby rybne

  Gromadzić i badać ryby w celu oceny stanu zdrowia zasobów rybnych.

 • Nadzorować systemy cyrkulacji

  Nadzór nad złożonymi systemami krążenia i napowietrzania z zastosowaniem analizy składu chemicznego wody.

 • Zarządzać sprzętem do obsługi systemów recyrkulacji

  Zarządzać złożonymi urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi i sterującymi w systemach recyrkulacji.

 • Oceniać stan zdrowia ryb

  Określać stan ryb i przygotowywać je do bezpiecznego wykonania zabiegów.

Source: Sisyphus ODB