Zawód specjalista ds. akwakultury

Specjaliści ds. akwakultury stosują wiedzę zdobytą dzięki badaniom dotyczącym zwierząt wodnych i roślin wodnych oraz ich wzajemnym interakcjom i środowisku, w celu poprawy produkcji w sektorze akwakultury, zapobiegania problemom związanym ze zdrowiem zwierząt i ochroną środowiska oraz w celu znalezienia w razie potrzeby rozwiązań.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia ryb

  Badanie form oraz morfologii gatunków ryb.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Wirusologia

  Struktura, cechy, rozwój i interakcje wirusów i wywoływanych przez nie chorób.

 • Botanika

  Taksonomia lub klasyfikacja roślin, filogenomika i ewolucja, anatomia, morfologia i fizjologia.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Zoologia stosowana

  Nauki stosowania anatomii zwierząt, fizjologii, ekologii i zachowania zwierząt w określonym kontekście praktycznym.

 • Gatunki wodne

  Pielęgnacja i utrzymywanie biologicznych gatunków wodnych.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Biotechnologia w akwakulturze

  Biotechnologia i reakcje łańcucha polimerazy w badaniach nad metodami zrównoważonej produkcji akwakultury.

 • Biologia molekularna

  Interakcje między różnymi systemami komórkowymi, interakcje między różnymi rodzajami materiału genetycznego oraz sposób, w jaki są one regulowane.

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

Umiejętności

 • Wprowadzać zasady podejmowania decyzji naukowych w sektorze opieki zdrowotnej

  Wdrażać ustalenia naukowe dotyczące praktyki opartej na wiedzy naukowej, włączanie dowodów z badań do procesu decyzyjnego poprzez sformułowanie ukierunkowanego pytania klinicznego w odpowiedzi na rozpoznaną potrzebę, poszukiwać najbardziej odpowiednich dowodów w celu zaspokojenia tej potrzeby, krytyczna ocena uzyskanych dowodów, włączać dowody do strategii działania i oceniać skutki wszelkich podejmowanych decyzji i działań.

 • Opracowywać strategie dotyczące produkcji akwakultury

  Opracowywać strategie w zakresie planów akwakultury, oparte na sprawozdaniach i badaniach, w celu rozwiązania konkretnych problemów związanych z hodowlą ryb. Planować i organizować działania w celu poprawy produkcji akwakultury i rozwiązania dalszych problemów.

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Kontrolować środowisko produkcji wodnej

  Oceniać wpływ warunków biologicznych, takich jak algi i organizmy porostowe, poprzez zarządzanie ujęciami wody, zlewniami i wykorzystaniem tlenu.

 • Przesyłać próbki materiału biologicznego do laboratorium

  Przesyłać próbki materiału biologicznego do właściwego laboratorium, stosując rygorystyczne procedury etykietowania i śledzenia informacji na temat próbek.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Prowadzić badania dotyczące śmiertelności ryb

  Gromadzić dane na temat śmiertelności ryb. Identyfikować przyczyny śmiertelności i zapewniać rozwiązania.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Chronić zasoby naturalne

  Chronić wody i zasoby naturalne oraz koordynować działania. Pracować z agencjami ochrony środowiska i personelem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami.

 • Prowadzić badania dotyczące populacji ryb

  Badać populacje żyjących w niewoli ryb w celu określenia wskaźników przeżywalności, wzrostu i migracji.

 • Przeprowadzać badania terenowe

  Uczestniczyć w badaniach terenowych i ocenie państwowych i prywatnych gruntów i wód.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Stosować środki bezpieczeństwa podczas działalności połowowej

  Zapewnienie zgodności z politykami i regulacjami instytucjonalnymi w celu zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników w zakresie działalności dotyczącej rybołówstwa i akwakultury. Radzenie sobie z potencjalnym ryzykiem i zagrożeniami poprzez podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Posługiwać się sprzętem specjalistycznym

  Korzystać ze specjalistycznego sprzętu, takiego jak mikroskop elektronowy, urządzenia do telemetrii i cyfrowej diagnostyki obrazowej, globalne systemy pozycjonowania oraz sprzęt do modelowania komputerowego, do badań i analiz metod produkcji.

 • Badać florę

  Gromadzenie i analiza danych o roślinach w celu poznania ich podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i funkcje.

 • Kontrolować zasoby rybne

  Gromadzić i badać ryby w celu oceny stanu zdrowia zasobów rybnych.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

 • Badać faunę

  Gromadzić i analizować dane dotyczące życia zwierząt w celu poznania podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i działanie.

Source: Sisyphus ODB