Zawód specjalista ds. badań rynku

Specjaliści ds. badań rynku gromadzą informacje zebrane w ramach badań rynkowych i analizują je w celu wyciągnięcia wniosków. Określają potencjalnych nabywców danego produktu, grupę docelową i sposób dotarcia do klientów. Specjaliści ds. badań rynku analizują sytuację produktów na rynku z różnych perspektyw, np. cech, cen i konkurencji. Analizują sprzedaż wiązaną i współzależności między różnymi produktami oraz ich lokowaniem. Specjaliści ds. badań rynku przygotowują informacje pomocne w opracowywaniu strategii marketingowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Badanie rynku

  Procesy, techniki i cele zawarte w pierwszym etapie opracowywania strategii marketingowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach oraz definicja segmentów rynkowych i celów.

 • Procedury obowiązujące w dziale marketingu

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji oraz inne cechy charakterystyczne firmowego działu marketingu, w zakresie takim, jak badania rynku, strategie marketingowe i procesy reklamowe.

 • Monitorowanie trendów

  Praktyka rozumienia świata i jego ciągle zmieniającej się natury. Obserwacja różnych zjawisk na świecie w celu przepowiadania i przewidywania ewolucji sytuacji na świecie.

 • Kompozycja marketingowa

  Zasada marketingu opisująca cztery podstawowe elementy strategii marketingowych, którymi są produkt, miejsce, cena i promocja.

 • Techniki wizualnej prezentacji

  Techniki prezentacji wizualnej i interakcji, takie jak histogramy, wykresy punktowe, wykresy powierzchni, mapy drzewa i wykresy współrzędnych równoległych, które można wykorzystać do przedstawienia danych o charakterze abstrakcyjnym i nieliczbowym, w celu lepszego zrozumienia tych informacji przez ludzi.

 • Zasady marketingu

  Zasady zarządzania relacjami między konsumentami a produktami oraz usługami w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy technik reklamowych.

Umiejętności

 • Identyfikować nisze rynkowe

  Analizować strukturę rynków, dzielić je na segmenty oraz wyróżniać szanse w każdej z nisz w odniesieniu do nowych produktów.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Analizować czynniki zewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Prowadzić badania i analizy czynników zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstw, takich jak konsumenci, pozycja na rynku, konkurenci i sytuacja polityczna.

 • Przygotowywać materiały do prezentacji

  Przygotowywać dokumenty, pokazy slajdów, plakaty i wszelkie inne środki przekazu potrzebne dla konkretnych odbiorców.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Identyfikować potencjalne rynki dla przedsiębiorstw

  Obserwacja i analiza wyników badań rynkowych w celu określenia najbardziej obiecujących i rentownych rynków. Określenie konkretnych korzyści dla firmy i dopasowanie ich do rynków, na których brak jest takiej propozycji wartości.

 • Przygotowywać sprawozdania z badań rynkowych

  Przygotowywać sprawozdania z badań rynkowych, główne obserwacje i wyniki, a także informacje przydatne do analizy informacji.

 • Zalecać podejmowanie środków związanych z rynkiem

  Analizować informacje i rekomendować możliwe ulepszenia, strategie rynkowe i preferencje klientów, aby dostosować podejście rynkowe firmy.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Wyciągać wnioski z wyników badań rynku

  Analizować, wyciągać wnioski i przedstawiać główne obserwacje z wyników badań rynku. Sugerować potencjalne rynki, ceny, grupy docelowe lub inwestycje.

 • Analizować tendencje zakupowe konsumentów

  Analizować zwyczaje zakupowe lub aktualnie dominujące zachowania klientów.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Analizować czynniki wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Badać i rozumieć różne wewnętrzne czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak ich kultura, podstawa strategiczna, produkty, ceny i dostępne zasoby.

 • Podejmować strategiczne decyzje biznesowe

  Analizować informacje handlowe i konsultować się z dyrektorami celem podejmowania decyzji w różnych aspektach mających wpływ na perspektywy, wydajność i zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa. Rozważać opcje i rozwiązania alternatywne dla wyzwania oraz podejmować rozsądne i racjonalne decyzje oparte na analizie i doświadczeniu.

Source: Sisyphus ODB