Zawód specjalista ds. biologii konserwatorskiej

Specjaliści ds. biologii konserwatorskiej zarządzają jakością poszczególnych lasów, parków i innych zasobów naturalnych. Chronią oni siedlisko dzikiej przyrody, różnorodność biologiczną, wartość krajobrazową i inne unikalne właściwości rezerwatów i gruntów chronionych. Specjaliści ds. biologii konserwatorskiej prowadzą prace w terenie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Gatunki zwierząt

  Cechy różnych gatunków i ras zwierząt (odpowiednie dla zajęcia).

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Zasady zarządzania w biznesie

  Zasady regulujące metody zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak planowanie strategii, metody efektywnej produkcji, koordynacja pracowników i zasobów.

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

Umiejętności

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Dokonywać pomiaru drzew

  Wykonać wszystkie odpowiednie pomiary drzewa: użyć klinometru, aby zmierzyć wysokość, taśmy, aby zmierzyć obwód, i świdry przyrostowych oraz mierników kory, aby oszacować tempo wzrostu.

 • Szacować czas pracy

  Przedstawienie dokładnych obliczeń czasu niezbędnego do wypełnienia przyszłych zadań technicznych w oparciu o przeszłe i bieżące informacje oraz obserwacje lub zaplanowanie szacowanego czasu trwania poszczególnych zadań w danym projekcie.

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Identyfikować właściwości roślin

  Określać i klasyfikować cechy upraw. Rozpoznawać różne rodzaje cebulek według nazwy, sortymentu oraz oznakowania pola i zapasów.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Edukować innych w kwestiach związanych z przyrodą

  Rozmawiać z różnymi odbiorcami na temat np. informacji, pojęć, teorii i/lub działań związanych z przyrodą i jej ochroną. Przedstawiać informacje na piśmie. Informacje te mogą być prezentowane w różnych formach, np. jako tablice wystawowe, arkusze informacyjne, plakaty, tekst na stronie internetowej itp.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Edukować społeczeństwo w zakresie dzikiej przyrody

  Kierować wypowiedzi do grup dorosłych i dzieci, aby nauczyć ich, jak korzystać z lasów, nie szkodząc im ani samemu sobie. Na zamówienie prowadzić prelekcje w szkołach lub dla konkretnych grup młodzieży. Opracowywać i realizować programy związane z ochroną przyrody.

 • Korzystać z zasobów ICT w celu wykonania zadań związanych z pracą

  Umiejętność wybrania i używania zasobów ICT w celu wykonania powiązanych zadań

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Prowadzić działalność edukacyjną

  Planować, wykonywać i nadzorować działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, na przykład w odniesieniu do uczniów, studentów uczelni wyższych, grup specjalistów oraz członków społeczeństwa.

 • Koordynować programy edukacyjne

  Planować i koordynować edukacyjne i publiczne programy informacyjne, takie jak warsztaty, wycieczki, wykłady i zajęcia.

Source: Sisyphus ODB