Zawód specjalista ds. dywidend

Specjaliści ds. dywidend obliczają i przydzielają dywidendy i dochody odsetkowe zysków przedsiębiorstwa do danej kategorii swoich udziałowców. Dokonują oceny systemów i procesów biznesowych w celu określenia potrzeb użytkowników i dostarczenia odpowiednich rozwiązań. Przyjmują również prognozy dotyczące dywidend w odniesieniu do kwot i harmonogramów płatności oraz określają potencjalne zagrożenia w oparciu o ich wiedzę fachową w zakresie cen finansowych i rynkowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Techniki wyceny przedsiębiorstw

  Procesy wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości działalności przy zastosowaniu technik takich jak metoda oparta na aktywach, porównanie działalności i zyski z przeszłości.

Umiejętności

 • Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

 • Prowadzić rejestr udziałowców

  Prowadzenie dokładnego rejestru akcjonariuszy i monitorowanie zmian struktury własności przedsiębiorstwa.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Oszacowywać wartość papierów wartościowych

  Analizować, obliczać i szacować wartość papierów wartościowych spółki. Stosować zasady matematyki i logarytm w celu określenia wartości przy uwzględnianiu różnych zmiennych.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Prognozować tendencje w zakresie dywidend

  Prognozowanie dywidend do wypłaty przez firmy ich akcjonariuszom w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę wcześniejsze dywidendy, kondycję i stabilność finansową przedsiębiorstwa, tendencje na rynku giełdowym oraz reakcje akcjonariuszy na te tendencje.

 • Pośredniczyć w kontaktach z udziałowcami

  Komunikować i służyć jako punkt kontaktowy w kontaktach z udziałowcami w celu przedstawienia ogólnego zarysu swoich inwestycji, zwrotów i długoterminowych planów przedsiębiorstwa mających na celu zwiększenie rentowności.

 • Obliczać wysokość dywidendy

  Obliczać płatności dokonywane przez przedsiębiorstwa w ramach podziału zysku między akcjonariuszy, zapewniając, że akcjonariusze otrzymują prawidłową kwotę we właściwej formie, co oznacza pieniężne wypłaty w formie depozytów lub emisję dalszych udziałów bądź akcji.

Source: Sisyphus ODB