Zawód specjalista ds. inteligentnej analizy danych

Specjaliści ds. inteligentnej analizy danych zdobywają wiedzę na temat branży i przebiegających w niej innowacyjnych procesów i z uzyskanej perspektywy analizują działalność przedsiębiorstwa w celu jej udoskonalenia. Ich analiza skupia się na procesach łańcucha dostaw, magazynach, przechowywaniu i sprzedaży, żeby ułatwić komunikację i poprawę dochodów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Strategie organizacyjne

  Strategie mające na celu osiągnięcie celów dotyczących rozwoju i utrzymania organizacji.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Zasady zarządzania w biznesie

  Zasady regulujące metody zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak planowanie strategii, metody efektywnej produkcji, koordynacja pracowników i zasobów.

 • Oprogramowanie systemowe do analizy statystycznej

  Specjalny system oprogramowania (SAS) wykorzystywany do zaawansowanej analityki, wywiadu gospodarczego, zarządzania danymi i analizy predykcyjnej.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

Umiejętności

 • Koordynować wysiłki na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa

  Synchronizować wysiłki, plany, strategie i działania prowadzone w departamentach przedsiębiorstw na rzecz wzrostu gospodarczego i jego obrotów. Utrzymywać rozwój działalności gospodarczej jako ostatecznego wyniku wszelkich wysiłków przedsiębiorstwa.

 • Interpretować informacje biznesowe

  Otrzymywać i analizować różne informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, aby wyciągać wnioski na temat projektów, strategii i rozwoju.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

 • Zarządzać wskaźnikami projektu

  Gromadzić, raportować, analizować i tworzyć kluczowe wskaźniki dla projektu, który pomoże zmierzyć jego sukces.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Usprawniać procesy biznesowe

  Optymalizować szereg działań organizacji w celu osiągnięcia skuteczności. Analizować i dostosowywać istniejące operacje biznesowe w celu wyznaczania i osiągania nowych celów.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Gromadzić informacje techniczne

  Stosować systematyczne metody badań i komunikować się z odpowiednimi podmiotami w celu znalezienia konkretnych informacji i oceny wyników badań w celu oszacowania ich znaczenia, powiązanych systemów technicznych i możliwości rozwoju.

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Identyfikować niewykryte potrzeby organizacyjne

  Wykorzystywać zebrane dane wejściowe i informacje z wywiadów z interesariuszami i analizować dokumenty organizacyjne, aby wykrywać niewidoczne potrzeby i ulepszenia, które wspierałyby rozwój organizacji. Identyfikować potrzeby organizacji w zakresie personelu, wyposażenia i usprawnienia działalności.

 • Opracowywać strategie przedsiębiorstwa

  Przewidywać, planować i opracowywać strategie dla przedsiębiorstw i organizacji mające na celu osiągnięcie różnych celów, takich jak ustanowienie nowych rynków, modernizacja sprzętu i maszyn firmy, wdrażanie strategii cenowych itp.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Doradzać w zakresie poprawy efektywności

  Analizować informacje i szczegóły dotyczące procesów i produktów, aby doradzić w sprawie możliwych ulepszeń wydajności, które mogłyby zostać wdrożone i oznaczałyby lepsze wykorzystanie zasobów.

 • Zarządzać wiedzą biznesową

  Konfigurować struktury i zasady dystrybucji, aby umożliwić lub poprawić wykorzystanie informacji, używając odpowiednich narzędzi do wyodrębniania, tworzenia i rozszerzania wiedzy biznesowej.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Kierować się założeniami strategicznymi w codziennej pracy

  Refleksja nad strategicznym fundamentem działania firm, czyli ich misją, wizją i wartościami, aby zintegrować ten fundament z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

 • Tworzyć w miejscu pracy atmosferę sprzyjającą ustawicznemu doskonaleniu zawodowemu

  Wykorzystywanie praktyk zarządzania, takich jak ciągłe doskonalenie, konserwacja profilaktyczna. Zwracanie uwagi na kwestie dotyczące rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

 • Zapewniać zgodność z założeniami polityki

  Zapewniać ciągłą zgodność z prawodawstwem i procedurami przedsiębiorstwa w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i miejscach publicznych. Podnosić świadomość i przestrzegać wszystkich zasad polityki przedsiębiorstwa w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i równości szans w miejscu pracy. Wykonywać wszelkie inne obowiązki, które w normalnych okolicznościach mogą być wymagane.

 • Opracowywać strategie generowania zysków

  Opracowywanie metod, za pomocą których przedsiębiorstwo wprowadza na rynek i sprzedaje produkt lub usługę w celu generowania dochodów.

Source: Sisyphus ODB