Zawód specjalista ds. inwestycji korporacyjnych

Specjaliści ds. inwestycji korporacyjnych oferują firmom i innym instytucjom doradztwo strategiczne w zakresie usług finansowych. Dbają o to, by ich klienci podejmowali działania zmierzające do pozyskania kapitału. Dzielą się techniczną wiedzą fachową oraz informacjami na temat połączeń i przejęć, obligacji i akcji, prywatyzacji i reorganizacji, podwyższania kapitału i gwarancji papierów wartościowych, w tym rynków kapitałowych i dłużnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Połączenia i przejęcia

  Proces łączenia odrębnych przedsiębiorstw, stosunkowo równych pod względem wielkości, oraz zakup mniejszej firmy w jednym z większą. Transakcje finansowe, skutki prawne i konsolidacja zapisów finansowych i oświadczeń na koniec roku budżetowego.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Techniki wyceny przedsiębiorstw

  Procesy wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości działalności przy zastosowaniu technik takich jak metoda oparta na aktywach, porównanie działalności i zyski z przeszłości.

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Procesy monitoringu kredytowego

  Różne techniki i procedury stosowane w celu zapewnienia, że kredyt zostanie udzielany odpowiednim klientom i że będą oni płacić terminowo.  

Umiejętności

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

 • Analizować ratingi kredytowe

  Badać i szukać informacji o wiarygodności kredytowej firm i korporacji, dostarczonych przez agencje ratingowe w celu ustalenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez dłużnika.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Opracowywać portfel inwestycyjny

  Tworzyć portfel inwestycyjny dla klienta, zawierający polisę ubezpieczeniową lub wiele polis na pokrycie określonych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ubezpieczenie assistance, reasekuracja, ryzyko przemysłowe lub klęski żywiołowe i techniczne.

 • Doradzać w kwestiach przestrzegania przepisów regulujących udział w rynkach finansowych

  Przeprowadzać konsultacje i przedstawić wytyczne w sprawie zmian prawnych, którym spółka musi się poddać, aby działać na rynku finansowym, na przykład w formie pisemnej polityki w zakresie dywidend, określenia struktury własności i struktury przedsiębiorstwa oraz zgodności z normami ustanowionymi przez organy regulujące rynek, na który spółka wchodzi.

 • Udzielać porad prawnych dotyczących inwestycji

  Zbadać inwestycje przedsiębiorstw i ich skutki prawne, aby doradzać organizacjom w zakresie procedur prawnych, sporządzania umów i operacji podatkowych.

Source: Sisyphus ODB