Zawód specjalista ds. komunikacji technicznej

Specjaliści ds. komunikacji technicznej przygotowują jasne, zwięzłe i profesjonalne wiadomości od twórców produktu do użytkowników, dotyczące np. pomocy internetowej, podręczników użytkownika, białych ksiąg, specyfikacji i przemysłowych materiałów wideo. W tym celu przeprowadzają analizę produktów, wymogów prawnych, rynków, klientów i użytkowników. Opracowują koncepcje informacyjne i mediowe, normy, struktury i wsparcie w zakresie narzędzi oprogramowania. Planują procesy tworzenia treści i produkcji mediów, opracowują treści pisemne, graficzne, wideo i inne, generują produkcję medialną, publikują produkty informacyjne i otrzymują informacje zwrotne od użytkowników.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Analiza ryzyka użytkowania produktu

  Metody analizy ryzyka związanego z produktem, w możliwym środowisku docelowym, ich rozmiarów, skutków i prawdopodobnych efektów w celu złagodzenia ich za pomocą komunikatów ostrzegawczych, instrukcji bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie konserwacji.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Strategia wydawnicza

  Metody, reguły, media i narzędzia publikowania treści z systemów zarządzania treścią w pojedynczych źródłach lub w różnych mediach.

 • Typy dokumentacji

  Cechy rodzajów dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej dostosowane do cyklu życia produktu i specyficznych rodzajów treści.

 • Techniki wizualnej prezentacji

  Techniki prezentacji wizualnej i interakcji, takie jak histogramy, wykresy punktowe, wykresy powierzchni, mapy drzewa i wykresy współrzędnych równoległych, które można wykorzystać do przedstawienia danych o charakterze abstrakcyjnym i nieliczbowym, w celu lepszego zrozumienia tych informacji przez ludzi.

 • Procesy opracowywania treści

  Specjalistyczne techniki stosowane do projektowania, pisania, kompilowania, edycji i organizacji treści cyfrowych, takich jak tekst, grafika i materiały wideo do celów wydawniczych.

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

Umiejętności

 • Stosować terminologię ICT

  Systematycznie i spójnie stosować określoną terminologię i słownictwo ICT do celów dokumentacji i komunikacji.

 • Zarządzać zawartością metadanych

  Stosować metody i procedury zarządzania zawartością, aby zdefiniować i wykorzystywać koncepcje metadanych, takie jak dane tworzenia w celu opisywania, organizowania i archiwizowania treści, takich jak dokumenty, pliki wideo i audio, aplikacje i obrazy.

 • Identyfikować potrzeby użytkownika ICT

  Określanie potrzeb i wymagań użytkowników ICT w ramach konkretnego systemu poprzez zastosowanie metod analitycznych, takich jak analiza grup docelowych.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Opracowywać informacje dotyczące bezpieczeństwa w środowisku ICT

  Tworzenie komunikatów ostrzegawczych, takie jak okna dialogowe, komunikaty wyświetlane, powiadomienia lub dymki, które ostrzegają użytkownika o stanie, który może spowodować problem w przyszłości i udzielanie informacji dotyczących bezpieczeństwa zgodnie ze standardami, przy użyciu międzynarodowych słów ostrzegawczych.

 • Kompilować treści

  Pobierać, wybierać i organizować treści z określonych źródeł zgodnie z wymaganiami nośników wyjściowych, takich jak materiały drukowane, wnioski online, platformy, strony internetowe i wideo.

 • Opracowywać dokumentację zgodnie z wymogami prawnymi

  Tworzyć profesjonalnie napisane treści opisujące produkty, zastosowania, komponenty, funkcje lub usługi zgodnie z wymogami prawnymi oraz standardami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Włączyć zawartość do mediów wyjściowych

  Opracowywać i dodawać treści multimedialne i tekst w systemach online i offline, takich jak strony internetowe, platformy, aplikacje i media społecznościowe w celu publikowania i rozpowszechniania.

 • Gromadzić informacje techniczne

  Stosować systematyczne metody badań i komunikować się z odpowiednimi podmiotami w celu znalezienia konkretnych informacji i oceny wyników badań w celu oszacowania ich znaczenia, powiązanych systemów technicznych i możliwości rozwoju.

 • Zarządzać źródłami informacji

  Identyfikować odpowiednie wewnętrzne i zewnętrzne źródła i dostawców informacji. Organizować przepływ informacji i opracowywać dokumenty informacyjne.

 • Porządkować informacje

  Uporządkowywać informacje przy zastosowaniu systematycznych metod, takich jak modele psychiczne i zgodnie z określonymi normami, w celu ułatwienia przetwarzania i zrozumienia informacji przez użytkownika w odniesieniu do szczegółowych wymogów i cech charakterystycznych nośników wyjściowych.

 • Stosować narzędzia do opracowywania treści

  Używać specjalistycznych narzędzi do opracowywania treści, takich jak systemy zarządzania treścią i terminologią, systemy pamięci tłumaczeń, moduł sprawdzania języka i edytory, aby generować, kompilować i przekształcać treści zgodnie z określonymi standardami.

 • Prowadzić kontrolę jakości treści

  Dokonywać walidacji treści, sprawdzając ją pod względem jakości formalnej i funkcjonalnej, użyteczności i obowiązujących standardów.

Source: Sisyphus ODB