Zawód specjalista ds. konfiguracji oprogramowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Specjaliści ds. konfiguracji oprogramowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych identyfikują, zapisują i utrzymują właściwe dla danego użytkownika konfiguracje aplikacji, bazując na wymaganiach użytkowników i zasadach biznesowych. Konfigurują systemy ogólne w celu stworzenia konkretnej wersji przeznaczonej do kontekstu danej organizacji. Konfigurowanie może obejmować od dostosowania parametrów podstawowych, przez tworzenie zasad i ról biznesowych w systemie TIK po opracowanie konkretnych modułów (w tym konfigurację komercyjnych gotowych wersji systemów (COTS)). Odpowiadają również za dokumentację i aktualizacje konfiguracji oraz dbają o prawidłowe wprowadzenie konfiguracji w aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzia ICT do debugowania

  Narzędzia ICT wykorzystywane do testowania i debugowania programów i kodu oprogramowania, takie jak GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind i WinDbg.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Zestaw narzędzi do opracowywania oprogramowania, takie jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika, na przykład Visual Studio lub Eclipse.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

Umiejętności

 • Debugować oprogramowanie

  Naprawiać kod komputerowy, analizując wyniki badania, lokalizując usterki powodujące wprowadzanie niepoprawnego lub niechcianego wyniku w oprogramowaniu oraz usuwać te usterki.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Używać bibliotek oprogramowania

  Wykorzystywać zbiory kodów i pakietów oprogramowania, które przechwytują często używane procedury, aby pomóc programistom uprościć ich pracę.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Opracować metody automatycznego przenoszenia informacji

  Zapewnić automatyczne przesyłanie informacji ICT między typami, formatami i systemami pamięci, aby oszczędzić ludziom pracy przy ręcznym wykonywaniu zadania.

 • Używać wzorców projektowych

  Wykorzystywać rozwiązania wielokrotnego użytku, sformalizowane najlepsze praktyki, aby rozwiązywać typowe zadania związane z programowaniem ICT w rozwoju i projektowaniu oprogramowania.

 • Integrować dane ICT

  Scalać dane z różnych źródeł, aby zapewnić ujednolicony widok zestawu tych danych.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Gromadzić opinie klientów na temat aplikacji

  Gromadzić opinie i analizować dane od klientów, aby zidentyfikować żądania lub problemy w celu ulepszenia aplikacji i ogólnej satysfakcji klienta.

 • Przenosić dane zastane

  Zastosować metody migracji i konwersji istniejących danych, aby przesyłać lub konwertować dane między formatami, pamięcią masową lub systemami komputerowymi.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Tworzyć schemat blokowy

  Tworzyć diagram, ilustrujący systematyczny postęp poprzez procedurę lub system z wykorzystaniem linii łączących i zestawu symboli.

Source: Sisyphus ODB