Zawód specjalista ds. konfiguracji systemów

Specjaliści ds. konfiguracji systemów dostosowują system komputerowy do potrzeb organizacji i użytkowników. Dopasowują system podstawowy i oprogramowanie do potrzeb klienta. Wykonują czynności konfiguracyjne i tworzą skrypty oraz zapewniają łączność z użytkownikami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Modelowanie zorientowane na usługi

  Znajomość zasad i podstaw zorientowanych na usługi modeli biznesowych i oprogramowania systemów biznesowych, które umożliwiają projektowanie i specyfikację systemów biznesowych zorientowanych na usługi w różnych stylach architektonicznych, takich jak architektura przedsiębiorstw i architektura stosowana.

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Wymagania użytkowników systemu ICT

  Proces mający na celu dopasowanie potrzeb użytkownika i organizacji do elementów i usług systemu poprzez uwzględnienie dostępnych technologii i technik niezbędnych do uzyskania i określenia wymogów, pozyskiwanie opinii użytkowników w celu wykazania objawów problemów oraz analiza tych objawów.

 • Metody analizy wydajności elementów ICT

  Metody stosowane w analizie oprogramowania, systemu teleinformatycznego i wydajności sieci, dostarczające wskazówek na temat pierwotnych przyczyn problemów w systemach informatycznych. Metody te pomagają analizować wąskie gardła zasobów, czas aplikacji, opóźnienia oczekiwania i wyniki testów porównawczych.

 • Infrastruktura ICT

  System, sieć, sprzęt i aplikacje oraz komponenty, a także urządzenia i procesy wykorzystywane do opracowywania, testowania, dostarczania, monitorowania, kontroli oraz wsparcia usług ICT.

Umiejętności

 • Gromadzić opinie klientów na temat aplikacji

  Gromadzić opinie i analizować dane od klientów, aby zidentyfikować żądania lub problemy w celu ulepszenia aplikacji i ogólnej satysfakcji klienta.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Odtwarzać problemy z oprogramowaniem zgłoszone przez klientów

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi do powielania i analizy warunków, które doprowadziły do powstania zestawu oprogramowania lub produktów zgłoszonych przez klienta w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań.

 • Opracować metody automatycznego przenoszenia informacji

  Zapewnić automatyczne przesyłanie informacji ICT między typami, formatami i systemami pamięci, aby oszczędzić ludziom pracy przy ręcznym wykonywaniu zadania.

 • Przenosić dane zastane

  Zastosować metody migracji i konwersji istniejących danych, aby przesyłać lub konwertować dane między formatami, pamięcią masową lub systemami komputerowymi.

 • Tworzyć schemat blokowy

  Tworzyć diagram, ilustrujący systematyczny postęp poprzez procedurę lub system z wykorzystaniem linii łączących i zestawu symboli.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

 • Konfigurować system ICT

  Konfigurować i dostosowywać system ICT w celu spełnienia wymogów podczas wstępnego wdrożenia, a także po pojawieniu się nowych potrzeb biznesowych.

Source: Sisyphus ODB