Zawód specjalista ds. ochrony środowiska na lotnisku

Specjaliści ds. ochrony środowiska na lotnisku monitorują kwestie środowiskowe, takie jak emisje zanieczyszczeń, zanieczyszczenie oraz działalność w zakresie dzikiej przyrody w pomieszczeniach portów lotniczych. Informują oni o środowiskowych uwarunkowaniach dla zwierząt, takich jak pobliskie wysypiska śmieci czy tereny podmokłe. Mogą zaangażować się w badanie wpływu na środowisko, jakim są porty lotnicze w okolicznych społecznościach, w odniesieniu do różnego rodzaju zanieczyszczeń wytwarzanych przez porty lotnicze. Wdrażają zasady mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju portu lotniczego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Przepisy w zakresie ochrony środowiska na lotniskach

  Oficjalne przepisy dotyczące norm środowiskowych w portach lotniczych, wynikające z krajowych kodeksów dotyczących planowania obiektów portów lotniczych oraz związane z nimi prace rozwojowe. Obejmują one aspekty regulacyjne, które zarządzają kwestiami związanymi z hałasem i środowiskiem, środki dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wpływ na użytkowanie gruntów, emisje oraz ograniczanie zagrożeń związanych z dziką przyrodą.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

Umiejętności

 • Prowadzić badania dotyczące otoczenia lotniska

  Przygotowywać i przeprowadzać badania środowiskowe, modelować jakość powietrza i badać zagospodarowanie przestrzenne.

 • Koordynować politykę środowiskową lotniska

  Nadzorować i koordynować zasady i politykę środowiskową lotniska w celu złagodzenia wpływu negatywnych czynników, takich jak hałas, pogorszona jakość powietrza, duże natężenie ruchu lokalnego lub obecność materiałów niebezpiecznych.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Postępować zgodnie z programami zarządzania zagrożeniami dla dzikiej przyrody

  Zapewniać, że programy zarządzania zagrożeniami dla zwierząt są odpowiednio realizowane. Rozważać wpływ dzikiej przyrody na wykonywanie operacji transportowych lub przemysłowych.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

 • Wdrażać środki ochrony środowiska

  Egzekwować kryteria środowiskowe w celu zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Dążyć do efektywnego wykorzystania zasobów w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania kosztów. Motywować współpracowników do podejmowania odpowiednich działań w sposób przyjazny dla środowiska.

Source: Sisyphus ODB