Zawód specjalista ds. ochrony środowiska na lotnisku

Specjaliści ds. ochrony środowiska na lotnisku monitorują kwestie środowiskowe, takie jak emisje zanieczyszczeń, zanieczyszczenie oraz działalność w zakresie dzikiej przyrody w pomieszczeniach portów lotniczych. Informują oni o środowiskowych uwarunkowaniach dla zwierząt, takich jak pobliskie wysypiska śmieci czy tereny podmokłe. Mogą zaangażować się w badanie wpływu na środowisko, jakim są porty lotnicze w okolicznych społecznościach, w odniesieniu do różnego rodzaju zanieczyszczeń wytwarzanych przez porty lotnicze. Wdrażają zasady mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju portu lotniczego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Przepisy w zakresie ochrony środowiska na lotniskach

  Oficjalne przepisy dotyczące norm środowiskowych w portach lotniczych, wynikające z krajowych kodeksów dotyczących planowania obiektów portów lotniczych oraz związane z nimi prace rozwojowe. Obejmują one aspekty regulacyjne, które zarządzają kwestiami związanymi z hałasem i środowiskiem, środki dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wpływ na użytkowanie gruntów, emisje oraz ograniczanie zagrożeń związanych z dziką przyrodą.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

Umiejętności

 • Prowadzić badania dotyczące otoczenia lotniska

  Przygotowywać i przeprowadzać badania środowiskowe, modelować jakość powietrza i badać zagospodarowanie przestrzenne.

 • Koordynować politykę środowiskową lotniska

  Nadzorować i koordynować zasady i politykę środowiskową lotniska w celu złagodzenia wpływu negatywnych czynników, takich jak hałas, pogorszona jakość powietrza, duże natężenie ruchu lokalnego lub obecność materiałów niebezpiecznych.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Postępować zgodnie z programami zarządzania zagrożeniami dla dzikiej przyrody

  Zapewniać, że programy zarządzania zagrożeniami dla zwierząt są odpowiednio realizowane. Rozważać wpływ dzikiej przyrody na wykonywanie operacji transportowych lub przemysłowych.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

 • Wdrażać środki ochrony środowiska

  Egzekwować kryteria środowiskowe w celu zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Dążyć do efektywnego wykorzystania zasobów w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania kosztów. Motywować współpracowników do podejmowania odpowiednich działań w sposób przyjazny dla środowiska.

Source: Sisyphus ODB