Zawód specjalista ds. polityki cenowej

Specjaliści ds. polityki cenowej analizują koszty produkcji, tendencje rynkowe i konkurencję w celu ustalenia właściwej ceny, biorąc pod uwagę koncepcje marki i marketingu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Metody eksploracji danych

  Techniki eksploracji danych stosowane w celu określenia i analizy zależności między poszczególnymi elementami gospodarki i wprowadzania do obrotu.

Umiejętności

 • Rozumieć finansową terminologię biznesową

  Rozumieć znaczenie podstawowych koncepcji i pojęć finansowych stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach lub organizacjach finansowych.

 • Sporządzać prognozy statystyczne

  Prowadzić systematyczne badania statystyczne danych reprezentujących obserwowane w przeszłości zachowanie systemu, w tym obserwacje użytecznych czynników prognostycznych spoza systemu.

 • Sporządzać zalecenia cenowe

  Sporządzać rekomendacje cenowe na podstawie takich czynników, jak standardowe koszty, promocje, fracht, oczekiwania dotyczące marży i relacje z klientami.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie zakupu i zamówień

  Wdrażanie i monitorowanie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa w zakresie zawierania umów i zakupów.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Przygotowywać modele bazujące na metodzie koszt plus

  Regularnie tworzyć modele kosztów i cen, biorąc pod uwagę koszty materiałów i łańcucha dostaw, personelu i koszty operacyjne.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Identyfikować możliwości dostosowania poziomu cen

  Dostosowywanie cen w celu maksymalizacji przychodów, w tym opracowywanie opakowań opatrzonych znakiem cenowym, w celu osiągnięcia wydajności marki i rozwoju działalności.

 • Zarządzać rentownością

  Regularnie dokonywać przeglądów wyników w zakresie sprzedaży i zysków.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Prowadzić bazę danych dotyczącą cen

  Prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną bazę danych, aby upewnić się, że wszystkie ceny są dokładne i aktualne.

 • Przeprowadzać analizę finansową strategii cenowych

  Sporządzać dokładną analizę finansową dla firmy; monitorować działania i strategie cenowe.

 • Opracowywać strategie cenowe

  Stosować metody ustalania wartości produktu z uwzględnieniem warunków rynkowych, działań konkurencyjnych, kosztów nakładów i innych.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

Source: Sisyphus ODB