Zawód specjalista ds. polityki edukacyjnej

Specjaliści ds. polityki edukacyjnej prowadzą badania, analizują i opracowują polityki edukacyjne oraz wdrażają je w celu poprawy istniejącego systemu edukacji. Starają się poprawić wszystkie aspekty edukacji, które będą miały wpływ na instytucje, takie jak szkoły, uniwersytety i szkoły zawodowe. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Administracja w placówce edukacyjnej

  Procesy związane z obszarami administracyjnymi instytucji edukacyjnej, jej dyrektorem, pracownikami i uczniami.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Prawo edukacyjne

  Dziedzina prawa i ustawodawstwa, która dotyczy polityki edukacyjnej i osób pracujących w tym sektorze w kontekście krajowym/międzynarodowym, takich jak nauczyciele, uczniowie i administratorzy.

 • Polityka publiczna

  Działania polityczne, plany i zamiary rządu na sesję ustawodawczą z konkretnych przyczyn.

 • Edukacja społeczna

  Programy ukierunkowane na rozwój społeczny i uczenie się osób fizycznych w ich własnej społeczności poprzez różne formy edukacji formalnej i nieformalnej.

Umiejętności

 • Opracowywać działania edukacyjne

  Opracowywać przemówienia, działania i warsztaty w celu wspierania dostępu i zrozumienia procesów twórczości artystycznej. Może dotyczyć konkretnego wydarzenia kulturalnego i artystycznego, takiego jak przedstawienie lub wystawa, lub może być powiązane z określoną dyscypliną (teatr, taniec, rysunek, muzyka, fotografia itp.). Współpracuj z gawędziarzami, rzemieślnikami i artystami.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Oceniać programy edukacyjne

  Oceniać bieżące programy szkoleniowe i doradzać w sprawie potencjalnej optymalizacji.

 • Pośredniczyć w kontaktach z instytucjami oświatowymi

  Komunikacja i współpraca w zakresie dostarczania materiałów do nauki (np. książek) instytucjom edukacyjnym.

 • Doradzać prawodawcom

  Doradzać w sprawie różnych zadań rządowych i legislacyjnych, takich jak tworzenie polityki i wewnętrzne funkcjonowanie departamentu rządowego, urzędnikom rządowym na stanowiskach ustawodawczych, takim jak członkowie parlamentu, ministrowie, senatorowie i inni ustawodawcy.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

 • Analizować system edukacji

  Analizować różne aspekty systemu szkolnictwa i edukacji, takie jak związek między pochodzeniem kulturowym uczniów a ich szansami edukacyjnymi, programy przygotowania zawodowego lub cele kształcenia dorosłych, w celu formułowania zaleceń dla specjalistów w dziedzinie edukacji i decydentów.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

Source: Sisyphus ODB