Zawód specjalista ds. polityki gospodarczej

Specjaliści ds. polityki gospodarczej opracowują strategie gospodarcze. Monitorują aspekty gospodarcze, takie jak konkurencyjność, innowacje i handel. Specjaliści ds. polityki gospodarczej przyczyniają się do rozwoju polityk, projektów i programów gospodarczych. Prowadzą badania, analizują i oceniają problemy związane z polityką publiczną i zalecają odpowiednie działania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii rozwoju gospodarczego

  Doradzać organizacjom i instytucjom w sprawie czynników i kroków, które mogłyby podjąć w celu promowania i zapewniania stabilności ekonomicznej i wzrostu.

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Rozważać kryteria gospodarcze podczas podejmowania decyzji

  Opracowywać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje z uwzględnieniem kryteriów gospodarczych.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Monitorować stan gospodarki krajowej

  Nadzorować gospodarkę kraju i jego instytucji finansowych, takich jak banki i inne instytucje kredytowe.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie ekonomii

  Opracowywać strategie na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i wzrostu w organizacji, kraju lub na arenie międzynarodowej oraz poprawy praktyk handlowych i procedur finansowych.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać prawodawcom

  Doradzać w sprawie różnych zadań rządowych i legislacyjnych, takich jak tworzenie polityki i wewnętrzne funkcjonowanie departamentu rządowego, urzędnikom rządowym na stanowiskach ustawodawczych, takim jak członkowie parlamentu, ministrowie, senatorowie i inni ustawodawcy.

 • Przewidywać tendencje ekonomiczne

  Gromadzić i analizować dane ekonomiczne w celu przewidywania trendów i wydarzeń gospodarczych.

Source: Sisyphus ODB