Zawód specjalista ds. polityki handlowej

Specjaliści ds. polityki handlowej opracowują i wdrażają polityki handlowe, zarówno wewnętrznie, jak i w ramach międzynarodowych stosunków w dziedzinie importu i eksportu. Analizują rynek krajowy i zagraniczny w celu promowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapewniają zgodność postępowań w sprawie handlu z przepisami i ochronę przedsiębiorstw przed zakłóceniami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy regulujące międzynarodowy przywóz i wywóz

  Znajomość zasad regulujących przywóz i wywóz produktów i urządzeń, ograniczenia handlowe, środki bezpieczeństwa i higieny, licencje itp.

 • Przepisy regulujące międzynarodowe transakcje handlowe

  Uprzednio zdefiniowane warunki handlowe stosowane w międzynarodowych transakcjach handlowych określające jasne zadania, koszty i ryzyko związane z dostawą towarów i usług.

 • Prawo ochrony konkurencji

  Regulacje prawne utrzymujące konkurencję na rynku poprzez regulowanie antykonkurencyjnych zachowań firm i organizacji.

 • Prawo spółek

  Reguły prawne regulujące sposób, w jaki interesariusze firmy (tacy jak akcjonariusze, pracownicy, dyrektorzy, konsumenci itp.) wchodzą w interakcje ze sobą, a także obowiązki przedsiębiorstw wobec interesariuszy.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

Umiejętności

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Monitorować zgodność z polityką publiczną

  Kontrolować organizacje publiczne i prywatne w celu zapewnienia właściwego wdrażania i przestrzegania polityk rządowych mających zastosowanie do organizacji.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie handlu

  Opracowywać strategie wspierające wzrost gospodarczy i stosunki handlowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Promować wolny handel

  Opracowywać strategie promowania wolnego handlu, otwartej konkurencji między przedsiębiorstwami oraz działań na rzecz wzrostu gospodarczego w celu uzyskania poparcia dla polityki wolnego handlu i konkurencji.

 • Budować stosunki międzynarodowe

  Budowanie pozytywnej dynamiki komunikacji z organizacjami z różnych krajów w celu nawiązania współpracy i optymalizacji wymiany informacji.

Source: Sisyphus ODB